Provoz Baletní školy NdB téměř po 100 letech ohrožen!

Vzhle­dem k tomu, že nedo­jde k rea­li­za­ci plá­no­va­né­ho Edu­kač­ní­ho cen­t­ra v Janáč­ko­vě diva­dle, je vede­ní Bale­tu Národ­ní­ho diva­dlo Brno nuce­no ome­zit pro­voz Balet­ní ško­ly I. V. Pso­ty s bez­má­la sto­le­tou tra­di­cí. V pro­sto­rách budo­vy na Dvo­řá­ko­vě uli­ci již za sou­čas­né­ho pro­vo­zu není pro tyto akti­vi­ty dosta­tek kapa­cit. Od nové sezo­ny tak nebu­dou pro­bí­hat žád­né lek­ce pro dospě­lé. Výu­ka pro ty nejmlad­ší bude výraz­ně redu­ko­vá­na a bude se rea­li­zo­vat pou­ze v pro­sto­rách Janáč­ko­va divadla. 

Balet­ní ško­la I. V. Pso­ty je sou­čás­tí Bale­tu NdB již téměř sto let, zalo­žil ji balet­ní veli­kán Ivo Váňa Pso­ta, kte­rý pat­ří k nej­vý­raz­něj­ším osob­nos­tem v his­to­rii balet­ní­ho sou­bo­ru NdB. Prvo­řa­dým úko­lem bylo a stá­le je vyhle­dá­vá­ní talen­tů a doros­tu jako záru­ka kon­ti­nu­i­ty roz­vo­je taneč­ní­ho umě­ní v Brně. I přes svou dlou­ho­le­tou tra­di­ci a význam­né­mu reno­mé nejen v rám­ci Brna, ale celé­ho Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je, se balet­ní ško­la dlou­ho­do­bě potý­ká s exis­tenč­ní­mi problémy. 

„Sou­čas­ný stav je dlou­ho­do­bě neu­dr­ži­tel­ný. Přes­to­že si osob­ně vel­mi vážím tra­dic a prá­ce, kte­rá byla v této oblas­ti vyko­ná­na, je tře­ba pro­vést radi­kál­něj­ší změ­ny. Od nové sezo­ny bude­me muset zásad­ně redu­ko­vat pro­voz, a pokud pro ško­lu nena­jde­me ade­kvát­ní pro­sto­ry, hro­zí i její úpl­ný zánik,“ obá­vá se umě­lec­ký šéf balet­ní­ho sou­bo­ru Mário Radačovský. 

Přes­to­že je o ško­lu vel­ký zájem a je finanč­ně rela­tiv­ně soběstač­ná, nemá pro svůj pro­voz k dis­po­zi­ci odpo­ví­da­jí­cí pro­sto­ry. Výu­ka v sou­čas­nos­ti pro­bí­há jak v Janáč­ko­vě diva­dle, tak zejmé­na v budo­vě ředi­tel­ství v uli­ci Dvo­řá­ko­va, kde se nachá­zí tré­nin­ko­vé balet­ní sály. Ško­la celé roky vyu­ží­va­la vol­ných kapa­cit pro­stor, kte­ré jsou pri­már­ně urče­ny pro prá­ci pro­fe­si­o­nál­ní­ho balet­ní­ho souboru.

Balet NdB již něko­lik dese­ti­le­tí půso­bí v budo­vě na Dvo­řá­ko­vě uli­ci ve stís­ně­ných pro­sto­rách, kte­ré roz­vo­jo­vým potře­bám toho­to sou­bo­ru dlou­ho­do­bě nevy­ho­vu­jí. Po vzni­ku sou­bo­ru NdB 2, kte­rý zazna­me­nal obrov­ský úspěch, a také po roz­ší­ře­ní hlav­ní­ho sou­bo­ru NdB na při­ja­tel­nou úro­veň, srov­na­tel­nou s obdob­ný­mi evrop­ský­mi sou­bo­ry, již budo­va na Dvo­řá­ko­vě uli­ci nestačí. 

Tato budo­va je nejen záze­mím balet­ní­ho sou­bo­ru, ale i pra­co­viš­těm pro téměř kom­plet­ní admi­nis­tra­ti­vu NdB, a navíc zde pro­bí­há výro­ba všech kos­tý­mů. Den­ně zde tedy pra­cu­je více než pěti­na zaměst­nan­ců celé insti­tu­ce. Vzhle­dem k vnitř­ní­mu infrastruk­tur­ní­mu dlu­hu NdB, kte­rý postup­ně bobt­nal od deva­de­sá­tých let, čeká ten­to objekt již dlou­hé roky mar­ně na svou gene­rál­ní rekon­struk­ci. Pou­ze tako­vý krok by totiž při­ne­sl kul­ti­vo­va­né záze­mí pro všech­ny pra­cov­ní­ky. Za sou­čas­né kon­ste­la­ce je ale tak­to roz­sáh­lá inves­tič­ní akce jen stě­ží před­sta­vi­tel­ná, a vede­ní diva­dla postu­pu­je v opra­vách jen po malých krůč­cích z vlast­ních zdro­jů organizace. 

Díl­čím řeše­ním toho­to pro­blé­mu mohl být vznik Edu­kač­ní­ho cen­t­ra v Janáč­ko­vě diva­dle, tak jak dekla­ro­val Akč­ní plán roz­vo­je kul­tu­ry, kte­rý schvá­li­lo Zastu­pi­tel­stvo měs­ta Brna na kon­ci roku 2020. Edu­kač­ní cen­t­rum by zajis­ti­lo nejen repre­zen­ta­tiv­ní záze­mí a roz­voj ško­ly, ale také její finanč­ní nezá­vis­lost. K rea­li­za­ci již při­pra­ve­né­ho pro­jek­tu Edu­kač­ní­ho cen­t­ra ale nako­nec nedo­jde. Vede­ní měs­ta Brna nabíd­ne pro­sto­ry o výmě­ře 877 met­rů čtve­reč­ních gastroprovozu. 

Záze­mí ovšem není jedi­ný pro­blém, s nímž se orga­ni­za­ce balet­ní ško­ly potý­ká. Vět­ši­na půso­bí­cích peda­go­gů vyu­ču­je na zákla­dě doho­dy o pro­ve­de­ní prá­ce. Vli­vem nove­ly záko­ní­ku prá­ce se od led­na 2024 změ­ni­ly pod­mín­ky „doho­dá­řů“ tak, že se zásad­ně zvý­ši­ly nákla­dy na pro­voz ško­ly. Veš­ke­rou tíhu těch­to nákla­dů je tře­ba pře­nést na rodi­če žáků balet­ní ško­ly, kte­ří pak ale vzhle­dem k oče­ká­va­né výši kur­zov­né­ho budou při­ro­ze­ně vyža­do­vat po všech stán­kách výraz­ně vyš­ší stan­dard než doposud. 

Vede­ní bale­tu se pokou­ší najít tako­vou ces­tu, aby nedo­šlo ke zhor­še­ní kva­li­ty. „Chce­me, aby ško­la byla co nej­pro­fe­si­o­nál­něj­ší, pro­to­že má slou­žit k vyhle­dá­vá­ní nejmlad­ších talen­tů pro taneč­ní kon­zer­va­toř a být nápo­moc­ná taneč­ním akti­vi­tám Bale­tu NdB. Mla­dé taneč­ní­ky vybí­rá­me dale­ko přís­ně­ji než dří­ve a může­me při­jí­mat jen ty nej­ta­len­to­va­něj­ší. Výsled­kem je mno­ho dětí, kte­ré mají násled­ně vět­ší šan­ci dostat se na Taneč­ní kon­zer­va­toř Brno,“uvá­dí Mário Rada­čov­ský. „Záro­veň však k naší vel­ké lítos­ti musí­me desít­ky váž­ných zájem­ců odmí­tat. To jde pro­ti tren­dům moder­ní výcho­vy,“ dodá­vá.

Jako pro­vi­zor­ní řeše­ní pro­blé­mu se momen­tál­ně nabí­zí jedi­né: zásad­ní ome­ze­ní pro­vo­zu ško­ly. Balet­ní lek­ce pro děti budou v redu­ko­va­ném množ­ství pro­bí­hat pou­ze v Janáč­ko­vě diva­dle. Oblí­be­né lek­ce pro dospě­lé, kte­ré se kona­ly pri­már­ně v budo­vě ředi­tel­ství, budou zru­še­ny úplně. 

Talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou pod­mín­kou pro při­je­tí do Balet­ní ško­ly I. V. Pso­ty, se budou konat v září 2024. Kvů­li ome­ze­ní bude při­ja­to výraz­ně méně dětí než vloni. 

Zuza­na Žáko­vá Klimplová

Mar­ke­ting a PR NdB

klimplova@ndbrno.cz

M : +420 725 798 097

www.ndb.cz

Mgr. Micha­e­la Paučo

Mar­ke­ting a PR Balet NdB

pauco@ndbrno.cz

M : +420 601 083 534

www.ndb.cz

Archi­tek­to­nic­ká stu­die Edu­kač­ní­ho cen­t­ra NdB v Janáč­ko­vě diva­dle zde: www.uschovna.cz/zasilka/QALSZADARWE28XBD-E65

Odkaz na foto­gra­fie Balet­ní ško­ly I. V. Pso­ty – od 30. let minu­lé­ho sto­le­tí dopo­sud zde: www.uschovna.cz/zasilka/QA4EGEIW2PNF7LYP-JG3

Děku­je­me Spol­ku přá­tel NdB za vytvo­ře­ní peti­ce: Peti­ce za zacho­vá­ní edu­kač­ní­ho cen­t­ra NdB v budo­vě Janáč­ko­va diva­dla — Petice.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *