Festival Tanec Praha představuje program 36. ročníku

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2024 se ode­hra­je od 2. do 27. červ­na na něko­li­ka praž­ských scé­nách a ve více než 20 měs­tech a obcích Čes­ké repub­li­ky. Z pro­gra­mu aktu­ál­ní­ho 36. roč­ní­ku je zřej­mé, že fes­ti­val dozrál do mimo­řád­né kva­li­ty. Yvon­na Kre­u­zo­man­no­vá před­sta­vu­je pro­gram, kte­rý při­pra­vi­la spo­leč­ně s Mar­ké­tou Perroud, někdej­ší spo­lu­ře­di­tel­kou fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha. Vize… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Tanec Pra­ha před­sta­vu­je pro­gram 36. ročníku

Závody s rukavicemi

V rám­ci Čes­ké taneč­ní plat­for­my pro­běh­lo v nedě­li 7. dub­na reprí­za před­sta­ve­ní Tere­zy Lene­ro­vé Ruka­vič­kář­ské závo­dy. Před­sta­ve­ní postup­ně pro­ni­ka­lo růz­ný­mi vrst­va­mi scé­nu po scé­ně hlou­bě­ji do toho, co to zna­me­ná jed­nat v ruka­vič­kách či jaké je to být v (cizí) kůži. Dvo­ji­ce per­for­me­rek Andrea Milt­ne­ro­vá a Jit­ka Čecho­vá v pro­sto­ru uspo­řá­da­ném, aby evo­ko­val molo mód­ních pře­hlí­dek či závod­ní aré­nu, po celou dobu před­sta­ve­ní při­chá­ze­ly… Pokra­čo­vat ve čte­ní Závo­dy s rukavicemi