Butó v současné performance: Kompozice

Butó v současné performance: Kompozice © Michaela Škvrňáková

TERMÍNY

25.06.2024 / 19:00 – 21:15
26.06.2024 / 19:00 – 21:15

INFORMACE

Večer nových děl pro­jek­tu pro­fe­si­o­nál­ní­ho roz­vo­je Butoh v sou­čas­né per­for­man­ce: Kompozice. 

V rám­ci toho­to veče­ra se spo­leč­ně vydá­me na ces­tu plnou butó ze Stu­dia ALTA do diva­dla Venu­še ve Šveh­lov­ce. Hos­tu­jí­cí zahra­nič­ní uměl­ci Yuka Nego­ro (JP/UK) a Daniel Somer­ville (UK) se spo­leč­ně s deví­ti míst­ní­mi uměl­ci podě­lí o výsled­ky dese­ti­den­ní­ho inten­ziv­ní­ho pro­ce­su na téma pro­fes­ní­ho roz­vo­je věno­va­né­ho zkou­má­ní butó jako stra­te­gie tvor­by před­sta­ve­ní a kom­po­zi­ce. Během toho­to veče­ra, kdy se bude­me věno­vat spo­lu­prá­ci a zkou­má­ní, může­te oče­ká­vat mimo­ji­né for­mál­ní ino­va­ce, este­tic­kou roz­ma­ni­tost a též dosta­tek času na refle­xi a výměnu.

~

Před­sta­ve­ní začí­ná ve Stu­diu ALTA. Poté se spo­leč­ně s divá­ky pře­su­ne­me do diva­dla Venu­še ve Šveh­lov­ce. Na pře­sun bude potře­ba plat­ná jíz­den­ka na MHD, kte­rá není zahr­nu­ta v ceně vstupenky. 

~

Pro­jekt Butoh v sou­čas­né per­for­man­ce: Kom­po­zi­ce je finan­co­ván z pro­gra­mu NPO č. 0315/2023, Roz­voj kom­pe­ten­cí: Pro­jek­ty mezi­ná­rod­ní umě­lec­ké a odbor­né spo­lu­prá­ce v Čes­ké repub­li­ce II.

Kurá­to­ři: Bec­ka McFad­den (Venu­še ve Šveh­lov­ce), Petr Dlou­hý (Stu­dio ALTA).

Par­ti­ci­pu­jí­cí uměl­ci: Caro­li­na Aran­dia, Kris­tý­na Bohá­čo­vá, Nhung Dang, Tere­za Jurá­ko­vá, Mar­ké­ta Kul­to­vá, Min­nie Milk, Micha­el Nagy, Micha­e­la Ondra­ši­no­vá, Orkun Türkmen

VSTUPENKY

25.06.2024 / 19:00 – 21:15
26.06.2024 / 19:00 – 21:15

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *