V Divadle X10 se v září představí 6 Degrees, jedinečná mezinárodní živá performance kombinovaná se smíšenou realitou

Spo­lu­prá­ce čes­ké plat­for­my pro sou­čas­ný tanec ME-SA, kre­a­tiv­ní­ho stu­dia Bra­inz Immer­si­ve a kre­a­tiv­ní orga­ni­za­ce MOTIONHOUSE síd­lí­cí v Bru­se­lu, při­ná­ší zásad­ní počin na čes­kou kul­tur­ní scé­nu. Fyzic­ká per­for­man­ce se 2. a 3. září spo­jí se zážit­kem ve vir­tu­ál­ní a smí­še­né rea­li­tě a to na scé­ně pro­gre­siv­ní­ho expe­ri­men­tál­ní­ho praž­ské­ho Diva­dla X10. Taneč­ně per­for­ma­tiv­ni insta­la­ce 6 Degre­es čer­pá inspi­ra­ci z eska­lu­jí­cí­ho otep­lo­vá­ní naší pla­ne­ty. Pro­střed­nic­tvím pohy­bu… Pokra­čo­vat ve čte­ní V Diva­dle X10 se v září před­sta­ví 6 Degre­es, jedi­neč­ná mezi­ná­rod­ní živá per­for­man­ce kom­bi­no­va­ná se smí­še­nou realitou