PerformanceBus. Zastavit může znamenat konec

PerformanceBus 22. 2. 2024 © Kristýna Pozlerová
PerformanceBus 22. 2. 2024 © Kristýna Pozlerová

Stu­dio ALTA vypra­vi­lo minu­lý týden ve čtvr­tek (22. 2. 2024) svůj čtvr­tý Per­for­man­ce­Bus. S řidi­čem Mar­ce­lem za volan­tem jsme vyra­zi­li vstříc mís­tům, jež neje­nom zahra­nič­ním hos­tům, ale druh­dy ani rodi­lým Stře­do­če­chům nemu­sí být tak zná­má, jako zave­de­ná kul­tur­ní epi­cen­t­ra Alty, Venu­še ve Šveh­lov­ce, Archy+, Pon­ce nebo Vily na Štva­ni­ci. Na ces­tě za nový­mi obzo­ry per­for­man­ce, mimo eta­lo­ny kul­tur­ní­ho dění, nás čeka­ly tři zastáv­ky, dvě per­for­man­ce, jed­na ver­ni­sáž a jed­no fil­mo­vé pro­mí­tá­ní v auto­buse s živým dabingem.

Per­for­man­ce­Bus je pro­jek­tem cyk­lu SPA, v jeho rám­ci se, jak by mohl název napo­ví­dat, nepro­po­ju­jí lázeň­ské oblas­ti. Pro­po­ju­jí se tvůrci/tvůrkyně per­for­man­ce a body artu, a zájem­ci o akč­ní umě­ní v nej­šir­ším slo­va smys­lu. Per­for­man­ce­Bus nema­pu­je žánr per­for­man­ce art, ale kva­li­tu per­for­ma­ti­vi­ty v jejích nej­růz­něj­ších podo­bách. Úče­lem cyk­lu je hle­dat spo­je­ní mezi akce­mi a per­for­man­ce­mi, rovi­nu­tí SPA do růz­ných regi­o­nů, v nichž se také ode­hrá­vá celá řada akcí, např. do Brna, Olo­mou­ce, Opa­vy. Jeden z kurá­to­rů tour, cyk­lu SPA a cha­pe­ron výjez­du a per­for­mer Petr Dlou­hý se s účast­ní­ky tour Per­for­man­ce­Bus uví­tal už krát­ce po devá­té před Stu­di­em Alta U Čes­kých lode­nic, v poe­tic­kém pro­stře­dí Libeň­ské­ho pří­sta­vu, odkud v uply­nu­lých dvou letech vyjíž­děl Per­for­man­ce­Bus již tři­krát. Vždy s řidi­čem Mar­ce­lem, jed­nou bez Pet­ra, a ten­to­krát s dru­hou polo­vi­nou kurá­tor­ské­ho duaAnto­ní­nem Brin­dou, kos­tým­ní výtvar­ni­cí a scé­no­gra­f­kou Nei­tah Jan­zig a výtvar­ni­cí a kurá­tor­kou Kris­tý­nou Pozle­ro­vou.

„Per­for­man­cí rozu­mí­me širo­ké spek­trum akti­vit. Od samot­né jízdy a sle­do­va­ní naší pozor­nos­ti po naku­po­va­ní v hyper­mar­ke­tu nebo insta­lo­va­ní pop-up výstavy …“

Petr Dlou­hý

Petr Dlou­hý © Tomáš Kubart

Prv­ní zastáv­kou byl hyper­mar­ket Albert na Jičín­ské v Mla­dé Bolesla­vi, kde jsme „při­stá­li“ jen 25 minut od výjez­du z lodě­nic. Akci designo­val pol­ský umě­lec a per­for­mer Michal Salwiński, a šlo o deri­vát či re-enact­ment jeho akce z roku 2022, během níž pozval divá­ky, aby se při­po­ji­li k zážit­ku z naku­po­vá­ní, a jejich prů­vod­cem byla posta­vič­ka Ast­ro­nau­ta. Na mě v Alber­tu čekal mini­a­tur­ní plas­to­vý prů­vod­ce Arnold, ale to jsem ve chví­li, kdy řidič Mar­cel brz­dil na Jičín­ské, ješ­tě nemohl vědět. Se zastáv­kou u Alber­ta jsme totiž dosta­li také prv­ní úkol. Na papí­ro­vé taš­ce, kte­rou kaž­dý z účast­ní­ků dostal, stá­ly, jako v kaž­dém hap­pe­nin­gu, tyto instrukce:

Můj kama­rád Arnold. © Tomáš Kubart

„Před­pis

Postu­puj­te pod­le níže uve­de­ných kro­ků a zažij­te nákup­ní kouzlo.

1. Najdě­te skry­té mís­to, kde vás nikdo neuvidí.

Zále­ží na tom, kde ote­vře­te kou­zel­nou papí­ro­vou taš­ku, uvnitř níž jsou ukry­ty pokla­dy. S pro­zkou­má­vá­ním vesmí­ru si dej­te na čas, může tam být spous­ta zane­prázd­ně­ných lidí a sle­du­jí­cích kamer. 

Ale když důvě­řu­je­te kouz­lu, najde­te v tom­to vesmí­ru taj­né místo.

Jakmi­le se tam ocit­ne­te, pře­jdě­te ke kro­ku 2.

2. Podí­vej­te se do kou­zel­né nákup­ní tašky.

Uvnitř najde­te malé­ho spo­leč­ní­ka a sušenku.

Nej­pr­ve věnuj­te slad­kou chvil­ku ote­vře­ní sušen­ky, pře­čtě­te si nákup­ní kouz­lo a chví­li nad ním rozjímejte.

3. Vzpo­meň­te si na nákup­ní kouzlo.

Něko­li­krát si kouz­lo poti­chu zopa­kuj­te. Je nezbyt­né si kouz­lo zapa­ma­to­vat. Až bude­te chtít pokra­čo­vat, pře­jdě­te ke kro­ku 4.

4. Při­ví­tej­te své­ho nákup­ní­ho spo­leč­ní­ka (malou bytost z pytlíku).

Magic­ká síla k vám sesla­la malič­ké­ho spo­leč­ní­ka a ten je zde, aby vám požehnal.

Chví­li se se svým novým drob­ným spo­leč­ní­kem sezna­muj­te pod­le kro­ku 5.

5. Najdě­te pro své­ho drob­né­ho spo­leč­ní­ka jméno.

Může­te se inspi­ro­vat někte­rým ze zbo­ží, kte­ré může­te vidět všu­de kolem sebe. Ukaž­te drob­né­mu spo­leč­ní­ko­vi před­mě­ty z toho­to vesmí­ru a vyber­te ten, kte­rý se mu líbí a pod­le kte­ré­ho se bude jmenovat.

6. Ukaž­te drob­né­mu spo­leč­ní­ko­vi oko­lí nákup­ní­ho vesmíru.

Pro­zkou­mej­te nákup­ní vesmír, jako bys­te zde byli úpl­ně poprvé.

Udě­lej­te z toho kou­zel­ný oka­mžik a vyfoť­te se na osla­vu s drob­ným společníkem.

Váš nový spo­leč­ník se tak bude cítit ješ­tě více víta­ný, a to vás obdaří.

7. Při­po­meň­te si magic­ké kouz­lo ze sušenky.

Věnuj­te chví­li roz­jí­má­ní nad kouz­lem nakupování.

Pone­chej­te si ho jako vnuk­nu­tí pro svůj výběr v čís­le 8.

8. Najdě­te pamlsek.

Posled­ním úko­lem je najít pamlsek

kte­rý vás roz­zá­ří, kte­rý zahře­je vaše srdce. 

Drob­ný kou­zel­ný spo­leč­ník vám žehná. 

Drž­te ho v ruce jako prů­vod­ce kou­zel­ným nakupováním.

Důvě­řuj kou­zel­né síle a nespě­chej s hle­dá­ním pamlsku.

9. Jakmi­le najde­te kou­zel­nou pochout­ku, pře­čtě­te si poky­ny na spod­ní stra­ně kou­zel­né tašky.“

Kou­zel­ná taš­ka. © Tomáš Kubart

Jed­no­du­chý hap­pe­ning nás pro­ve­dl nákup­ním cen­t­rem, a nau­čil nás dívat se na něj jako na „vesmír“. Nau­čil nás, že pohy­bo­vat se v indi­fe­rent­ním a obec­ně zná­mém pro­stře­dí může být zce­la nový a neo­pa­ko­va­tel­ný záži­tek, pokud do své­ho pohy­bu pro­pa­šu­je­me jenom troš­ku hra­vos­ti. Hle­dá­ní úkry­tu pro ote­vře­ní taš­ky neby­lo tak nároč­né a napí­na­vé, jako pro­chá­ze­ní pro­stor hyper­mar­ke­tu s malým spo­leč­ní­kem, a hle­dá­ním pro­pri­et, jež by ho moh­ly zaujmout. Já měl posta­vu papouš­čí­ho kos­mo­nau­ta z kin­der­va­jíč­ka, a v knih­ku­pec­tví jsem ho pojme­no­val Arnold, pro­to­že se mu líbi­la jeho kni­ha Be Use­ful: Seven tools for life. Nedo­ká­ži dohléd­nout, co z toho bude dál. Arnold už týden sto­jí na polič­ce knihov­ny, a zabý­vá se čím­ko­liv jiným než otáz­kou vlast­ní užitečnosti. 

Kos­mo­naut Arnold na knihov­ně se svým vel­kým vzo­rem. © Tomáš Kubart

Po prv­ní zastáv­ce jsme dosta­li výlet­ní úkol: na kon­ci ces­ty bychom se měli zúčast­nit ver­ni­sá­že v Bar­cho­vě. Aby ale moh­la vůbec něja­ká ver­ni­sáž pro­běh­nout, muse­li jsme vytvo­řit umě­lec­ké arte­fak­ty, jež by moh­ly kurá­tor­ky insta­lo­vat. Milí nezná­mí se tak sta­lo výsta­vou work in pro­gress, jež uza­vře­la naši spo­leč­nou ces­tu. Kaž­dý z nás měl napsat a nakres­lit pohled­ni­ci: napsat a nakres­lit pří­běh o měs­tě, v němž žijeme/žili jsme, a chce­me o něm vyprá­vět něko­mu blíz­ké­mu. Něko­mu, kdo i když je blíz­ký, je zrov­na dost dale­ko na to, aby ho/jí dopis zastihnul.

„Milí nezná­mí, milí nezná­mí, kdy­by toto byl můj ide­ál­ní svět, oprav­du a zce­la jis­tě bys­te se setka­li, ač tře­ba pou­ze jed­nou. Nezná­mí jeden dru­hé­mu bys­te však byli schop­ni uká­zat srd­ce, myš­len­ky a tou­hy tak, jak mno­hým dopo­sud ne. Ryzí a oprav­do­vé. Chtě­li bys­te se navzá­jem ptát, ujiš­ťo­vat a zne­klid­ňo­vat jako nikdy před­tím. Jako kdy­bychom už vědě­li, že si toho máme všich­ni tolik co uká­zat, na povrchu skry­té­ho někde hlu­bo­ko. Vše by se počí­ta­lo a neby­lo by se čeho bát. Jako kdy­bychom tu byli pou­ze jeden pro dru­hé­ho a měli odva­hu souná­le­ži­tě objevovat.“

Kris­tý­na Pozlerová

The­a­t­ron ve Vald­štejn­ské lodžii s kas­te­lá­nem Jiřím Vyd­rou. © Tomáš Kubart

Dru­hou zastáv­kou byla uni­kát­ní barok­ní památ­ka Vald­štejn­ské lodžie v Jičí­ně, kte­rou v letech 1627 – 1632 nechal vysta­vět Albrecht z Vald­štej­na, a kte­rá se už nyní může pochlu­bit neví­da­ným diva­del­ním sálem The­a­t­ron, a zákou­tí­mi lodžie nás pro­ve­dl kas­te­lán a Jiří Vydra. A prá­vě v lodžii jsme moh­li zažít dva uchva­cu­jí­cí diva­del­ní zážit­ky. Kra­ji­na v batůž­ku tří mla­dých autorek/autorů Mar­kéty Labu­so­véIvy Ščer­bá­ko­vé a Tomá­še Maš­ka, stu­du­jí­cích KALD DAMU (Herec­tví se zamě­ře­ním na autor­skou tvor­bu a peda­go­gi­ku — Autor­ská tvor­ba a psy­cho­so­ma­ti­ka) zanes­la divá­ky a divač­ky na 45 minut na daleký irský ven­kov. Před­sta­ve­ní v ang­lič­ti­ně pomoh­lo zvý­raz­nit atmo­sfé­ru, Labu­so­vé a Ščer­ba­ko­vé irský pří­zvuk jako­by sestou­pil z irské vrcho­vi­ny. V sále se zhas­lo, potem­ně­la i scé­na – podlouh­lý stůl a tři židle. Vše zača­lo oží­vat s roz­že­tím drob­né­ho světýl­ka na tyč­ce, kte­ré se zača­lo pohy­bo­vat pro­sto­rem. Pro­pad­li jsme se sto­ry­tel­lin­gem do mokré­ho a deš­těm pro­dchnu­té­ho pří­bě­hu návštěv­ní­ků irské highlands. Hudeb­ně-objek­to­vé vyprá­vě­ní z kra­ji­ny ovcí, mlčen­li­vých lidí a pří­bě­hů, v nichž se pře­kva­pi­vě snou­bí irský folk­lór s morav­ský­mi lidovkami.

TNa dně irské­ho batůž­ku najde­me nejen kra­ji­nu, ale i stříp­ky irské duše. © Tomáš Kubart

Po posled­ních tónech objek­to­vé insce­na­ce neby­lo pří­liš času na vstře­bá­ní emo­cí: v patio lodžie již pro­chá­zel per­for­mer Miloš Šejn, s kros­nou na zádech. Jen­že v tep­lo­tách těs­ně nad nulou se roz­ho­dl měřit tep­lo­tu vody v dře­vě­ném sudu hla­vou. Naklá­něl se stá­le hlou­bě­ji a hlou­bě­ji, a s kaž­dým vyno­ře­ním mu z hla­vy sté­ka­la voda přes mon­tér­ky a kros­nu s hli­ní­ko­vou kon­struk­cí. Pro­chá­zel kře­čo­vi­tý­mi a roz­váž­ný­mi kro­ky nádvo­řím, jeho feno­me­nál­ní tělo abso­lut­ně absor­bo­va­lo tělo séman­tic­ké, mag­ne­ti­zo­val a při­vlast­nil si celý vněj­ší pro­stor lodžie. 

Toto není the­a­t­ron. Ale diva­dlo se tu v 17. sto­le­tí hrá­lo … © Tomáš Kubart

Jed­nu z diva­ček dokon­ce chy­til za ruce, a spo­leč­ně došli, držíc se stá­le za ruce, až do zahrad. Tam jí opus­til, roz­hlí­žel se po nevi­di­tel­ných hej­nech ptá­ků, jako malé dítě pro­je­vo­val nad­še­ní z krás­ných ope­řen­ců, kte­ré jsme my ostat­ní vidět nemoh­li: „Ech! Ach!“ Postup­ně pře­šel k lodži­o­vé­mu scho­diš­ti, po něm se sku­tá­lel dolů, „ustlal“ si na posled­ních dvou scho­dech. Pro­má­če­ný ski­cář nechal své­mu osu­du. Pře­šel k živé­mu keři, doslo­va se do něj pono­řil, a „vypla­val“, nad­še­ný úlov­kem drob­né­ho lís­teč­ku, kte­rý věno­val nej­blí­že sto­jí­cí divač­ce. Kouz­lo skončilo. 

Šaman Šejn začí­ná kouz­lo. © Tomáš Kubart

Posled­ním zasta­ve­ním byla zastáv­ko­vá gale­rie v Bar­cho­vě. Ve své rod­né obci, v níž se, krom high­li­tů v podo­bě zvo­nič­ky na návsi, pomní­ku bar­chov­ským legi­o­ná­řům a hasič­ské­ho závo­diš­tě, návštěv­ní­kům nabí­zí zejmé­na maleb­ná kra­ji­na, se uměl­ky­ně a kurá­tor­ka roz­hod­la zalo­žit gale­rii Chov v někdej­ší auto­bu­so­vé zastáv­ce. V roce 2018 při­šla Kris­tý­na Pozle­ro­vá na obec­ní úřad v Bar­cho­vě s myš­len­kou vytvo­ře­ní gale­rij­ní­ho pro­sto­ru v býva­lé auto­bu­so­vé zastáv­ce. Obec myš­len­ku při­ja­la, na zastu­pi­tel­stvu schvá­li­la, a na obec­ní nákla­dy zastáv­ku zre­kon­stru­o­va­la. V srpnu 2019 pro­běh­la prv­ní ver­ni­sáž, a to někdej­ší­ho ate­li­é­ro­vé­ho vedou­cí­ho Kris­tý­ny Pozle­ro­vé, Jiří­ho Kovan­dy. Naše per­for­man­ce-výpra­va k zastáv­ce dora­zi­la v podvečer. 

„Ve čtvr­tek 22. úno­ra odpo­led­ne při­jel po tře­tí hodi­ně do Bar­cho­va auto­bus mimo kla­sic­ký jízd­ní řád. Na jeho palubě bylo při­bliž­ně 40 lidí, kte­ří se sešli z růz­ných kou­tů svě­ta, aby vyje­li do Pra­hy a sezná­mi­li se s kul­tur­ní­mi akti­vi­ta­mi mimo umě­lec­ká epi­cen­t­ra. Mož­ná zní neu­vě­ři­tel­ně, že se v Bar­cho­vě obje­vi­li lidé z Dráž­ďan, Ber­lí­na, Mni­cho­va, Armé­ie nebo Kana­dy a všech kou­tů Čes­ké repub­li­ky. Jako návštěv­ní­ci z nezná­ma ale při­je­li s respek­tem, zví­da­vos­tí a ote­vře­nou náru­čí. Pří­mo na auto­bu­so­vé zastáv­ce zin­sce­no­va­li ver­ni­sáž pozdra­vů z našich domo­vů, aby zdů­raz­ni­li, že Gale­rie CHOV má své mís­to na kul­tur­ní mapě ČR i širo­ké­ho světa.“

Petr Dlou­hý

Jak­ko­liv můj den začal v Olo­mou­ci už ve 4 ráno, na kon­ci „ces­ty „tour de Per­for­man­ce­Bus” jsem necí­til úna­vu. Ješ­tě kolem devá­té ráno jsem postá­val u lodě­nic, a pole­mi­zo­val sám se sebou, jest­li budu v auto­buse pospá­vat, nebo se při­pra­vo­vat na výu­ku, pro­gram šesti­ho­di­no­vé ces­ty byl tak vyvá­že­ný, že jsem zís­ká­val ener­gii nejen z kaž­dé zastáv­ky, ale i během ces­ty. Roz­ho­vo­ry s dal­ší­mi spo­lu­ces­tu­jí­cí­mi, poe­tic­ké oka­mži­ky ve Vald­štejn­ské lodžii, nakaž­li­vé kouz­lo tvo­ří­cích a tvůr­čích lidí, kou­zel­ný pří­běh Kra­ji­ny v batůž­ku, to vše utvá­ře­lo atmo­sfé­ru ces­ty, kte­rá se mezi návštěv­ní­ky roz­lé­va­la jako vůně. Takhle jsem si kdy­si před­sta­vo­val hap­pe­nin­gy Wol­fa Vos­tel­la. Petr Dlou­hý s Anto­ní­nem Brin­dou doká­za­li v nápa­di­tě a har­mo­nic­ky roz­vr­že­né dra­ma­tur­gii roz­pro­střít před diváky/divačkami širo­kou šká­lu akč­ní tvor­by, v níž před­sta­vo­va­la před­ní kva­li­tu pré­zent­nost, kte­rá ostat­ně pře­kry­la re-pre­zen­ta­tiv­ní médi­um fil­mu na kon­ci ces­ty: živý dabing Spe­ed (Nebez­peč­ná rych­lost, 1994) zpří­tomnil důle­ži­tost aspek­tů per­for­ma­ti­vi­ty, a sou­čas­ně doslo­vil, že zasta­vit se může zna­me­nat konec.

„Zastáv­ko­vá” gale­rie CHOV může při­po­mí­nat pro­sto­ro­vě skrom­něj­ší Ukra­de­nou gale­rii. Prin­cip je podob­ně gue­rillo­vý. © Tomáš Kubart

SPA: Per­for­man­ce­Bus – Stu­dio Alta

22. 2. 2024, 9:30 – 17:30

kurá­to­ři: Petr Dlou­hý, Anto­nín Brinda

tra­sa: Stu­dio ALTA — Hyper­mar­ket Albert v Mla­dé Bolesla­vi — Vald­štejn­ská lodžie v Jičí­ně — Gale­rie Chov v Barchově

par­ti­ci­pu­jí­cí umělci*umělkyně: Michał Sałwin­ski, Mar­ké­ta Labu­so­vá, Iva Ščer­bá­ko­vá a Tomáš Mašek, Miloš Šejn, Nei­tah Jan­zig, Kris­tý­na Pozlelrová

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *