Tomáš Procházka: Nemám čo viac stratiť, ale odmietam kauzu opustiť bez pokusu o nápravu

Grófka © Dorota Holubová

Tenhle roz­ho­vor je mojí dru­hou nebo jed­nou z mno­ha dal­ších šan­cí. Záro­veň mým vykou­pe­ním z dlu­hů, které jsem nadě­lal a zatím nespla­til; z tex­tů, které jsem nikdy nedo­dal a už nedo­dám; a z roz­ho­vo­rů, které jsem nepře­psal. Začí­nám zde. U Tomáše Pro­cház­ky, divadelní/ho režisérky/režiséra, performera/performerky, drag que­en, známého též jako Grófka. Toto vyzná­ní je mož­ná až pří­liš osob­ní, ale tako­vá je jeho/její tvor­ba. Sám/sama sobě pod­mě­tem, před­mě­tem i nástro­jem. Tělo a žitá zku­še­nost, pár­ty, mánie, depre­se i stříz­li­vost a poká­ní. Kro­mě setká­ní na per­for­ma­tiv­ních even­tech, žůr­kách a pofe­lech, jsme se nad roz­ho­vo­rem potka­li v srpnu 2020. Ačko­liv v té době frčel COVID na plné obrát­ky, dal si v létě pau­zu a my si sed­li v atmo­sfé­ře tuše­ní možného, ale i blahé nevě­do­mos­ti. Za prvé, co přijde v úno­ru 2022, za dru­hé že mi sho­ří hard disk s nahráv­kou a za tře­tí, kam se vrt­nou naše životy.

Vykou­pe­ní jako per­for­ma­tiv. Mohl(a) bys opsat celý svůj pří­běh, kte­rý tě vedl až sem, do bodu nula, velkého restar­tu? 

O svo­jej ces­te do Pra­hy som nie­koľ­ko­krát hovo­ril, pre­to sa nechcem opa­ko­vať. Čo sa sta­lo bolo to, že som od urči­té­ho bodu živo­ta v Pra­he túžil zomrieť a podri­a­dil som tomu všet­ko moje kona­nie. Veľa mojich blíz­kych pri­a­teľov spácha­lo samo­vraž­du. Člo­vek cíti veľ­kú sur­vi­vor guilt. Nie je vôbec prekva­pe­nie, že to išlo dolu vodou. Vlast­ne si nepa­mätám obdo­bie, kedy som nepil – väč­ši­na mojich fotiek je s vínom ale­bo ciga­ret­kou. Stal sa z toho pro­blém, až keď som nad tým stra­til kon­t­ro­lu. Alko­hol je podľa môj­ho názo­ru naj­hor­šia z tvr­dých drog, pre­to­že je veľ­mi lás­ka­vá. Pre­svied­ča ťa, že ti pomô­že a že ju potre­bu­ješ. Bohuži­aľ, naše povo­la­nie je, aké je. Tie­to veci sú na dosah ruky a hne­vá ma, keď niek­to tvr­dí opak. Navy­še žije­me vo sve­te, kedy sa pro­stred­níc­tvom audi­o­ví­zie uží­va­nie alko­ho­lu a drog umel­ca­mi (a nie­len nimi) čas­to glo­ri­fi­ku­je . Zob­ra­zu­je sa ako nád­her­ný a bez­sta­rost­ný bohém­sky život, kto­rý sa nikdy neskon­čí. Nikto neho­vorí o tom, že zaspí­te v klu­be na dláž­ke a pomo­čí­te sa. Nikto neho­vorí o nie­koľ­kod­ňo­vých dojazdoch a “hla­din­ko­vá­ní”. Čiže sa zo mňa sta­la alko­ho­lič­ka a nar­ko­man­ka, vte­dy som to však vôbec nevní­ma­la. Dôle­ži­té pre mňa bolo mať dosta­tok peňa­zí, aby som si večer kúpil sto­če­né 2l víno a opil sa. Tak skur­ve­ný bor­del to je a na tak hlbo­ké dno som musel klesnúť. 

Gró­f­ka © Josef Rabara

Potom to pri­rod­ze­ne zača­lo. Zača­la som robiť reál­ne pro­blémy, kto­ré sa dotý­ka­li reál­nych ľudí. Pochy­be­nia pri gran­toch, špi­rá­ly lží, sľú­bo­va­nie jed­né­ho a tvr­de­nie dru­hé­ho… Až napo­kon prišla tá kata­stro­fa, Lysis­tra­ta 2.0 na Štva­ni­ci, kto­rá ma takmer stá­la život a kto­rá mi roz­bi­la kari­é­ru na már­ne kúsky. 

