Mezinárodní den tance 2024: Gala tanečních konzervatoří

GALA © Národní divadlo

Malíř­ství a tanec mají před ostat­ní­mi umě­ní­mi tu výho­du, že jsou spo­leč­né všem zemím a všem náro­dům; jejich řeči rozu­mí všich­ni a všu­de půso­bí stej­ným dojmem.
(Jean-Geor­ges Noverre)

V roce 1982 Taneč­ní komi­tét ITI (Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te – Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní ústav) popr­vé vyhlá­sil 29. duben Mezi­ná­rod­ním dnem tan­ce u pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jea­na-Geor­gese Nover­ra (1727 – 1810). Od toho­to oka­mži­ku ten­to celo­svě­to­vě uzná­va­ný svá­tek (zapsa­ný pod UNESCO) pro­ni­kal do všech zemí a sym­bo­lic­ky pro­po­jo­val jed­not­li­vé náro­dy a jejich kul­tu­ru skr­ze uni­ver­zál­ní jazyk tan­ce. Kaž­do­roč­ně bývá k tomu­to dni také oslo­ve­na taneč­ní osob­nost a její posel­ství je poté šíře­no po celé pla­ne­tě. 

Kro­mě již tra­dič­ních akcí kona­ných napříč Čes­kou repub­li­kou, kte­ré vrcho­lí setká­ním inter­pre­tů i divá­ků mno­ha taneč­ních sty­lů na Stře­lec­kém ost­ro­vě, pro­běh­nou letos podru­hé také spe­ci­ál­ní gala­před­sta­ve­ní na jeviš­ti Nové scé­ny v sobo­tu 27. a v nedě­li 28. dub­na2024.

Art 4 Peo­ple ve spo­lu­prá­ci s Bale­tem Národ­ní­ho diva­dla a dal­ší­mi umě­lec­ký­mi part­ne­ry nabíd­nou divá­kům pře­hlíd­ku těch nej­lep­ších sou­bo­rů z Čes­ké repub­li­ky ve dvou ori­gi­nál­ních koncertech.

GALA taneč­ních kon­zer­va­to­ří – 27. dub­na ve 20:00
Hap­pe­ning všech čes­kých taneč­ních kon­zer­va­to­ří před­sta­ví mla­dé talen­ty a mož­ná i budou­cí hvězdy tuzem­ských i zahra­nič­ních sou­bo­rů v dra­ma­tur­gic­ky pes­t­rém pro­gra­mu, kte­rý před­sta­ví to nej­lep­ší z reper­toá­ru vybra­ných škol.

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce v Pra­ze – 29. dub­na 
Na Stře­lec­kém ost­ro­vě je celo­den­ní pro­gram kon­ci­po­ván pro všech­ny taneč­ní nad­šen­ce i širo­kou veřej­nost. Nabíd­ne desít­ky taneč­ních vystou­pe­ní, worksho­py růz­ných taneč­ních žánrů, balet­ní tré­nink, večer­ní tan­čír­ny i kon­cert Peka­ře s kape­lou, a to vše se vstup­ným zdar­ma. Peka­řo­va píseň Vrchol­ky a pády se navíc stá­vá hitem letoš­ních oslav a taneč­ník a fina­lis­ta posled­ní řady Star­Dan­ce, Jakub Mazůch, na ni při­pra­ví celo­re­pub­li­ko­vý fla­shmob.  Více infor­ma­cí o akci najde­te na www.mezinarodnidentance.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *