Dancetopia Symposium

24. — 26. květ­na pro­běh­ne v Pra­ze prv­ní roč­ník Sym­posia Dan­ce­to­pia. Za vzni­kem nové vzdě­lá­va­cí plat­for­my urče­né profesionálům*kám z oblas­ti tan­ce, per­for­man­ce a diva­del­ní­ho umě­ní sto­jí mezi­ná­rod­ní tým profesionálů*ek, kteří*é chtě­jí spo­leč­ně s kolegy*němi z Čes­ka a zahra­ni­čí dis­ku­to­vat a zkou­mat, co přes­ně taneč­ní tvor­ba repre­zen­tu­je a řeší v glo­bál­ně pro­po­je­ném svě­tě sou­čas­né­ho tan­ce. “Domní­vám se, že důklad­ná deba­ta na domá­cí scé­ně stá­le chy­bí,” dodá­vá umě­no­věd­ky­ně Hana Polanská.Událost bude zahá­je­na 24. květ­na v Pří­sta­vu 18600. Hlav­ní pro­gram pobě­ží 25. květ­na v diva­dle Palá­ci Akro­po­lis a 26. květ­na v taneč­ním klu­bu Fuchs2. Zahra­nič­ní­mi host­ka­mi jsou svě­to­vě zná­mé taneč­ní expert­ky Anne Juren a Maria F. Sca­ro­ni. Kro­mě worksho­pů a pane­lo­vých dis­ku­sí pro­běh­nou před­sta­ve­ní umělců*kyň z Čes­ka, Slo­ven­ska a Německa.

Sym­posi­um ote­ví­rá dvě téma­ta. Prv­ní s titu­lem Fan­ta­zie & Rea­li­ta zkou­má vztah mezi fan­ta­zií jako základ­ním sta­veb­ním kame­nem tvor­by a rea­li­tou spo­je­nou s prak­tic­kým uve­de­ním díla na scé­nu. “Zau­ja­lo nás poje­tí expert­ky Anne Juren, pod­le kte­ré to fun­gu­je tak, že když si něco doká­že­te před­sta­vit, stá­vá se to rea­li­tou,” říká cho­re­o­gra­f­ka, peda­gož­ka a taneč­ni­ce Bre­e­an­ne Sax­ton z Ber­lí­na. Dru­hé téma Důvě­ra & Souná­le­ži­tost uka­zu­je tanec nejen jako umě­lec­ké dílo, ale i spo­le­čen­ský feno­mén. Ten­to pohled zdů­raz­ňu­je schop­nost tan­ce nejen jako for­my sebe­vy­já­d­ře­ní, ale také jako pro­střed­ku pro inter­ak­ci, komu­ni­ka­ci, sdí­le­ní a budo­vá­ní vzta­hů mezi lid­mi. “Bude­me se zabý­vat tím, jak sou­čas­ný tanec, kte­rý sou­vi­sí s dědic­tvím post­mo­der­ní­ho tan­ce a post­struk­tu­ra­lis­tic­kým myš­le­ním, inte­gru­je soma­tic­ké pří­stu­py nebo růz­né umě­lec­ké pra­xe, komu­nit­ní pra­xe a vytvá­ří vztah mezi umě­ním a spo­leč­nos­tí. Bude­me se ptát, jak taneč­ní postu­py uka­zu­jí nové vzta­hy, uvě­do­mě­ní, pozná­ní svě­ta, spo­leč­nos­ti,  těla i tan­ce samot­né­ho,” při­bli­žu­je umě­no­věd­ky­ně Hana Polanská.

V pátek 24. květ­na v Pří­sta­vu 18600 organizátoři*rky spus­tí regis­tra­ci a sym­posi­um zahá­jí uměl­ky­ně Tina Hre­vu­šo­vá spo­leč­nou per­for­ma­tiv­ní veče­ří. V sobo­tu 25. květ­na dopo­led­ne začne hlav­ní pro­gram v Palá­ci Akro­po­lis worksho­pem s Anne Juren, kte­rá pro­střed­nic­tvím ana­to­mie, psy­cho­a­na­lý­zy, femi­nis­tic­kých a queer teo­rií, poezie a soma­tic­kých prak­tik roz­ši­řu­je cho­re­o­gra­fii smě­rem k růz­no­ro­dým dis­kur­zům, prak­ti­kám a léč­bě těla. Násle­do­vat bude odpo­led­ní pane­lo­vá dis­ku­ze s Anne a týmem Dan­ce­to­pia. V nedě­li 26. květ­na se potká­me v klu­bu Fuchs2. Dopo­led­ní workshop pove­de Maria F. Sca­ro­ni, kte­rá ve své prá­ci kří­ží soma­ti­ku s kolek­tiv­ní­mi ritu­á­ly, kde je tanec pro­střed­kem, kte­rý pomá­há obno­vit soci­ál­ní vaz­by. Na workshop opět navá­že stej­ně jako před­cho­zí den odpo­led­ní dis­ku­ze s Marií a kolek­ti­vem Dan­ce­to­pia. Pro­gram v sobo­tu i v nedě­li vyvr­cho­lí večer­ní­mi před­sta­ve­ní­mi umělců*kyň vybra­ných na zákla­dě ote­vře­né výzvy. Z Čes­ka to budou T.I.T.S., MESA a Mind Move, ze Slo­ven­ska Andrea Tuši­mo­vá a z Němec­ka collecti­ve bli­tzbe­re­it, Guilher­me Morais a Dasha Belous & Derin Can­ka­ya. Na roz­lou­če­nou ote­vřou taneč­ní par­ket DJs FRXXDOM queer clubnights. 

Za nově vzni­ka­jí­cí vzdě­lá­va­cí plat­for­mou Dan­ce­to­pia a prv­ním roč­ní­kem Sym­posia Dan­ce­to­pia sto­jí zapá­le­ný a odda­ný mezi­ná­rod­ní tým. Cho­re­o­gra­f­ka a per­for­mer­ka Ali­ca Minar, poet­ka a kul­tur­ní mana­žer­ka Katarí­na Bako­šo­vá, uměl­ky­ně a per­for­mer­ka z Bro­ok­ly­nu Neva Gui­do, taneč­ník, per­for­mer, cho­re­o­graf a taneč­ní vědec Edu­ard Adam Ors­zu­lik, cho­re­o­gra­f­ka, peda­gož­ka a taneč­ni­ce z Ber­lí­na Bre­e­an­ne Sax­ton, umě­no­věd­ky­ně Hana Polan­ská a Bar­bo­ra Etlí­ko­vá, cho­re­o­gra­f­ka, taneč­ni­ce a výzkum­ná pra­cov­ni­ce Anne Juren půvo­dem z Fran­cie, žijí­cí ve Víd­ni a taneč­ní uměl­ky­ně a faci­li­tá­tor­ka Maria F. Sca­ro­ni půvo­dem z Itá­lie, žijí­cí v Ber­lí­ně. Dan­ce­to­pia před­sta­vu­je jedi­neč­nou vzdě­lá­va­cí plat­for­mu urče­nou všem profesionálům*kám z oblas­ti tan­ce, per­for­man­ce a diva­del­ní­ho umění. 

Gra­fic­ké for­má­ty                                                                                                Kon­takt pro média

Vstu­pen­ky                                                                                                         Karo­lí­na Vašíčková

Udá­lost                                                                                                             karolina@alicaminarcol.com                                                                                                                    +420 731 168 453

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *