Poselství k Mezinárodnímu dni tance 29. dubna 2024

Foto: Rachel Hollings

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se sla­ví z ini­ci­a­ti­vy Mezi­ná­rod­ní­ho diva­del­ní­ho ústa­vu (ITI / Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te) od roku 1982. Při­pa­dá kaž­do­roč­ně na 29. dub­na, kdy si při­po­mí­ná­me den naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ka, balet­ní­ho mis­tra a refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra. Autor­kou letoš­ní­ho posel­ství je argen­tin­ská taneč­ni­ce Mari­a­ne­la Núñez. Na jed­né vzpo­mín­ce his­to­rii nepo­sta­ví­te. A his­to­rie diva­dla, stej­ně jako his­to­rie kaž­dé­ho z nás, je záro­veň… Pokra­čo­vat ve čte­ní Posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce 29. dub­na 2024