„Denně čerství akrobaté! Přímo až do domu!” Cirk La Putyka rozjíždí rozvážkovou službu novocirkusového představení

Foto © Dan Vojtěch

Pra­ha, 20. červ­na 2024 – Sou­bor Cirk La Puty­ka zavá­dí novou revo­luč­ní služ­bu! Dovoz novo­cir­ku­so­vé­ho před­sta­ve­ní až do domu! Pod názvem Cir­cus Express si zájem­ci, ať už sou­kro­mé oso­by nebo fir­my, mohou pro své osla­vy, naro­ze­ni­ny, svat­by, fes­ti­va­ly, pár­ty či jiné sou­kro­mé akce objed­nat pět­a­dva­ce­ti­mi­nu­to­vé str­hu­jí­cí vystou­pe­ní s pěti akro­ba­ty, původ­ní hud­bou a neza­po­me­nu­tel­ným zážitkem. 

Sta­čí objed­nat a ve smlu­ve­ný čas sou­bor doje­de až na samot­né mís­to a při­pra­ví pro vás či vaše hos­ty neza­po­me­nu­tel­né pře­kva­pe­ní a záži­tek. Pre­mi­é­ra Cir­cu­su Express pro­běh­la s vel­kým úspě­chem o víken­du 14. a 15. červ­na na hudeb­ním fes­ti­va­lu Rock for People. 

Zaru­ču­je­me, že naši akro­ba­té k vám doje­dou vždy čer­ství a v nej­vyš­ší mož­né kva­li­tě. Uži­je­te si je osob­ně z nej­vět­ší blíz­kos­ti, kdy zahra­jí pou­ze pro vás. Naše revo­luč­ní nabíd­ka rea­gu­je na let­ní měsí­ce, kte­ré jsou oázou nej­růz­něj­ších oslav, večír­ků i fes­ti­va­lů,” láká prin­ci­pál sou­bo­ru Ros­ti­slav Novák ml.

Pozor! Nabíd­ka Cir­cu­su Express sou­bo­ru Cirk La Puty­ka je limi­to­vá­na pou­ze na měsí­ce čer­ven, čer­ve­nec, srpen a září! Tak neváhejte! 

Více infor­ma­cí na webu sou­bo­ru nebo kon­takt­ním e‑mailu express@laputyka.cz

___________________________________________________________________

Pokud máte zájem o dal­ší infor­ma­ce či foto­gra­fie, pro­sím kontaktujte:

Jiří Sed­lák, ArtsMarketing.CZ

tel.: +420 604 868 914, e‑mail: jiri.sedlak@artsmarketing.cz

Hi-res foto­gra­fie, trai­le­ry ke sta­že­ní zde:
https://bit.ly/putyka_jatka_press

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *