Tomáš Procházka: Nemám čo viac stratiť, ale odmietam kauzu opustiť bez pokusu o nápravu

Tenhle roz­ho­vor je mojí dru­hou nebo jed­nou z mno­ha dal­ších šan­cí. Záro­veň mým vykou­pe­ním z dlu­hů, kte­ré jsem nadě­lal a zatím nespla­til; z tex­tů, kte­ré jsem nikdy nedo­dal a už nedo­dám; a z roz­ho­vo­rů, kte­ré jsem nepře­psal. Začí­nám zde. U Tomá­še Pro­cház­ky, divadelní/ho režisérky/režiséra, performera/performerky, drag que­en, zná­mé­ho též jako Gró­f­ka. Toto vyzná­ní je mož­ná až pří­liš osob­ní, ale tako­vá je jeho/její tvor­ba. Sám/sama sobě pod­mě­tem, před­mě­tem… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tomáš Pro­cház­ka: Nemám čo viac stra­tiť, ale odmi­e­tam kau­zu opus­tiť bez poku­su o nápravu