V Divadle X10 se v září představí 6 Degrees, jedinečná mezinárodní živá performance kombinovaná se smíšenou realitou

Cécile Da Co

Spo­lu­prá­ce čes­ké plat­for­my pro sou­čas­ný tanec ME-SA, kre­a­tiv­ní­ho stu­dia Bra­inz Immer­si­ve a kre­a­tiv­ní orga­ni­za­ce MOTIONHOUSE síd­lí­cí v Bru­se­lu, při­ná­ší zásad­ní počin na čes­kou kul­tur­ní scé­nu. Fyzic­ká per­for­man­ce se 2. a 3. září spo­jí se zážit­kem ve vir­tu­ál­ní a smí­še­né rea­li­tě a to na scé­ně pro­gre­siv­ní­ho expe­ri­men­tál­ní­ho praž­ské­ho Diva­dla X10.

Taneč­ně per­for­ma­tiv­ni insta­la­ce 6 Degre­es čer­pá inspi­ra­ci z eska­lu­jí­cí­ho otep­lo­vá­ní naší pla­ne­ty. Pro­střed­nic­tvím pohy­bu a tech­no­lo­gic­kých inter­ven­cí, včet­ně vyspě­lých tech­no­lo­gií vir­tu­ál­ní  a smí­še­né rea­li­ty, splé­ta­jí tvůr­ci obra­zy odrá­že­jí­cí napě­tí mezi potře­ba­mi lid­ské­ho těla a pro­mě­ňu­jí­cí se pla­ne­ty. Čty­ři per­for­me­ři s vel­mi odliš­ným tvůr­čím pří­stu­pem Ceci­le Da Cos­ta, Simo­na Macho­vi­čo­vá, Edi­ta Anta­lo­vá a Marek Men­šík při­po­mí­na­jí skr­ze expre­si­vi­tu těla a ima­gi­na­ci křeh­kost lid­ské podstaty.

„Pro­jekt je vyjí­meč­ný už jen samot­ným slo­že­ním per­for­me­rů. Zku­še­ná cho­re­o­gra­f­ka, zpě­vač­ka a per­for­mer­ka Ceci­le Da Cos­ta, kte­rá dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­co­va­la s Far­mou v Jes­ky­ni, Spit­fi­re com­pa­ny a byla oce­ně­ná jako taneč­ni­ce roku 2018. Simo­na Macho­vi­čo­vá výrazná taneč­ni­ce spo­lu­pra­cu­jí­cí s před­ní­mi taneč­ní­mi sku­pi­na­mi jako jsou 420PEOPLE, Len­ka Vag­ne­ro­vá & Com­pa­ny, BURKICOM. Nekon­venč­ní taneč­ni­ce Edi­ta Anta­lo­vá půso­bí­cí v pro­jek­tech v Čes­ku i na Slo­ven­sku. A tuto tro­ji­ci dopl­ňu­je jedi­neč­ný herec, taneč­ník a per­for­mer Marek Men­čík, kte­rý absol­vo­val na DAMU v ate­li­é­ru Pet­ry Tej­no­ro­vé,” vysvět­lu­je kurá­tor­ka pro­jek­tu a art direk­tor­ka plat­for­my Mar­ti­na Hajdy­la Lacová.

Auto­ry kon­cep­tu jsou reži­sér­ka, cho­re­o­gra­f­ka a doku­men­ta­rist­ka Jamie Lee a taneč­ník, cho­re­o­graf a kame­ra­man Sta­ni­slav Dobák, zakla­da­te­lé umě­lec­ké­ho sdru­že­ní Moti­onhou­se. Ve své tvor­bě sta­ví na expe­ri­men­to­vá­ní, sně­ní, vzá­jem­ném obo­ha­co­vá­ní a pro­po­jo­vá­ní se s dal­ší­mi lid­mi, uměl­ci, kre­a­tiv­ci. V umě­lec­ké prá­ci defi­nu­jí kul­tu­ru spo­lu­prá­ce skr­ze výzkum a expe­ri­men­to­vá­ní s for­mou a kon­ven­ce­mi, aby otes­to­va­li a uplat­ňo­va­li nové umě­lec­ké postupy.

Jamie Lee a Sta­no Dobák

„Měli jsme chuť vydat se opět novým smě­rem. Navá­zat na úspěch expe­ri­men­tál­ní pohy­bo­vé per­for­man­ce SOFT SPOT jinou zahra­nič­ní kopro­duk­cí, kte­rá nabíd­ne opět neotře­lou diva­del­ní for­mu. Se Sta­ni­sla­vem Dobá­kem jsme v minu­los­ti spo­lu­pra­co­va­li na pro­jek­tech Much More Than Nothing a Super­na­tu­rals. V pro­jek­tu 6 Degre­es jsme na tuto spo­lu­prá­ci navá­za­li a spo­leč­ně s reži­sér­kou Jamie Lee vymys­le­li imer­ziv­ní kon­cept, kte­rý pro­po­ju­je živou pohy­bo­vou per­for­man­ci a vir­tu­ál­ní tech­no­lo­gie,” dodá­vá k pro­jek­tu kre­a­tiv­ní pro­du­cent a ředi­tel plat­for­my ME-SA Jiří Hajdyla. 

Je to popr­vé, co se ME-SA pouš­tí do pro­jek­tu, ve kte­rém se vyu­ží­va­jí tech­no­lo­gie. Vizí je, aby per­for­ma­tiv­ní i tech­no­lo­gic­ká slož­ka dohro­ma­dy tvo­ři­ly jeden celek, jeden kom­plex­ní záži­tek. Pro­to pro­jek­tu před­chá­ze­la výzkum­ná rezi­den­ce, kde se ve spo­lu­prá­ci s kre­a­tiv­ním stu­di­em Bra­inz Immer­si­ve zkou­ma­ly mož­nos­ti pro­po­je­ní obou médií.

„Diva­del­ní pro­jek­ty jsou pro nás od zalo­že­ní stu­dia srd­cov­kou, tak­že když při­šla nabíd­ka na spo­lu­prá­ci na expe­ri­men­tál­ním před­sta­ve­ní, kde se zapo­jí vir­tu­ál­ní i smí­še­ná rea­li­ta, hned jsem se do pro­jek­tu nadchnul. Vir­tu­ál­ní rea­li­tu a diva­dlo už jsme pro­po­ji­li v pro­jek­tech s Vosto5 nebo v rám­ci plat­for­my Brej­lan­do. Ale v 6 Degre­es navíc zapo­ju­je­me i rea­li­tu smí­še­nou, kte­rá fyzic­ký záži­tek z před­sta­ve­ní náso­bí – divák s head­se­tem na hla­vě sle­du­je pohyb per­for­me­ra i scé­nu, to vše ale dopl­ně­né o pohyb­li­vé digi­tál­ní prv­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí ‚vyprá­vě­ní’,“ vysvět­lu­je Robin Pul­te­ra, zakla­da­tel Bra­inz Immersive.

ME-SA /CZ/ fun­gu­je jako ote­vře­ná plat­for­ma, se zamě­ře­ním na autor­ské pro­jek­ty a spo­lu­prá­ce s hos­tu­jí­cí­mi cho­re­o­gra­fy jak z čes­ko­slo­ven­ské, tak mezi­ná­rod­ní taneč­ní scé­ny. Vytvá­ří pro­stor pro vznik nezá­vis­lých umě­lec­kých pro­jek­tů s důra­zem na expre­si­vi­tu těla a s cílem pod­ně­co­vat zvě­da­vost o abs­trakt­ní pohy­bo­vé for­my. Záru­kou této vize je taneč­ni­ce, tvůr­ky­ně a umě­lec­ká garant­ka Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá a kre­a­tiv­ní pro­du­cent a reži­sér Jiří Hajdyla.

Nezá­vis­lé kre­a­tiv­ní stu­dio Bra­inz Immer­si­ve /CZ/ jsou tech­no­lo­gič­tí vizi­o­ná­ři, jejichž poslá­ním je vytvá­řet sil­né znač­ky a neza­po­me­nu­tel­né pro­duk­ty. Jejich zna­lost nej­no­věj­ších tren­dů v obo­ru umož­ňu­je při­chá­zet s prů­lo­mo­vý­mi kon­cep­ty na poli digi­tál­ní ino­va­ce, VR & AR imer­ziv­ních zážit­ků a her. Mají roz­sáh­lé zku­še­nos­ti ze všech prů­mys­lo­vých odvět­ví včet­ně auto­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, finanč­ních slu­žeb, spo­třeb­ní­ho zbo­ží, far­ma­cie a zdra­vot­nic­tví, zába­vy, ener­ge­ti­ky, hra­ček a her, malo­ob­cho­du, pohos­tin­ství, nemo­vi­tos­tí a kul­tu­ry. Reži­sér Ondřej Mora­vec je tvůr­cem prv­ní­ho čes­ké­ho VR fil­mu Tmá­ní VR, kte­rý pre­mi­é­ro­val na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách.

TVŮRČÍ TÝM / CREATIVE TEAM:

Kon­cept a režie: Jamie Lee a Sta­ni­slav Dobák

Tvor­ba a inter­pre­ta­ce: Edi­ta Anta­lo­vá, Céci­le Da Cos­ta, Simo­na Macho­vi­čo­vá, Marek Menšík

Hud­ba a sound design: Mar­tin Hůla
Kos­týmy a scé­no­gra­fic­ká spo­lu­prá­ce: Micha­e­la Semotánová

Režij­ní spo­lu­prá­ce: Ondřej Moravec

Kurá­tor pro­jek­tu: Mar­ti­na Hajdy­la Lacová

Kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Jiří Hajdyla 

360 VIDEO A MIXED REALITY:
Kon­cept a Cho­re­o­gra­fie: 
Jamie Lee, Sta­ni­slav Dobák

Režie: Jamie Lee, Sta­ni­slav Dobák, Ondřej Mora­vec
Hlav­ní výtvar­ník: 
Lon­giy
3D uměl­ci: 
Lon­giy, Abdu­la­ziz Aldi­gs
Vedou­cí kre­a­ti­vy: 
Abdu­la­ziz Aldigs

Hlav­ní kame­ra­man: Sta­ni­slav Dobák

Kame­ra a střih: Jan Čer­mák
Vedou­cí deve­lo­per: 
Ondřej Pul­te­ra
3D deve­lo­pe­ři: 
Jozef Baran­čik, Ali­ak­sei Kalosha
Vedou­cí výro­by:
 Robin Pul­te­ra
Pro­dukč­ní: 
Mar­tin Gre­gor, Vác­lav Sahula

Social media, PR: Ali­ce Kraj­čí­ro­vá, Mar­ti­na Trn­ka Vaň­ko­vá, Jakub Faj­nor, Jan Smutný

Foto: Michal Han­čov­ský

Pro­duk­ce: Eva Roškaňuková

Pro­du­cent: ME-SA

Kopro­duk­ce: Bra­inz Immer­si­ve, Motionhouse 

Part­ne­ři: Diva­dlo X10, Cirque­on, Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní DOX

Pro­jekt finanč­ně pod­po­ři­li: Hlav­ní měs­to Pra­ha, Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Stát­ní fond kul­tu­ry ČR a Evrop­ská Unie pro­střed­nic­tvím Národ­ní­ho plá­nu obnovy

Navštiv­te naše webo­vé strán­ky nebo nás kon­tak­tuj­te na níže uve­de­ných kon­tak­tech.

Webo­vé strán­ky:
https://www.me-sa.cz
https://www.motionhouse.org
https://brainzstudios.cz
https://www.divadlox10.cz/cs (zakou­pe­ní vstupenek) 

Kon­takt:
Ali­ce Kraj­čí­ro­vá
+420728299101
alice@me-sa.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *