Mladé divadlo vykvetlo spolu se zahradou Chtění

Oblečeny/i jako kvě­ti­ny vítal* organizátorky/organizátoři návštěvníky/návštěvnice tře­tí­ho roč­ní­ku diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu Plá­cek v are­á­lu brněn­ské Káz­nice. A neby­ly to kvě­ti­ny leda­ja­ké. Vyrost­ly totiž na zahra­dě jmé­nem Chtě­ní. Tako­vé bylo téma letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu mla­dé­ho diva­dla v Brně, kte­rý se ode­hrál ve dnech 9. až 11. květ­na. Pro­sto­ry Káz­nice se tak dru­hý týden v květ­nu sta­ly záze­mím fes­ti­va­lu, kte­rý se sou­stře­dí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mla­dé diva­dlo vykvet­lo spo­lu se zahra­dou Chtění