Andrea Cusumano: 6 Hours 2 Scores 12 Rooms. Durational performance

Andrea Cusumano a Marino Formenti © Nitsch Foundation

V květ­nu letoš­ní­ho roku usku­teč­ni­li dva ital­ští uměl­ci, Andrea Cusu­mano a Mari­no For­men­ti, durati­o­nal per­for­man­ce v Nit­sch Muse­um v rakous­kém Mis­tel­ba­chu. Na šesti­ho­di­no­vé časo­vé plo­še se pta­jí, co v nás může zane­chat jeden jedi­ný dopis? Čas mu v prů­bě­hu let dal nové význa­my, růz­né vrst­vy od těch, kte­ří drže­li pero. Jeho život zůstal ve Sta­lin­gra­du, stej­ně jako nacis­tic­ká uni­for­ma. Andrea Cusu­mano vyprá­ví dlou­hý pří­běh, vyprá­ví ho kresba­mi a pig­men­ty, mlu­ví také jazy­kem diva­dla. Vzpo­mín­ky, obra­zy, pomí­ji­vost exis­ten­ce, nezná­má tvář nezná­mé­ho dědeč­ka. A limi­nál­ní rituál.

Andrea Cusu­mano začí­ná per­for­man­ci ostří­há­ním svých dlou­hých vla­sů. © Tomáš Kubart

Cusu­mano­va stiz­za-komen­tář k prv­ní čás­ti per­for­man­ce. Všim­ně­te si nůžek, i fia­lo­vé dráhy vláč­ku, kte­rý kolem Cusu­mana jez­dil v prv­ním obra­ze. © Tomáš Kubart

Por­trét Cusu­mano­vy babič­ky. © Andrea Cusumano

A jeho nevi­di­tel­né­ho dědeč­ka. © Andrea Cusumano

6 Hours 2 Scores 12 Rooms © Tomáš Kubart

Po pří­buz­ných zůstá­va­jí vzpo­mín­ky, a oble­če­ní. © Tomáš Kubart

Večer přikrývá performanci. © Tomáš Kubart

Večer při­krý­vá per­for­man­ci. © Tomáš Kubart

Konec. Něco se uza­vře­lo. © Tomáš Kubart

Prá­ce Andrea Cusu­mana sahá od site-spe­ci­fic insta­la­cí přes kres­by, rekvi­zi­ty, kera­mi­ku a foto­gra­fii až po mal­bu, psa­ní, sochař­ství, živé umě­ní a divadlo.

Cusu­mano se naro­dil v Paler­mu v roce 1973 a své aka­de­mic­ké vzdě­lá­ní zahá­jil na míst­ní uni­ver­zi­tě stu­di­em kli­nic­ké psy­cho­lo­gie. Poté stu­do­val per­for­man­ce art a scé­no­gra­fii na Cen­t­ral Saint Mar­tins Colle­ge of Art and Design v Lon­dýně a dok­to­rát zís­kal na Uni­ver­si­ty of Ferra­ra. V 17 letech ode­šel popr­vé do Sal­cbur­ku stu­do­vat kresbu a mal­bu u rakous­ké­ho malí­ře a gra­fi­ka Geor­ga Eisle­ra. O dva roky poz­dě­ji absol­vo­val kurz ges­tic­ké mal­by u Her­man­na Nit­sche na Mezi­ná­rod­ní let­ní aka­de­mii v Sal­cbur­ku. To byl začá­tek úzké­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho a přá­tel­ské­ho vzta­hu, kte­rý potr­vá až do Nit­scho­vy smr­ti v roce 2022. Kurz byl zásad­ní pro Cusu­mano­o­vo vzdě­lá­ní a zna­me­nal zlom v jeho tvor­bě, kte­rý ho vedl k tomu, že na dlou­hou dobu opus­til repre­zen­ta­tiv­ní umě­ní a dokon­ce i mal­bu. V reak­ci na uměl­co­vu potře­bu pře­kro­čit hra­ni­ce plát­na Nit­sch navr­hl, aby roz­ší­řil svůj výzkum do vesmí­ru. Po návra­tu do Paler­ma roz­vi­nul řadu vyso­ce expre­siv­ních ges­tic­kých děl a záro­veň začal expe­ri­men­to­vat s vyu­ži­tím pro­sto­ru k vytvo­ře­ní významu. 

V kos­te­le San Nico­lò del Gur­go v Paler­mu vytvo­řil site-spe­ci­fic insta­la­ci, prv­ní ze série Installa­zi­o­ni dei Mor­ti. Dru­hým vel­kým pro­jek­tem v této sérii byl Balocchi/Toyland, kte­rý měl pre­mi­é­ru v Ital­ském kul­tur­ním insti­tu­tu v Los Ange­les v roce 1997 a poté v Angel Orensanz Cen­ter v New Yor­ku v roce 1998. Téhož roku se Cusu­mano pře­stě­ho­val do zám­ku Prin­zen­dorf v Rakous­ku, kde síd­lí Diva­dlo orgií a mysté­rií (Ο.Μ.Τ.). Tam asis­to­val rakous­ké­mu uměl­ci při psa­ní parti­tu­ry pro prv­ní 6denní hru (1998) a koor­di­no­val hud­bu a vystou­pe­ní. Na pod­zim 1998 popr­vé diri­go­val orchestr O.M.T. na Ham­bur­ger Bahnhof v Ber­lí­ně a poz­dě­ji v Umě­lec­ké a výstav­ní síni Spol­ko­vé repub­li­ky Němec­ko v Bon­nu, kde byl osla­vo­ván jak pub­li­kem, tak kri­ti­kou. Od té doby je hudeb­ním ředi­te­lem a diri­gen­tem O.M.T. a pře­psal a pre­mi­é­ro­val vět­ši­nu jeho sym­fo­nií a před­sta­ve­ní až do Nit­scho­vy smr­ti. V létě 2022 a 2023 dokon­ce vedl posmrt­ná před­sta­ve­ní parti­tu­ry dru­hé ver­ze šes­ti­den­ní hry rakous­ké­ho mis­tra na zám­ku Prinzendorf.

Během let v Rakous­ku navá­zal Cusu­mano důle­ži­té pra­cov­ní vzta­hy s Cat­te­la­ni Arte v Mode­ně, Galle­ria Mor­ra v Nea­po­li a Gale­rie Hohen­lo­he & Kalb ve Víd­ni. Učil v Nit­scho­vě tří­dě, kte­rou před­tím stu­do­val, a byl také odbor­ným asi­s­ten­tem ve tří­dě vene­zu­el­ské­ho malí­ře Jaco­ba Bor­gese a per­for­ma­tiv­ní tří­dě Geo­ffrey­ho Hen­drickse. Během této doby také začal expe­ri­men­to­vat s médi­em per­for­man­ce a živé­ho umění.

Pokra­ču­jí­cí insta­lač­ní pro­jekt vedl Cusu­mana k roz­sáh­lé­mu zapo­je­ní do pro­sto­ro­vé dra­ma­tur­gie, kte­rou roz­vi­nul pou­ze v teo­re­tic­ké for­mě na počát­ku 21. sto­le­tí, kdy se pře­stě­ho­val do Lon­dý­na. Během těch­to let také ces­to­val do Vra­ti­sla­vi a poz­dě­ji do Kra­ko­va, aby podrob­ně stu­do­val dílo Tade­u­sze Kan­to­ra. Kon­zul­to­val doku­men­tač­ní cen­t­rum Cri­co­te­ka a setkal se s Mirou Rych­lic­kou, lout­kář­kou a význam­nou hereč­kou, kte­rá s Kan­to­rem spo­lu­pra­co­va­la něko­lik dese­ti­le­tí až do jeho posled­ní insce­na­ce. S Rych­lic­kou Cusu­mano pro­zkou­mal mož­nost pře­vést svůj výzkum do vesmí­ru do diva­del­ních akcí.

V letech 2004 až 2017 vyu­čo­val v Lon­dýně jako lek­tor scé­no­gra­fie a vizu­ál­ní­ho diva­dla na Cen­t­ral Saint Mar­tins, Rose Bru­ford Colle­ge a Gold­smi­ths Uni­ver­si­ty. Jeho zvlášt­ní zájem o ritu­ál­ní kme­no­vá před­sta­ve­ní a sta­ro­dáv­né tra­di­ce pře­dá­va­né ve ško­le Kala­man­da­lam ho ved­ly k něko­li­ka poby­tům v Indii v letech 2009 až 2013, kde jeho prá­ce zahr­no­va­la Bha­rat Rang Mahot­sav v Novém Dillí a Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní fes­ti­val uvá­dě­ný Kera­lou. V roce 2017 spo­lu­pra­co­val s indic­kým uměl­cem Mithu Senem na před­sta­ve­ní Embo­died Lan­gu­age, jehož kurá­to­rem je Euge­nio Viola.

Prá­ce byla pro­ve­de­na v indic­kém mezi­ná­rod­ním cen­t­ru v New Delhi a vyu­ži­la nejed­no­znač­ný aspekt never­bál­ní komu­ni­ka­ce jako plat­for­my pro pro­po­je­ní růz­ných jazyků.

V letech 2014 až 2019 byl měst­ským rad­ním pro kul­tu­ru v Paler­mu, kde během své­ho pro­duk­tiv­ní­ho půso­be­ní orga­ni­zo­val a řídil růz­né akce, včet­ně „Mani­fes­ta 12“ a „Paler­mo ital­ské hlav­ní měs­to kul­tu­ry“. Poté, co v roce 2019 skon­čil jako měst­ský rad­ní, zalo­žil si ate­li­ér v Paler­mu a začal pře­pra­co­vá­vat mate­ri­ál vyro­be­ný v prů­bě­hu let v syn­te­tic­kém, tran­sdis­ci­pli­nár­ním pro­jek­tu, kte­rý ho při­ve­dl zpět k malíř­ské dvoj­roz­měr­nos­ti. V roce 2022 navr­hl vel­kou výsta­vu „Retablo“ v Pina­co­te­ca Vil­la Zito v Paler­mu. V témže roce byl mezi vítě­zi Ital­ské rady (11. vydá­ní), pod­po­ro­va­né odbo­rem sou­čas­né kre­a­ti­vi­ty ital­ské­ho minis­ter­stva kul­tu­ry. V lis­to­pa­du 2023 před­sta­vil své nej­no­věj­ší dílo „Khwam Wang?” na samo­stat­né výsta­vě v Mat­dot Art Cen­ter v Ban­g­ko­ku. Dílo se sklá­dá z videa, kera­mic­ké insta­la­ce a série obra­zů na téma zrození.

Neměl také nou­zi o kurá­tor­ské pro­jek­ty. V letech 2020 – 21 byl kurá­to­rem Let­te­ra­tu­re Fes­ti­val Inter­na­zi­o­na­le di Roma, kte­rý se konal mezi Pala­tin­ským sta­di­o­nem, Maxen­ti­o­vou bazi­li­kou a Venu­ši­no­vým a Rom­ským chrá­mem; v letech 2017 až 2023 byl kurá­to­rem tří roč­ní­ků BAM — Bien­na­le Arci­pe­la­go Medi­terra­neo (Paler­mo), mezi­ná­rod­ní­ho výzkum­né­ho fes­ti­va­lu v oblas­ti vizu­ál­ní­ho, hudeb­ní­ho a scé­nic­ké­ho umě­ní, věno­va­né­ho pobřež­ním náro­dům a kul­tu­rám a zamě­ře­né­ho na téma­ta vítá­ní a dia­lo­gu. V roce 2008 zalo­žil CeSDAS — Cen­t­ro di 

Spe­ri­men­ta­zi­o­ne per la Dra­m­ma­tur­gia Appli­ca­ta allo Spa­zio, se kte­rou vedl něko­lik worksho­pů a před­sta­ve­ní ve Vel­ké Bri­tá­nii, Indii, Pol­sku a Itá­lii. Během této doby pra­co­val s hudeb­ní­kem Giusep­pe Lomeo, kte­rý vytvo­řil a hrál vel­kou část hud­by pro jeho show a vystou­pe­ní během toho­to obdo­bí. V roce 2021 vytvo­řil CeSDAS spo­lu s MeNO Foun­dati­on, dra­ma­tur­gic­kou ško­lou se síd­lem v Palermu.

V roce 2022 se u pří­le­ži­tos­ti 100. naro­ze­nin uměl­ce Jose­pha Beu­y­se zúčast­nil sku­pi­no­vé výsta­vy „Con­text Beu­ys” v Haus der Kunst Düs­sel­dorf — Paler­mo Can­tie­ri Cul­tu­ra­li del­la Zisa v Palermu.

Jeho díla jsou nyní v něko­li­ka mezi­ná­rod­ních sou­kro­mých sbír­kách a muzeích: MAK Muse­um of Applied Arts ve Víd­ni, Museo delle Tra­me Medi­terra­nee — Fon­da­zi­o­ne Ores­ti­a­di di Gibel­li­na, Vol­pi­num Collecti­on v Mni­cho­vě, RISO — Museo Regi­o­na­le d’Ar­te Con­tem­po­ra­nea v Paler­mu, Mor­ra Collecti­on v Nea­po­li , Elen­k’art Collecti­on Gal­vag­no v Paler­mu, Mat­dot Art Cen­ter v Ban­g­ko­ku a Cat­te­la­ni Collecti­on v Modeně.

Zdroj: Andrea Cusu­mano: Raum­dra­ma­tur­gie. Retrospek­ti­ve 1993 — 2023, Nit­sch Muse­um, 2024.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *