Jedenácterým kruhem v poli

Drama souboje. © Les Vélocimanes Associés

Fes­ti­val Cir­ko­po­lis dovr­šil jede­náct let. Za pod­stat­ná se pova­žu­jí kula­tá nebo půl­ku­la­tá výro­čí, ale čís­lo 11 je pro fes­ti­val „jedi­neč­ných jed­not­liv­ců“, „jedi­neč­ných indi­vi­du­a­lit“ nebo „jedi­neč­ných jed­not­li­vos­tí“ více než sym­bo­lic­ké a své­mu úče­lu poslou­ží. Midi Lidi v jed­nom ze svých trac­ků zpí­va­jí 1:1 tělo a duch, jako by našli rov­no­váhu mezi for­mou a obsa­hem, tak jako per­for­me­ři na fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis nalé­za­jí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jede­nác­te­rým kru­hem v poli

Hladiny PQ

Foto: Tomáš Kubart

Eti­ke­tou letoš­ní­ho roč­ní­ku Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le byla vzác­nost – RARE. Širo­ká roz­kro­če­nost téma­tu umož­ni­la napl­nit i původ­ní význam latin­ské­ho adjek­ti­va rarus: „širo­ce roz­pro­stře­ný“. Chil­ská insta­la­ce vzpo­mí­na­la na zesnu­lé uči­te­le během COVI­Du, ved­le thaj­ské­ho trhov­ské­ho spek­tá­klu odde­cho­va­ly fran­couz­ské „vnitř­nos­ti“ měs­ta z pís­ku. Arche­o­lo­gií scé­no­gra­fie vás pro­vá­ze­lo fili­pín­ské kara­o­ke – nej­vzác­něj­ší na letoš­ním quad­ri­ennaále totiž bylo sdí­le­ní a „lum­bung“ –… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hla­di­ny PQ

Podání ruky aneb Etika performativity

V letoš­ním roce sla­ví brněn­ská Fakul­ta výtvar­ných umě­ní Vyso­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho svých tři­cet let exis­ten­ce. Již od její­ho zro­du se v ní utvá­řel oko­lo akč­ní­ho uměl­ce Tomá­še Rulle­ra ate­li­ér, kte­rý zpr­vu dostal pojme­no­vá­ní Ate­li­ér videa a mul­ti­me­di­ál­ní ani­ma­ce. Ruller figu­ro­val v pozi­ci asi­s­ten­ta, vedou­cím ate­li­é­ru byl vizu­ál­ní umě­lec Radek Pilař (1931 – 1993), autor iko­nic­ké­ho Rum­caj­se a význam­ná osob­nost čes­ké­ho výtvar­né­ho umě­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Podá­ní ruky aneb Eti­ka performativity

Everything Performs

/International Roun­d­table about Per­for­man­ce art/ An inter­nati­o­nal mee­ting of the­o­rists, his­to­ri­ans and cura­tors of per­for­man­ce art took pla­ce on Novem­ber 1st 2021 via the Zoom plat­form. The following atten­ded the event (in alpha­be­ti­cal order): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) and Jana Orlo­vá (CZ), who was the… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eve­ry­thing Performs

Všechno performuje

/Mezinárodní kula­tý stůl na téma Per­for­man­ce art/ Mezi­ná­rod­ní setká­ní teo­re­ti­ků, his­to­ri­ků a kurá­to­rů per­for­man­ce artu se usku­teč­ni­lo 1. lis­to­pa­du 2021 pro­střed­nic­tvím plat­for­my Zoom. Akce se zúčast­ni­li (v abe­ced­ním pořa­dí): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) a Jana Orlo­vá (CZ), kte­rá setká­ní orga­ni­zo­va­la. Kula­tý stůl uká­zal, jak jsou názo­ry ohled­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Všech­no performuje

Makroskopický mikrokosmos

Petr Nikl (vprostřed), Ondřej Smeykal (vlevo). Foto: Blanka Křikaková

Praž­ské Pla­ne­tári­um v par­ku Stro­mov­ka se brzy začne měnit. Jed­ním z posled­ních pod­ni­ků, kdy bylo mož­né mimo ast­ro­no­mic­ké pořa­dy pro­zkou­mat krá­su a kouz­lo ana­lo­go­vé­ho pro­jek­to­ru byla alchy­mis­tic­ká sean­ce výtvar­ní­ka, per­for­me­ra, hudeb­ní­ka – obec­ně vel­mi čino­ro­dé­ho tvůr­ce Pet­ra Nik­la. Líheň v pla­ne­táriu, jak byla jed­no­rá­zo­vá akce nazva­ná, dopro­vá­zel jeho dlou­ho­le­tý spo­lu­pra­cov­ník Ondřej Smey­kal a jako jaký­si netu­še­ný guest­star (zde spíš star… Pokra­čo­vat ve čte­ní Makro­sko­pic­ký mikrokosmos