The Spirit of Thibault Delferiére

V dneš­ním Videu týd­ne se sezná­mí­me s tvor­bou bel­gic­ké­ho per­for­me­ra Thi­baul­ta Del­fe­ri­é­ra. S Thi­baul­tem jsem se sezná­mil na jed­né akci Diva­dla orgií a mysté­rií v Prin­zen­dor­fu, jeho tvor­ba je výraz­ně těles­ná a v někte­rých ohle­dech radi­kál­ní, smy­sl­ná a ero­tic­ká, pudo­vá. Naro­dil se v roce 1969 v bel­gic­kém Lou­­­va­­in-la-Neu­­­ve, vystu­do­val filo­zo­fii a již během stu­dií se začal zabý­vat per­for­man­ce­mi, jichž za posled­ních 20 let usku­teč­nil… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Spi­rit of Thi­bault Delferiére