The Spirit of Thibault Delferiére

V dneš­ním Videu týd­ne se sezná­mí­me s tvor­bou bel­gic­ké­ho per­for­me­ra Thi­baul­ta Del­fe­ri­é­ra. S Thi­baul­tem jsem se sezná­mil na jed­né akci Diva­dla orgií a mysté­rií v Prin­zen­dor­fu, jeho tvor­ba je výraz­ně těles­ná a v někte­rých ohle­dech radi­kál­ní, smy­sl­ná a ero­tic­ká, pudo­vá. Naro­dil se v roce 1969 v bel­gic­kém Lou­va­in-la-Neu­ve, vystu­do­val filo­zo­fii a již během stu­dií se začal zabý­vat per­for­man­ce­mi, jichž za posled­ních 20 let usku­teč­nil přes šedesát

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *