Lawrence Malstaf: Shrink (2010)

Shrink © Lawrence Malstaf
Shrink © Lawrence Malstaf

Tvor­ba Lawren­ce Mal­sta­fa je fas­ci­nu­jí­cím roz­po­rem mezi vědou a tech­no­lo­gií, kte­rý čas­to vytvá­ří smys­lo­vé zážit­ky, jež se vymy­ka­jí inte­lek­tu­ál­ní ana­lý­ze. Toto oce­ně­né před­sta­ve­ní Shrink vyzva­lo divá­ky k pře­mýš­le­ní a ana­lý­ze lid­ské podo­by, když byli dob­ro­vol­ní­ci zaba­le­ni do plas­to­vé­ho koko­nu, sym­bo­lu potře­by ochra­ny lid­stva i jeho ohro­že­ní v boji o pře­ži­tí. Pro veřej­nost to byla jedi­neč­ná pří­le­ži­tost nechat se ver­ti­kál­ně zavě­sit a vaku­o­vě zaba­lit! Ve spo­lu­prá­ci se sku­pi­nou míst­ních účast­ní­ků a osob­nos­tí z před­ních spor­tov­ních a taneč­ních odvět­ví si tato dva­ce­ti­mi­nu­to­vá před­sta­ve­ní nešlo nechat ujít.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *