BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

Původ­ně se měl praž­ský diva­del­ní a taneč­ní fes­ti­val usku­teč­nit v břez­nu letoš­ní­ho roku, ale pan­de­mie koro­na­vi­ru jej odsu­nu­la na pod­zim. Baza­ar Fes­ti­val se usku­teč­ní ve dnech 20. říj­na až 1. lis­to­pa­du 2020 v Diva­dle PONEC, Stu­diu ALTA, Prostoru39, Diva­dle ARCHA a v Praž­ském kre­a­tiv­ním cen­t­ru. Jádro i téma fes­ti­va­lu zůstá­va­jí — letoš­ní roč­ník je věno­ván super­hr­din­kám a těšit se může­te na insce­na­ce, kte­ré… Pokra­čo­vat ve čte­ní BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

Publikováno
V rubrikách Aktuality

KoresponDance 2020

11. srp­na Pra­ha 14.- 16. srp­na Žďár nad Sáza­vou Kore­spon­Dan­ce – fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su vás při­ví­tá již po osmé v Pra­ze a na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou. Z mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu se však pro tuto sezó­nu sta­ne fes­ti­val ryze čes­ký a jed­not­li­vá před­sta­ve­ní bude mož­né zhléd­nout nejen na mís­tě, ale také onli­ne. Pro­gram před­sta­ví čes­ké uměl­ce,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Kore­spon­Dan­ce 2020

Publikováno
V rubrikách Aktuality

TANEC PRAHA tančí dál!

32. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla pro­běh­ne 4. – 29. 6. v Pra­ze a dal­ších 17 měs­tech a obcích ČR. Fes­ti­val zahá­jí 7. červ­na od 17 hodin v praž­ské Stro­mov­ce celo­svě­to­vě sdí­le­ný pro­jekt Pina Bausch Foun­dati­on The NEL­­KEN-Line, kte­rý zve k pro­ce­sí v tan­ci koho­ko­li, kdo se chce vydat par­kem na Arm­stron­go­vu hud­bu. PONEC – diva­dlo pro tanec uve­de… Pokra­čo­vat ve čte­ní TANEC PRAHA tan­čí dál!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Festival KoresponDance 2020 každopádně bude, v srpnu a s českým programem

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se od roku 2013 kaž­do­roč­ně koná v čer­ven­ci na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou. V posled­ních letech je žďár­ský víkend navíc dopl­něn před­sko­ka­nem v podo­bě jed­no­ho praž­ské­ho fes­ti­va­lo­vé­ho dne kon­cem červ­na. I nad Kore­spon­Dan­ce tak visel otaz­ník, zda se v letoš­ním roce usku­teč­ní. Orga­ni­zá­to­ři dnes ozná­mi­li, že plá­no­va­ný pro­gram sice dozná… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce 2020 kaž­do­pád­ně bude, v srpnu a s čes­kým programem

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Podstatné zůstává nedořečeno

Šéf­re­dak­tor Taneč­ní zóny Vla­di­mír Hulec mě požá­dal, abych napsa­la refle­xi ke své nedáv­no vyda­né nove­le Balet­ky a k vzru­še­né reak­ci čte­ná­řů i nečte­ná­řů, jež vydá­ní kni­hy před­chá­ze­lo i provázelo. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Česká taneční platforma 2020

Neče­ka­ná pes­t­rost, diva­del­nost, nástup nové gene­ra­ce, diver­zi­ta tvůr­čích pří­stu­pů, tema­tic­ká roz­ma­ni­tost i vyu­ži­tí netra­dič­ních pro­stor, tak lze cha­rak­te­ri­zo­vat výběr sed­mi děl, kte­rá dopo­ru­či­la Dra­ma­tur­gic­ká rada ČTP k uve­de­ní na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 1. – 4. dub­na 2020. Jsou jimi: And Who is Use­less Now? (O. Hol­ba, F. Gol­fier), Con­stellati­ons III – My Son Is Loo­king to the… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2020

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dílna s Blankou Žižka v Divadle Archa

Ame­ric­ká reži­sér­ka čes­ké­ho půvo­du Blan­ka Žiž­ka pove­de u pří­le­ži­tos­ti své návštěvy Pra­hy exklu­ziv­ní díl­nu urče­nou diva­del­ním pro­fe­si­o­ná­lům. Ta bude zamě­ře­na na výzkum hla­su, dechu a pohy­bu jako nástro­jů k obje­vo­vá­ní nových mož­nos­tí inter­pre­ta­ce tex­tu v herec­ké prá­ci. Blan­ka Žiž­ka do Pra­hy při­jíž­dí na pozvá­ní Diva­dla Archa. DEADLINE PRO PŘIHLÁŠKY JE 15. ÚNORA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mezinárodní festival dokumentárního divadla – AKCENT 2019

Devá­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho diva­dla AKCENT při­ná­ší inspi­ra­tiv­ní náhled do nej­růz­něj­ších forem scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré míří k pod­stat­ným otáz­kám dneš­ní doby. Zážit­ko­vé insta­la­ce, inter­ak­tiv­ní scé­nic­ké udá­los­ti a insce­na­ce doku­men­tár­ní­ho diva­dla reflek­tu­jí lokál­ní i glo­bál­ní téma­ta. Prů­běž­ná pře­hlíd­ka sou­čas­né domá­cí a zahra­nič­ní diva­del­ní tvor­by pro­běh­ne v Diva­dle Archa od 26. říj­na do 2. prosince. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality