Festival současného pohybového umění KoresponDance začíná už dnes v Praze a Novém Městě na Moravě

©Jasper van het Groenewoud
©Jasper van het Groenewoud

Prv­ní dny Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce čeka­jí divá­ky již ten­to týden. Ve stře­du 19. červ­na popr­vé pro­bu­dí génia loci Horác­ké gale­rie v Novém Měs­tě na Mora­vě cho­re­o­gra­f­ka Soňa Feri­en­čí­ko­vá a per­for­mer­ka Sté­pha­nie NDu­hi­ra­he. O den poz­dě­ji, 20. červ­na, pak oži­je továr­na na kabe­ly PRAKAB v praž­ské Hos­ti­va­ři. Hlav­ní část pro­gra­mu 12. roč­ní­ku Kore­spon­Dan­ce se tra­dič­ně usku­teč­ní v cen­t­ru měs­ta a na zám­ku Žďár nad Sáza­vou, a to ve dnech 11. až 14. čer­ven­ce. Vstu­pen­ky na pro­gram v Novém Měs­tě na Mora­vě jsou k dostá­ní na plat­for­mě GoOut, žďár­ské fes­ti­va­lo­vé pasy budou puš­tě­ny do pro­de­je ve stře­du 19. červ­na. Praž­ský den je zdarma.

Nový cir­kus, tanec, netra­dič­ní pro­stře­dí nebo site-spe­ci­fic. To jsou spo­leč­ní jme­no­va­te­lé pro­gra­mu, kte­rý čeká divá­ky v rám­ci dva­nác­té­ho Kore­spon­Dan­ce fes­ti­va­lu. „Letos v naší dra­ma­tur­gii kla­de­me důraz na inter­dis­ci­pli­na­ri­tu a ote­vře­nost širo­ké­mu pub­li­ku. Eli­mi­nu­je­me jazy­ko­vé bari­é­ry, z uve­de­ných děl mohou mít záži­tek děti, stej­ně jako jejich rodi­če i pra­ro­di­če. Stej­ně tak výběr loka­cí má otevřít mysl i roz­ší­řit obzo­ry, per­for­ma­tiv­ní umě­ní si své pub­li­kum doká­že najít na roz­lič­ných mís­tech, ve veřej­ném pro­sto­ru, ve ško­lách nebo tře­ba prá­vě v gale­rii nebo i v továr­ně na kabe­ly. Cílem je setkat se s pohy­bo­vým umě­ním jako tako­vým, a to i tam, kde to neče­ká­te. Zkrát­ka chce­me, aby byl tanec pří­stup­ný všem, bez roz­dí­lů,” říká ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Marie Kinsky.

Kore­spon­Dan­ce je v Čes­ku nej­vět­ším site-spe­ci­fic taneč­ním a novo­cir­ku­so­vým fes­ti­va­lem. Do praž­ské­ho PRAKABU se vra­cí podru­hé a spo­ju­je dvě zdán­li­vě neslu­či­tel­ná pro­stře­dí a myš­le­ní. „Po něko­lik let spo­lu­pra­cu­je­me se zám­kem ve Žďá­ru nad Sáza­vou a s rodi­nou Kin­ských, a to vět­ši­nou v oblas­ti pora­den­ství, vzá­jem­né pod­po­ry nebo v oblas­ti dota­cí. Jed­nou nás napadlo, že se nemu­sí­me jen lopo­tit s váž­ný­mi a výhrad­ně prak­tic­ký­mi věc­mi, že bychom se spo­lu moh­li také pus­tit do něče­ho, co je zábav­né, co spo­jí lidi, kul­tu­ry i obo­ry. A pro­to­že jsme lidé kre­a­tiv­ní, řek­li jsme si, že pro­po­jí­me moder­ní taneč­ní fes­ti­val s výrob­ním pod­ni­kem, se sto let sta­rou, plně funkč­ní a na plný výkon vyrá­bě­jí­cí továr­nou, s Praž­skou kabe­lov­nou PRAKAB. Přes prvot­ní bláz­ni­vost této myš­len­ky jsme věc rea­li­zo­va­li a vzni­kl tak napros­to uni­kát­ní pro­jekt. Došlo k pro­po­je­ní kul­tu­ry s tech­ni­kou, uměl­ců s děl­ní­ky, k setká­ní napros­to růz­ných kul­tur. Spo­ji­ly se týmy, kte­ré by pod­le všech dosa­vad­ních zvy­ků nemě­ly mož­nost spo­leč­ně fun­go­vat. Ale fun­gu­jí. Poru­ši­li jsme tak mno­ho para­dig­mat a obje­vi­li zce­la nové svě­ty. A k jejich obje­vo­vá­ní zve­me i všech­ny ostat­ní,” popi­su­je prvot­ní myš­len­ku a pro­po­je­ní s fes­ti­val jed­na­tel PRAKABU, Tomáš Zieschang.

Pro­gram 20. červ­na v PRAKABU ote­vře pro­jekt Ško­la tan­čí, ve kte­rém se s pro­fe­si­o­nál­ní­mi cho­re­o­gra­fy a taneč­ní­ky setká­va­jí děti základ­ních škol, aby spo­leč­ně vytvo­ři­li dílo, ve kte­rém spo­ju­jí tanec a kre­a­tiv­ní uče­ní. Pokra­čo­vat bude fran­couz­ský tan­dem Alta Gama, kte­rý se v intim­ním due­tu sna­ží skr­ze různá ome­ze­ní najít a zhmot­nit vztah k vlast­ním tělům. Na této ces­tě jim k tomu pomů­že jízd­ní kolo. Kanad­ská cho­re­o­gra­f­ka a per­for­mer­ka Katia Marie Ger­ma­inpře­mě­ní praž­skou továr­nu na gale­rii s výtvar­ným umě­ním. V pro­jek­tu Cham­bres [pre­mier cycle] pro­po­ju­je zvy­ky, paměť a inti­mi­tu podob­ně jako kabe­ly, kte­ré se v mís­tě koná­ní vyrá­bě­jí. Chy­bět nebu­dou ani čeští tvůr­ci. Vik­tor Čer­nic­ký a Agá­ta Jaro­šo­vá pře­mě­ní továr­nu v umě­lec­ký pro­stor, při­zvou si k tomu míst­ní zaměst­nan­ce a návštěv­ní­ky vez­mou na netra­dič­ní expe­di­ci na pome­zí taneč­ní per­for­man­ce a dob­ro­druž­né výpravy.

Pro­gram začí­ná v 17:00 a potr­vá při­bliž­ně do 22:30 hod. PRAKAB Praž­ská kabe­lov­na se nachá­zí ve čtvr­ti Hos­ti­vař na adre­se Ke Kablu 278. Vstup je zdarma.

O den dří­ve, 19. červ­na, se fes­ti­val vůbec popr­vé zasta­ví v Novém Měs­tě na Mora­vě, kon­krét­ně v Horác­ké gale­rii. Odpo­led­ní hodi­ny si mohou divá­ci aktiv­ně užít spo­leč­ně se slo­ven­ský­mi taneč­ní­ky a cho­re­o­gra­fy Soňou Feri­en­čí­ko­vou a Jaro Viňar­ským. Na pro­gra­mu bude taneč­ní workshop, kte­rý je ote­vřen všem, bez roz­dí­lu věku či taneč­ních zku­še­nos­tí. Účast­ní­ci obje­ví prin­ci­py, na kte­rých je posta­ve­no před­sta­ve­ní IHOPEIWILL, kte­ré bude uve­de­no poz­dě­ji večer. Švý­car­ská per­for­mer­ka a akro­bat­ka Sté­pha­nie NDu­hi­ra­he navá­že na loň­skou per­for­man­ce na zám­ku Žďár nad Sáza­vou a pokra­ču­je ve vyprá­vě­ní pří­bě­hu o vlast­ní rodi­ně. Ten­to­krát pro své Šrámy/La Débat­tue vyu­ži­la genia loci Horác­ké gale­rie a vznik­lo site-spe­ci­fic před­sta­ve­ní, kte­ré kom­bi­nu­je cir­kus, fyzic­ké diva­dlo, video­art a živou hud­bu. Fes­ti­va­lo­vou pre­mi­é­ru v Novém Měs­tě na Mora­vě zakon­čí již zmí­ně­ná Soňa Feri­en­čí­ko­vá. Insce­na­ce IHOPEIWILLkom­bi­nu­je fyzic­kou per­for­man­ci, zvu­ko­vý design a vizu­ál­ní insta­la­ci a je umě­lec­kou reflexí sou­čas­né tra­jek­to­rie spo­leč­nos­ti a naší odpo­věd­nos­ti vůči budou­cím generacím.

Pro­gram v Horác­ké gale­rii začí­ná v 16:00 a potr­vá při­bliž­ně do 21:00 hod. Vstu­pen­ky jsou v pro­de­ji v síti GoOut nebo na místě.

Hlav­ní pro­gram letoš­ní­ho roč­ní­ku čeká návštěv­ní­ky v čer­ven­ci v srd­ci Vyso­či­ny, na zám­ku Žďár nad Sáza­vou a v cen­t­ru měs­ta. Uměl­ci z jede­nác­ti zemí a třech kon­ti­nen­tů oži­ví všech­na fes­ti­va­lo­vá mís­ta ve dnech 19. – 20. červ­na, a od 11. do 14. čer­ven­ce.


Pro­dej vstu­pe­nek pro Nové Měs­to na Mora­vě je spuš­těn na plat­for­mě GoOut. Tam­též najdou zájem­ci i fes­ti­va­lo­vé pasy pro pro­gram ve Žďá­ře nad Sáza­vou, a to od stře­dy 19. červ­na. Vstup na praž­skou část je zdar­ma. Kom­plet­ní pro­gram a dal­ší infor­ma­ce o fes­ti­va­lu i vstu­pen­kách jsou dostup­né na www.korespondance.cz a na soci­ál­ních sítích.


O FESTIVALU KORESPONDANCE

Kore­spon­Dan­ce je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su a nej­vět­ší site-spe­ci­fic fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. Kaž­dý rok na začát­ku čer­ven­ce ote­vře Kore­spon­Dan­ce dve­ře zám­ku Žďár nad Sáza­vou desít­kám uměl­ců a tisí­cov­kám návštěv­ní­ků a všem zpro­střed­ku­je fan­tas­tic­ký záži­tek se sou­čas­ným umě­ním té nej­vyš­ší svě­to­vé úrov­ně. Těšit se může­te již na dva­nác­tý roč­ník, kte­rý opět při­ví­tá nepo­čí­ta­ně uměl­ců z mno­ha zemí. Ten­to­krát v Pra­ze, Novém Měs­tě na Mora­vě a ve Žďá­ře nad Sázavou.

TERMÍN 2024

19. 6. | Nové Měs­to na Mora­vě | Horác­ká galerie

20. 6. | Pra­ha | PRAKAB

11. – 14. 7. | měs­to Žďár nad Sáza­vou a zámek Žďár

VSTUPENKY | GoOut

WEB| www.korespondance.cz

FACEBOOK| facebook.com/korespondance

INSTAGRAM| instagram.com/korespondance

YOUTUBE| Fes­ti­val Korespondance

Kon­takt pro média: Micha­e­la Siko­ro­vá, michaela.sikorova@se-s-ta.cz, 776 712 858

Od roku 2009 je fes­ti­val na čes­ké scé­ně, od roku 2013 na zám­ku.
Kore­spon­Dan­ce je vůbec prv­ním out­do­o­ro­vým fes­ti­va­lem tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. For­mo­vat se začal v roce 2009 v rám­ci pro­jek­tu Kore­spon­Dan­ce Euro­pe, kte­rý dal pří­le­ži­tost k umě­lec­ké­mu roz­vo­ji více než stov­ce cho­re­o­gra­fů z něko­li­ka zemí. Od roku 2013 je na scé­ně fes­ti­val tak, jak ho zná­me dnes, tedy nej­vět­ší site-spe­ci­fic fes­ti­val pohy­bo­vé­ho umě­ní u nás, záro­veň jedi­ný fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce v regi­o­nu Vyso­či­na a pře­de­vším fes­ti­val, kte­rý dlou­ho­do­bě a napros­to jedi­neč­ně pra­cu­je s pub­li­kem. Fes­ti­val si zaklá­dá na tom, aby byl ote­vřen pro širo­ké pub­li­kum, ať už jsou to rodi­ny s dět­mi, gene­ra­ce Z, lidé mla­dé­ho i střed­ní­ho věku či seni­o­ři. Svou dra­ma­tur­gii sta­ví vždy tak, aby byla vhod­ná jak pro šir­ší veřej­nost, tak i pro pro­fe­si­o­ná­ly z oblas­ti per­for­ma­tiv­ní­ho umění.

Řada před­sta­ve­ní je při­pra­vo­vá­na spe­ci­ál­ně pro fes­ti­val a ode­hrá­va­jí se tak ve svě­to­vé pre­mi­é­ře.
Kore­spon­Dan­ce při­ná­ší uni­kát­ní spo­je­ní genia loci barok­ní­ho zám­ku se sou­čas­ným umě­ním, díky kon­cen­t­ra­ci celé­ho pro­gra­mu do jed­no­ho are­á­lu vytvá­ří oprav­do­vou fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru, a nejen zastřešu­je sérii před­sta­ve­ní, zce­la stí­rá dělí­cí linii mezi uměl­ci a pub­li­kem, kte­ří se všich­ni setká­va­jí na cen­t­rál­ním prv­ním nádvo­ří, a v nepo­sled­ní řadě uvá­dí neo­pa­ko­va­tel­ná site-spe­ci­fic díla, kte­rá pozva­né sku­pi­ny na zám­ku při­pra­vu­jí i tři týd­ny před zahá­je­ním festivalu.

Na fes­ti­va­lu se již během jeho prv­ních sed­mi roč­ní­ků obje­vi­li uměl­ci z pěti kon­ti­nen­tů a osm­nác­ti zemí.
Kore­spon­Dan­ce je výji­meč­ný i pro­gra­mem, kte­rý kaž­do­roč­ně peč­li­vě sklá­dá jeho zakla­da­tel­ka Marie Kin­sky se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Žďár nad Sáza­vou už při­ví­tal hvězdy, jako jsou Domi­nique Boi­vin, Paco Deci­na, Béa­t­ri­ce Mas­sin, Jor­di Galí, Jose­ph Nadj, sku­pi­ny Bare­ly Metho­di­cal Trou­pe či Foco alAire pro­duc­ci­o­nes a zapsal se do pamě­ti před­sta­ve­ní­mi Něž­ný bagr, Con­ti­go, La Cosa a mno­ha dalšími.

Zažij­te tanec, zažij­te zámek.
Fes­ti­va­lo­vý pro­gram zve i na pro­hlíd­ky expo­zic a inter­ak­tiv­ní­ho mul­ti­me­di­ál­ní­ho Muzea nové gene­ra­ce, záro­veň čas­to ote­ví­rá běž­ně nepří­stup­né pro­sto­ry jako sklep či uza­vře­ná křídla.

Kore­spon­Dan­ce se těší pod­po­ře regi­o­nál­ních i mezi­ná­rod­ních insti­tu­cí.
Fes­ti­val zís­kal v roce 2017 znač­ku EFFE (Euro­pe for Fes­ti­vals, Fes­ti­vals for Euro­pe) a od téhož roku zášti­tu hejtma­na Kra­je Vyso­či­na, záro­veň je zařa­zen mezi VIP akce Kra­je Vyso­či­na a v roce 2018 zís­kal pod­po­ru v rám­ci pro­jek­tu Roun­da­bout Euro­pe z pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa. V roce 2020 navá­zal pres­tiž­ní spo­lu­prá­ci s Čes­ký­mi cen­t­ry. O rok poz­dě­ji byla rea­li­zo­vá­na úvod­ní část pro­jek­tu Peo­ple Power Part­ner­ship pod­po­ro­va­né­ho z pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa. V roce 2022 fes­ti­val uve­dl něko­lik pro­jek­tů pod­po­ro­va­ných pro­gra­mem mezi­re­gi­o­nál­ní spo­lu­prá­ce INTERREG EUROPE Rakous­ko-Čes­ko po úspěš­ném před­sta­ve­ní PHOENIX v roce 2019.

Křiv­ka návštěv­nos­ti fes­ti­va­lu je neu­stá­le na vze­stu­pu.
V roce 2019 vzrost­la o více než 25 %, o rok poz­dě­ji byly kapa­ci­ty vypro­da­né a již nedo­sta­ču­jí­cí. Prá­vě v roce 2020, i navzdo­ry koro­na­vi­ro­vé kri­zi, potvr­dil fes­ti­val svou živo­ta­schop­nost, když doká­zal garan­to­vat koná­ní a při­jít s kon­cep­tem, kte­rý dis­po­no­val vari­an­tou pro jaký­ko­liv epi­de­mi­o­lo­gic­ký stav.

Orga­ni­zá­to­rem fes­ti­va­lu je nezisko­vá orga­ni­za­ce Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.TA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *