Transmission Workshop

Amala Dianor © Jérome Bonnet

Tvor­ba Ama­la Dia­no­ra je pohá­ně­na pohy­bem. Dekon­stru­u­je hip hop a tra­dič­ní afric­ké tan­ce a ener­gii, kte­rou v nich nachá­zí, pře­ná­ší do sou­čas­né­ho tan­ce. V tom­to duchu se pone­se i workshop, kte­rý umož­ní účast­ní­kům pono­řit se do jeho hyb­rid­ní­ho cho­re­o­gra­fic­ké­ho vesmíru.

Dia­nor se stu­den­ty zpo­čát­ku pra­cu­je na zákla­dech hip hopu, poté prá­ci roz­ši­řu­je o tech­ni­ky sou­čas­né­ho tan­ce a záro­veň zkou­má schop­nost stu­den­tů vyprá­vět vlast­ní pří­běhy, kte­ré pře­sa­hu­jí rámec tech­ni­ky. Zkou­má tyto otázky:

  • Jak vyu­ží­vá­me pohy­bo­vé para­me­t­ry při hle­dá­ní význa­mu a obrysů cho­re­o­gra­fic­ké kompozice?
  • Jak „vlast­ní­me” pro­po­zi­ci, ať už je jakákoli?

Cíle osvo­jo­vá­ní fyzic­ké fráze:

  • jed­not­ný tanec série pohybů
  • fyzic­ké nasa­ze­ní při respek­to­vá­ní kon­ti­nu­i­ty pohybu
  • prá­ce na memo­ro­vá­ní jako procesu 
  • prá­ce na naslou­chá­ní ve sku­pi­ně i mezi sebou navzájem

Taneč­ní frá­ze je výcho­zím bodem, zákla­dem pro sérii cvi­če­ní a pro zvá­že­ní při­způ­so­be­ní pohy­bu tak, aby se vyhnul jakým­ko­li obtížím.

K této frá­zi se při­dá­vá myš­len­ka kolektivu:

  • prá­ce na kon­cep­tu těžiš­tě a kon­tak­tu s ostat­ní­mi, hle­dá­ní růz­ných opěr­ných a pod­půr­ných bodů
  • sku­pi­no­vé uvě­do­mě­ní a naslouchání
  • schop­nost reagovat

Tyto pří­stu­py umož­ňu­jí stu­den­tům navá­zat spo­je­ní mezi růz­ný­mi taneč­ní­mi sty­ly, pomá­ha­jí jim najít vlast­ní způ­sob tan­ce, ale také najít své mís­to ve sku­pi­ně a plně si ho uvědomit.

Stu­den­ti se učí, cvi­čí, spo­lu­pra­cu­jí, vytvá­ře­jí, memo­ru­jí a oži­vu­jí taneč­ní dílo a záro­veň pro­ží­va­jí jeho pro­ces od začát­ku do konce.

Workshop je určen pro pro­fe­si­o­ná­ly nebo stu­den­ty tan­ce a pří­buz­ných oborů.

Doba trvá­ní worksho­pu: 2 hodi­ny
Cena: 450 Kč, v ceně před­sta­ve­ní večer Pří­bě­hů Afri­ky a workshop

https://goout.net/en/transmission-workshop/szlxtdx/

Workshop bude pro­bí­hat v ang­lic­kém jazy­ce, od účast­ní­ků se před­po­klá­dá, že ang­lič­ti­nu dosta­teč­ně ovládají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *