Divadlo Ponec představilo svou novou uměleckou radu pro rok 2025

dnes v 9.00 pro­běh­la v kavár­ně Ponre­po dis­ku­se s novou Umě­lec­kou radou diva­dla PONEC ve slo­že­ní Dag­mar Bed­nári­ko­vá, Syl­va Šaf­ko­vá a Hon­za Malík, kte­ří budou nyní stát za umě­lec­kým smě­řo­vá­ním diva­dla PONEC. Pří­tom­na byla i zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka orga­ni­za­ce Tanec Pra­ha a diva­dla PONEC Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a její tým. „Když mě Yvo­na Kre­u­zman­no­vá oslo­vi­la, pocho­pi­la jsem, že diva­dlo PONEC je pře­tí­že­né. Budu v Umě­lec­ké radě půso­bit pře­de­vším jako… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­dlo Ponec před­sta­vi­lo svou novou umě­lec­kou radu pro rok 2025

Za tři týdny začne Bienále Ve věci umění 2024

Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024 začí­ná už 13. červ­na. Tří­den­ní zaha­jo­va­cí víkend nabíd­ne per­for­man­ce, komen­to­va­né pro­hlíd­ky a dal­ší akce. Všech­ny akce včet­ně slav­nost­ní­ho zahá­je­ní jsou veřej­nos­ti pří­stup­né zdar­ma 🙌 The Bien­na­le Mat­ter of Art 2024 opens on June 13, in Pra­gue, Czech Repub­lic, with three days of per­for­man­ces, gui­ded tours, and more. All events inclu­ding the ope­ning cere­mo­ny are free… Pokra­čo­vat ve čte­ní Za tři týd­ny začne Bie­ná­le Ve věci umě­ní 2024

Konzervatoř Taneční centrum Praha slaví třicáté výročí svého založení

Pra­ha, 13. květ­na 2024 – Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha letos sla­ví význam­ný mil­ník své his­to­rie, uply­nu­lo tři­cet let od chví­le, kdy se tato vzdě­lá­va­cí a umě­lec­ká insti­tu­ce trans­for­mo­va­la na kon­zer­va­toř. Tato eta­pa tvo­ří dru­hou polo­vi­nu jeho dosa­vad­ní exis­ten­ce. Tra­di­ce Taneč­ní­ho cen­t­ra Pra­ha sahá až do roku 1961 – teh­dy v under­groun­du a poz­dě­ji, pod zášti­tou Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy a řady zahra­nič­ních odbor­ní­ků, postup­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Kon­zer­va­toř Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha sla­ví tři­cá­té výro­čí své­ho založení

Dancetopia Symposium

24. — 26. květ­na pro­běh­ne v Pra­ze prv­ní roč­ník Sym­posia Dan­ce­to­pia. Za vzni­kem nové vzdě­lá­va­cí plat­for­my urče­né profesionálům*kám z oblas­ti tan­ce, per­for­man­ce a diva­del­ní­ho umě­ní sto­jí mezi­ná­rod­ní tým profesionálů*ek, kteří*é chtě­jí spo­leč­ně s kolegy*němi z Čes­ka a zahra­ni­čí dis­ku­to­vat a zkou­mat, co přes­ně taneč­ní tvor­ba repre­zen­tu­je a řeší v glo­bál­ně pro­po­je­ném svě­tě sou­čas­né­ho tan­ce. “Domní­vám se, že důklad­ná deba­ta na domá­cí scé­ně stá­le chy­bí,” dodá­vá umě­no­věd­ky­ně Hana… Pokra­čo­vat ve čte­ní Dan­ce­to­pia Symposium

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 29. dubna 2024

Foto: Rachel Hollings

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se sla­ví z ini­ci­a­ti­vy Mezi­ná­rod­ní­ho diva­del­ní­ho ústa­vu (ITI / Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te) od roku 1982. Při­pa­dá kaž­do­roč­ně na 29. dub­na, kdy si při­po­mí­ná­me den naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ka, balet­ní­ho mis­tra a refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra. Autor­kou letoš­ní­ho posel­ství je argen­tin­ská taneč­ni­ce Mari­a­ne­la Núñez. Na jed­né vzpo­mín­ce his­to­rii nepo­sta­ví­te. A his­to­rie diva­dla, stej­ně jako his­to­rie kaž­dé­ho z nás, je záro­veň… Pokra­čo­vat ve čte­ní Posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce 29. dub­na 2024

Festival ARENA 2024: pořádnej „cirkus“ v ERPET Centru

ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů, fes­ti­val diva­dla, nové­ho cir­ku­su, hud­by a vizu­ál­ní tvor­by Pra­ha, 24. 4. 2024 – Sed­mý roč­ník fes­ti­va­lu ARENA Diva­dla brat­ří For­ma­nů se usku­teč­ní od 24. květ­na do 1. červ­na 2024. Letos popr­vé na obou bře­zích Vlta­vy: V ERPET Cen­t­ru na Pra­ze 5 a na lodi Tajem­ství na Náplav­ce u Raší­no­va nábře­ží. Pre­mi­é­ro­vě se v Čes­ké repub­li­ce před­sta­ví… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val ARENA 2024: pořád­nej „cir­kus“ v ERPET Centru

Mezinárodní den tance 2024: Gala tanečních konzervatoří

Malíř­ství a tanec mají před ostat­ní­mi umě­ní­mi tu výho­du, že jsou spo­leč­né všem zemím a všem náro­dům; jejich řeči rozu­mí všich­ni a všu­de půso­bí stej­ným dojmem.(Jean-Geor­ges Noverre) V roce 1982 Taneč­ní komi­tét ITI (Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te – Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní ústav) popr­vé vyhlá­sil 29. duben Mezi­ná­rod­ním dnem tan­ce u pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra (1727 – 1810). Od toho­to oka­mži­ku ten­to celo­svě­to­vě uzná­va­ný svá­tek (zapsa­ný pod… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní den tan­ce 2024: Gala taneč­ních konzervatoří

Letní Letná vstupuje do své třetí dekády a pozvala si hosty z Francie a Taiwanu

Fes­ti­val před­sta­vu­je svůj zahra­nič­ní pro­gram, kte­ré­mu domi­nu­jí Fran­cou­zi Závě­reč­né týd­ny let­ních prázd­nin si už po jed­n­a­dva­cá­té pod­ma­ní novo­cir­ku­so­vé umě­ní na praž­ské Let­né. Nej­vět­ší čes­ký fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a diva­dla, Let­ní Let­ná, ote­vře 15. srp­na svá šapi­tó návštěv­ní­kům všech gene­ra­cí i roz­lič­ných zájmů. Zahra­nič­ní­mu pro­gra­mu vévo­dí fran­couz­ské star nové­ho cir­ku­su jako jsou Les Rois Vaga­bonds, Cirque Le Roux… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let­ní Let­ná vstu­pu­je do své tře­tí deká­dy a pozva­la si hos­ty z Fran­cie a Taiwanu

SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Jmé­nem orga­ni­zá­to­rů Vás srdeč­ně zve­me na 34. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu diva­del­ních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024, kte­rý se bude konat 16. – 20.4.2024. Jed­ná se o fes­ti­val orga­ni­zo­ván stu­den­ty Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní. A bude to prá­vě Brno, kde návštěv­ní­ci budou moci navští­vit čet­né množ­ství kul­tur­ních akcí a pří­le­ži­tos­tí.  Nejen dlou­ho­le­tá tra­di­ce je to, co stu­den­ty moti­vu­je orga­ni­zo­vat dal­ší roč­ní­ky. Letos tomu… Pokra­čo­vat ve čte­ní SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Česká účast na ARé Fest v Jerevanu

Tématem letošního ročníku ARé Festu jsou "Proměny" © ARé Fest

ARé Fest je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val per­for­man­ce a inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho umě­ní. Jed­ná se o jedi­ný kon­ti­nu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val per­for­man­ce artu nejen v Armé­nii, ale v celém regi­o­nu Kav­ka­zu. V roce 2024 osla­ví fes­ti­val jubi­lej­ní 10. edi­ci od své­ho zalo­že­ní. Čes­kou účast na fes­ti­va­lu umož­ňu­je plat­for­ma Per­form­C­zech, půso­bí­cí v rám­ci Diva­del­ní­ho ústa­vu — Insti­tu­tu umě­ní. Anto­nín Brin­da v per­for­man­ci „PRG -> EVN” v dub­nu 2022 v pro­sto­ru HayArt Cul­tu­ral Cen­t­re… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká účast na ARé Fest v Jerevanu