Festival ARENA 2024: pořádnej „cirkus“ v ERPET Centru

ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů, fes­ti­val diva­dla, nové­ho cir­ku­su, hud­by a vizu­ál­ní tvor­by Pra­ha, 24. 4. 2024 – Sed­mý roč­ník fes­ti­va­lu ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů se usku­teč­ní od 24. květ­na do 1. červ­na 2024. Letos popr­vé na obou bře­zích Vlta­vy: V ERPET Cen­t­ru na Pra­ze 5 a na lodi Tajem­ství na Náplav­ce u Raší­no­va nábře­ží. Pre­mi­é­ro­vě se v Čes­ké repub­li­ce před­sta­ví… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val ARENA 2024: pořád­nej „cir­kus“ v ERPET Centru