Lawrence Malstaf: Shrink (2010)

Shrink © Lawrence Malstaf

Tvor­ba Lawren­ce Mal­sta­fa je fas­ci­nu­jí­cím roz­po­rem mezi vědou a tech­no­lo­gií, kte­rý čas­to vytvá­ří smys­lo­vé zážit­ky, jež se vymy­ka­jí inte­lek­tu­ál­ní ana­lý­ze. Toto oce­ně­né před­sta­ve­ní Shrink vyzva­lo divá­ky k pře­mýš­le­ní a ana­lý­ze lid­ské podo­by, když byli dob­ro­vol­ní­ci zaba­le­ni do plas­to­vé­ho koko­nu, sym­bo­lu potře­by ochra­ny lid­stva i jeho ohro­že­ní v boji o pře­ži­tí. Pro veřej­nost to byla jedi­neč­ná pří­le­ži­tost nechat se ver­ti­kál­ně zavě­sit a vaku­o­vě… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lawren­ce Mal­staf: Shrink (2010)