PerformanceBus. Zastavit může znamenat konec

PerformanceBus 22. 2. 2024 © Kristýna Pozlerová

Stu­dio ALTA vypra­vi­lo minu­lý týden ve čtvr­tek (22. 2. 2024) svůj čtvr­tý Per­for­man­ce­Bus. S řidi­čem Mar­ce­lem za volan­tem jsme vyra­zi­li vstříc mís­tům, jež neje­nom zahra­nič­ním hos­tům, ale druh­dy ani rodi­lým Stře­do­če­chům nemu­sí být tak zná­má, jako zave­de­ná kul­tur­ní epi­cen­t­ra Alty, Venu­še ve Šveh­lov­ce, Archy+, Pon­ce nebo Vily na Štva­ni­ci. Na ces­tě za nový­mi obzo­ry per­for­man­ce, mimo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Per­for­man­ce­Bus. Zasta­vit může zna­me­nat konec