„Denně čerství akrobaté! Přímo až do domu!” Cirk La Putyka rozjíždí rozvážkovou službu novocirkusového představení

Pra­ha, 20. červ­na 2024 – Sou­bor Cirk La Puty­ka zavá­dí novou revo­luč­ní služ­bu! Dovoz novo­cir­ku­so­vé­ho před­sta­ve­ní až do domu! Pod názvem Cir­cus Express si zájem­ci, ať už sou­kro­mé oso­by nebo fir­my, mohou pro své osla­vy, naro­ze­ni­ny, svat­by, fes­ti­va­ly, pár­ty či jiné sou­kro­mé akce objed­nat pět­a­dva­ce­ti­mi­nu­to­vé str­hu­jí­cí vystou­pe­ní s pěti akro­ba­ty, původ­ní hud­bou a neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem.  Sta­čí objed­nat… Pokra­čo­vat ve čte­ní „Den­ně čer­ství akro­ba­té! Pří­mo až do domu!” Cirk La Puty­ka roz­jíž­dí roz­váž­ko­vou služ­bu novo­cir­ku­so­vé­ho představení