Česká účast na ARé Fest v Jerevanu

Tématem letošního ročníku ARé Festu jsou "Proměny" © ARé Fest

ARé Fest je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val per­for­man­ce a inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho umě­ní. Jed­ná se o jedi­ný kon­ti­nu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val per­for­man­ce artu nejen v Armé­nii, ale v celém regi­o­nu Kav­ka­zu. V roce 2024 osla­ví fes­ti­val jubi­lej­ní 10. edi­ci od své­ho zalo­že­ní. Čes­kou účast na fes­ti­va­lu umož­ňu­je plat­for­ma Per­form­C­zech, půso­bí­cí v rám­ci Diva­del­ní­ho ústa­vu — Insti­tu­tu umě­ní. Anto­nín Brin­da v per­for­man­ci „PRG -> EVN” v dub­nu 2022 v pro­sto­ru HayArt Cul­tu­ral Cen­t­re… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká účast na ARé Fest v Jerevanu

PerformanceBus. Zastavit může znamenat konec

PerformanceBus 22. 2. 2024 © Kristýna Pozlerová

Stu­dio ALTA vypra­vi­lo minu­lý týden ve čtvr­tek (22. 2. 2024) svůj čtvr­tý Per­for­man­ce­Bus. S řidi­čem Mar­ce­lem za volan­tem jsme vyra­zi­li vstříc mís­tům, jež neje­nom zahra­nič­ním hos­tům, ale druh­dy ani rodi­lým Stře­do­če­chům nemu­sí být tak zná­má, jako zave­de­ná kul­tur­ní epi­cen­t­ra Alty, Venu­še ve Šveh­lov­ce, Archy+, Pon­ce nebo Vily na Štva­ni­ci. Na ces­tě za nový­mi obzo­ry per­for­man­ce, mimo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Per­for­man­ce­Bus. Zasta­vit může zna­me­nat konec