Pozor, nevní­maj to pro­sím, ako moju sna­hu uro­biť zo seba obeť. Za Lysis­tra­tu aj za všet­ko ostat­né beri­em plnú zod­po­ved­nosť. Je to moje mas­lo. Ja som ten alko­hol pila, ja som tie čia­ry fúka­la, ja som v urči­tý moment pove­dal: „Jesus take the wheel“.

Vôbec som si neu­ve­do­mo­va­la roz­sah toho, čo všet­ko som uro­bi­la. Hovo­ri­la som si, že „kaž­dá han­ba trvá tri dni,“ ale toto nebo­lo tan­co­va­nie na sto­le. Toto bolo ohro­ze­nie nie­koľ­kých ľudí, nie­koľ­kých mne veľ­mi blíz­kych ľudí. Bola som totál­ne zasle­pe­ná až do momen­tu, kedy som si muse­la sama pove­dať: „Okej, je tu pro­blém a ten pro­blém tre­ba rie­šiť“. Stá­le som pil, no s kaž­dým vypi­tým dúškom som už vedel, že to tak­to pokra­čo­vať nemô­že. Ale neve­del som ako ďalej. Tým, že pochá­d­zam z rodi­ny hrdých žien, kto­ré ma uči­li to, že: „Niko­ho neza­u­jí­ma, ako sa trá­piš. Hla­vu hore a usmie­vaj sa!” málo­k­to tak vôbec tušil, ako veľ­mi som bojovala. 

Gró­f­ka © Josef Rabara

Až raz moja veľ­mi dob­rá pri­a­teľ­ka, kto­rá mi počas toho, ako som jej opi­tá písa­la svo­je kla­sic­ké: „Ale veď ja nie som zlý člo­vek,” pove­da­la „nedo­voľ zo seba uro­biť šta­tis­ti­ku”. Na tie­to slo­vá spo­mí­nam kaž­dý deň, keď sa zobu­dím. Vďaka tomu prišlo roz­hod­nu­tie – je čas skon­čiť. Ozna­čil som si v diári plán, kedy bude môj posled­ný divo­ký ban­ger a nao­zaj bol. Na dru­hý deň som sa zobu­dil so slo­va­mi: „Sta­či­lo“. A bolo to najdôle­ži­tej­šie a naj­zá­sad­nej­šie roz­hod­nu­tie v mojom živote.

Je to duchov­ní pouť? Očist­ná? A je to vůbec pouť?

Cel­kom urči­te. Tak ako sa čis­tí tvoj orga­ni­zmus, čis­tí sa aj tvoja duša. Ja som pri­šiel na to, že sa chcem vrá­tiť naspäť k tomu chlap­co­vi, kto­rý vychá­d­za z diva­dla, kde ho mat­ka zobra­la na Dra­cu­lu. Ako som bol tak une­se­ný Bed­nári­ko­vou majstrov­skou réži­ou, že som od toho momen­tu vedel, že chcem byť reži­sé­rom a roz­prá­vať prí­be­hy. Kvô­li tomu som sa naro­dil, kvô­li tomu exis­tu­jem a kvô­li tomu dýcham. 

Na celou ana­bá­zi nava­zu­je pro­jekt Lemonade…

Vedel som od zači­at­ku, že Lysis­tra­ta 2.0 musí neja­ko skon­čiť. Utlo sa to tráp­ne, náh­le a zosta­la trp­ká pachuť mnou spô­so­be­né­ho, uva­re­né­ho, pri­pra­ve­né­ho fiaska. Už nezá­le­ží na tom, že či som bol ale­bo nebol mimo, keď sa ten pro­jekt robil. Pro­s­te sa uro­bil, posra­lo sa to a ostal po ňom straš­ný bor­del. Nad tým už netre­ba pla­kať, tre­ba to vyrie­šiť. Bola to tiež jed­na z kľúčo­vých moti­vá­cií vytriezvieť. 

S pro­jek­tom som čakal veľ­mi dlho. Chcel som sa vyva­ro­vať toho, aby to pôso­bi­lo ako neja­ký ego­trip, kde si idem pred všet­ký­mi veľ­ko­le­po rie­šiť svo­je pro­blémy. Samozrej­me ten­to aspekt tam je, ale roz­hod­ne to nie je len o tom. Ten prí­beh zly­ha­nia, zlé­ho roz­hod­nu­tia, trá­pe­nia sa a násled­né­ho odpus­te­nia je uni­ver­zál­ny. Žije­me v dobe, kto­rá je na ume­lec­ké výko­ny nesku­točne nároč­ná. Na jed­nej stra­ne pla­tí to, že úspech sa neod­p­úšťa a na stra­ne dru­hej, že neú­spech sa neza­b­úda. Môj prí­beh môže pomôcť člo­ve­ku, kto­rý uro­bil vo svo­jom živo­te nie­čo podob­né, len to nedo­sta­lo takú medi­ál­nu pozor­nosť. Chy­by sa stá­vajú a sú pri­rod­ze­nou súčas­ťou našej exis­ten­cie. Je to klišé­o­vi­tá frá­za, ale jed­no­du­cho nikto nie sme dokonalý.

Pre­to bolo pre mňa dôle­ži­té uve­do­miť si, že poki­aľ je neja­ký spô­sob, ako môžem napra­viť to, čo som s Lysis­tra­tou spô­so­bi­la, je mojou psou a ľud­skou povin­nos­ťou uro­biť to. Nemám čo viac stra­tiť, ale odmi­e­tam opus­tiť túto kau­zu bez toho, aby som sa o nápra­vu aspoň pok­ú­si­la. Zasl­úži si to celý tím Lysis­tra­ty 2.0, kaž­dý, kto do toho vkla­dal svo­je úspo­ry a kaž­dý, čo sle­po veril mojim blu­dom. Ak sa mi niek­to v Čechách po tom­to roz­hod­ne dať dru­hú šan­cu, s poko­rou ju pri­jmem. Ak nie: „Ode­vzda­ně při­jmu trest, kte­rý pro mne bude nalezen”. 

Gró­f­ka © Josef Rabara

Jsou dru­hé šance důle­žité

Áno. 

Exis­tu­je pod­le tebe něja­ká hra­ni­ce, kdy může tak­to osob­ní zpří­tomně­ní vlast­ních poci­tů pře­jít z umě­leckého arte­fak­tu do jakého­si tera­pe­u­tického zápisu? 

Pre mňa bolo divadlo/umenie/performance art vždy tera­pi­ou. Zo žar­tu stá­le vra­vím, že ak začnem zno­va zará­bať toľ­ko, že si budem môcť dovo­liť tera­piu, tak namies­to prvé­ho sede­nia done­si­em zázna­my z mojich insce­ná­cií. Moje ume­nie kopí­ru­je môj život a vice ver­sa. Vždy som našu prácu vní­ma­la ako poslanie. 

La Cun­tessa byla pojem. Jakou roli hra­je ve tvém autor­ském, per­for­ma­tiv­ním port­fo­liu? Jak bys tuto dáv­nou krá­lov­nu tem­not popsal(a)? 

La Cun­tessa bola namieša­ná ako pocta drag que­en Divi­ne, Fel­li­ni­ho La Saraghi­ny a Mar­ty­na Jacque­sa z Tiger Lil­lies. Nebo­la tak alter egom Tomáša Pro­cház­ku, ale skôr alter egom Gró­f­ky. Spät­ne hod­no­tím svo­je pôso­be­nie ako báda­nie, hľa­da­nie vlast­né­ho jazy­ka. Uro­bi­la som s ňou všet­ko, čo som chce­la. Doká­za­la som s ňou všet­ko, čo som chce­la. Mys­lím, že jej sto­pa v čes­kom drag under­groun­de tak ľah­ko nezmiz­ne. Cítim za ňu obrov­skú vďaku. 

Nedáv­no se roze­šly vaše ces­ty. Tvo­je a La Cun­tessy. Jak to vní­ma­ly tvo­je kole­gy­ně, kama­rád­ky, pří­tel­ky­ně i přá­telé? Co na to Pin­kBus, jehož byla mys­lím emble­ma­tic­kou sou­čás­tí?

S roz­hod­nu­tím vytrie­z­vieť šlo ruka v ruke aj roz­hod­nu­tie ukon­čiť pôso­be­nie La Cun­tessy. Jej cha­rak­ter bol posta­ve­ný na všet­kých špi­na­vos­ti­ach, kto­ré sa sta­li mojim den­ným pori­a­d­kom. Ak by som chce­la veľ­mi špe­ku­lo­vať, dalo by sa urči­te pove­dať že La Cun­tessa do veľ­kej mie­ry ovlád­la moju osob­nosť natoľ­ko, že to kvô­li nej som stra­til kon­t­ro­lu nad všet­kým. Ale vie­me, že to nie je prav­da a bolo by to len zba­be­lé uka­zo­va­nie prs­tom, hľa­da­nie vin­ní­ka. Moje kolé­gi­um a cho­sen fami­ly z PiN­KBUS toto roz­hod­nu­tie uví­ta­li. Vedia, že s dra­gom nekon­čím, pre­to­že stret­nu­tie s tou­to for­mou bolo pre mňa trans­for­ma­tív­ne. Veši­am na kli­nec len posta­vu La Cun­tessy. Prí­de niek­to nový, lep­ší, skú­se­nej­ší. Cítim sa tro­chu, ako keď David Bowie skon­čil so Zig­gy Stardustom. 

Dura­tiv­ní per­for­man­ce na 24 hodin, ve kte­ré jsi pracoval(a) s časem v jeho roz­klad­nos­ti, ti vynes­la šir­ší nomi­na­ci na Cenu Thálie v oblas­ti alter­na­tiv­ní­ho diva­dla. Jak to vní­máš

Úprim­ne som bol abso­l­út­ne šoko­va­ný. Per­for­man­ce sa koniec kon­cov hra­la v Pra­he 2x. Nemám síce vôbec prehľad, koľ­ko ľudí sa vte­dy vystrie­da­lo u mňa na byte, ale téma pro­jek­tu evi­dent­ne veľ­mi rezo­no­va­la. Bola som nesmier­ne doja­tá, keď mi kole­gyňa tlmo­či­la ano­nym­nú poš­tu jed­né­ho z divá­kov, kto­rý sa vďaka mojej per­for­man­cii roz­ho­dol vyhľa­dať psy­chi­at­ric­kú pomoc. Som na pro­jekt nesmier­ne pyš­ný. Vzni­kol v správ­nom čase, na správ­nom mieste. 

Kro­mě LEMONADE plá­nu­ješ i dal­ší pro­jek­ty. Rád bych se taky zeptal na tře­tí díl „otcov­ského“ cyk­lu. Po insce­na­cích Kafka.DreamingArtaudia.Autopsy budou Vytr­va­lí. Mohl bys pro­jekt tro­chu přiblížit? 

Pro­jekt VYTRVALÍ na seba nechal dlho čakať. Due­ty s Pet­rom boli od samé­ho zači­at­ku zamý­šľa­né ako triptych a od zači­at­ku som vedel, že tretia časť musí byť Gro­towské­ho Vytr­va­lý princ, keď­že som sa nie raz necha­la počuť, že Tilaj­čík je pre mňa rein­kar­no­va­ný Csieslak. V tej­to chví­li je pro­jekt kon­ci­po­va­ný ako dlho­me­tráž­na per­for­man­cia. Nie­čo, čo na Slo­ven­sku nemá tra­dí­ciu, kto­rá by slú­ži­la ako úva­ha o tom, čo všet­ko musí jeden člo­vek vydr­žať, aby pre­žil vo sve­te, kto­rý kon­čí. A čo ak je prí­či­nou záni­ku toho sve­ta on sám? Verím, že ten­to východ­zí bod pri­ne­sie mne i Pet­ro­vi dosta­toč­né množ­stvo inšpi­rá­cie, aby sme pri­nies­li uce­le­nú víziu, kto­rá bude slad­kou bod­kou našej trilógie. 

V čem tě inspi­ru­je Peter Tilaj­čík, se kte­rým na pro­jek­tu pracujete?

Mám to šťas­tie, že Peter je nie­len môj kole­ga, ale trú­fam si pove­dať aj dob­rý pri­a­teľ. Veľ­mi sme sa zblí­ži­li počas prá­ce na KAFKA.DREAMING. a mys­lím, že ma pozná lep­šie, než kto­koľ­vek iný. Tie roz­ho­vo­ry, kto­ré vedi­e­te počas skú­šok tak nároč­ných titu­lov. Tie slo­vá, kto­ré ostá­vajú med­zi vami sú veľ­mi dôle­ži­té. Navy­še ho pova­žu­jem za jed­né­ho z našich naj­väč­ších per­for­me­rov mla­dej gene­rá­cie. Mys­lím, že je momen­tál­ne v skve­lej for­me a v naj­lep­ších rokoch, tak­že sa na našu ďal­šiu spo­lu­prácu nesmier­ne teším. 

Gró­f­ka © Josef Rabara

Čes­ko-slo­ven­ská, potaž­mo slo­ven­sko-čes­ká vzá­jem­nost se posled­ní měsí­ce tro­chu otřá­sá. Jak to vní­máš ty osob­ně, když pen­dlu­ješ mezi Pra­hou a Bratislavou? 

To, čo sa deje na Slo­ven­sku je pre mňa desi­vé. Som zhro­ze­ný z toho, akú poli­ti­ku vedie Róbert Fico. Uve­do­mu­jem si, že pár ľudí tým­to vyja­dre­ním naštvem, ale sto­jím si za svo­jim tvr­de­ním, že k haneb­né­mu a tra­gic­ké­mu aten­tá­tu vied­la vlád­na poli­ti­ka rozoštvá­va­nia a nená­vis­ti. Schva­ľu­jem to, že niek­to zobral veci do vlast­ných rúk a strieľal? Abso­l­út­ne nie a v civi­li­zo­va­nej spo­loč­nos­ti je to abso­l­út­ne neak­cep­to­va­teľ­né. Odmi­e­tam však pokry­tec­ký súcit s člo­ve­kom, kto­rý dostal slo­ven­skú spo­loč­nosť do toh­to mies­ta. Napriek tomu, že ma v bud­úcnos­ti čaká ešte pár spo­lu­prác, pupočnú šnú­ru so Slo­ven­skom už stri­hám. Stá­le sa však v duchu mod­lím, aby sa ľudia spa­mäta­li. Mod­lím sa za to, aby sa Róbert Fico spa­mätal a uve­do­mil si násled­ky svo­jich činov. Lebo ak sa tak nesta­ne, tak to sa nao­zaj môže celý pro­jekt Slo­ven­sko zasta­viť, zru­šiť a najať nie­ko­ho na reboot. 

V čino­her­ním ran­ku napří­klad zazářil v brněnském HaDi­va­dle Mari­an Amsler, po něm nastou­pil Ivan Buraj. V sou­čas­nos­ti tam dra­ma­tur­gu­je Milo Juráni, v ost­rav­ských Bez­ru­čích pak Peter Gal­dík, Michal Vajdič­ka pra­vi­del­ně hos­tu­je v Národ­ním diva­dle nebo v Dej­vickém. V taneč­ní oblas­ti jsou ty vaz­by ješ­tě robust­něj­ší a pou­ta pev­něj­ší. Je to pro téma?

Samozrej­me vní­mam úspe­chy svo­jich pri­a­teľov v Čechách a nie su mi vôbec ľahos­taj­né. Boli časy kedy som mal veľ­ké ten­den­cie porov­ná­vať sa s ostat­ný­mi a závi­dela im. Dnes si konečne uve­do­mu­jem aká  to je blbosť. Kaž­dý robí­me úpl­ne iný typ diva­dla a kaž­dý robí­me na úpl­ne iných pie­soč­koch. Výho­dou je že v Pra­he je dosť mies­ta pre nás všet­kých. Žabo­my­šie voj­ny nemajú zmy­sel. Koniec kon­cov ide nám všet­kým o to isté- robiť a pro­du­ko­vať kva­li­tu kto­rá (s tro­chou šťas­tia) môže pár ľuďom zme­niť život. A to za to kur­va sto­jí nie?

A zapa­dá tam i přá­tel­ství s Mar­ti­nem Tala­gou a jeho výrazná tuzem­ská sto­pa?

Stret­nu­tie s Maťom pova­žu­jem za abso­l­út­ne zásad­nú for­ma­tív­nu uda­losť v mojom pro­fes­nom živo­te. To, že sa náš pra­cov­ný vzťah pre­ta­vil v osob­né pri­a­teľstvo je dar, za kto­rý som nesmier­ne vďač­ná. Dlhu­jem mu svoj život, a pre­to kedy­koľ­vek ma zavo­lá do prá­ce, tak prídem. 

LEMONADE, ACT ONE : Dokon­če­ní pro­jek­tu LYSISTRATA 2.0:

https://www.donio.cz/lemonade-act-one?fbclid=IwAR1pyKYbY9K6mYsns88zSmbDjTpZBGLGKb9bRhx9-UlYCqm1ime2cy7jqJk

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí." 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *