Let him be him. Learn, make mistakes, live.

„Umě­ní je jed­ním z míst, kte­rá lidem dovo­lu­jí se na chví­li zasta­vit a reflek­to­vat situ­a­ci, v níž se nachá­ze­jí.“  Jasper Narva­ez Na prk­nech diva­dla Archa se v rám­ci fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha před­sta­vi­la Akram Khan Com­pa­ny s insce­na­cí Chot­to Desh. Chot­to Desh je adap­ta­cí původ­ní Kha­no­vy výraz­ně auto­bi­o­gra­fic­ké cho­re­o­gra­fie Desh z roku 2016, jež si vza­la pod svá kří­d­la reži­sér­ka Sue Buckmas­ter spo­lu s hudeb­ní skla­da­tel­kou Joce­lyn Pook a lon­dýn­ským stu­di­em Yeast Cul­tu­re, kte­ré… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let him be him. Learn, make mis­ta­kes, live.

Po tyči až na vrcholky Alp

Fran­couz­ský sou­čas­ný cir­kus Fran­couz­ský sou­bor sou­čas­né­ho cir­ku­su Com­pag­nie des Cie­ux Gal­va­ni­sés z regi­o­nu Ardèche zahá­ji­lo fes­ti­val La Rura­le ven­kov­ním před­sta­ve­ním Cui­vre et Caout­chouc (vol­ně přel. Mosaz a pryž či Měď/Kov a guma). Čty­ři­ce­ti­mi­nu­to­vé pohy­­­bo­­vě-hude­b­­ní sólo artis­tic­ky vir­tu­óz­ním způ­so­bem vyprá­vě­lo pří­běh hrdi­ny zaní­ce­né­ho váš­ní k čín­ské tyči s tou­hou zvlád­nout vše „(sko­ro) úpl­ně“ sám. Výji­meč­nost oka­mži­ku pod­tr­ho­va­lo samo pro­stře­dí – kuli­sy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Po tyči až na vrchol­ky Alp

Circumstances: Exit

Dru­hým před­sta­ve­ním desá­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu pro malé divá­ky a divač­ky Think Big! Je Exit bel­gic­kých Cir­cum­stan­ces: feno­me­nál­ní akro­ba­cie, doslo­va se točí­cí kolem dve­ří, vcho­dů a výcho­dů, kte­ré v mni­chov­ském Schau­bur­gu vedou i neve­dou ven, stře­ží i nestře­ží tajem­ství, a jako v Kaf­ko­vě Zám­ku, jsou pře­káž­kou pou­ze pro ty, kte­ří je jako pře­káž­ku vní­ma­jí. Kaž­dý východ je sou­čas­ně i vcho­dem, a 4 bel­gič­tí akro­ba­té (Raff Prin­gu­et, Bene­dikt Löf­fler, Harri­son Cla­x­ton, Alejan­dro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cir­cum­stan­ces: Exit

Takeši Matsumoto / Seven Circles: Club Origami

Mni­chov­ský fes­ti­val mla­dé­ho a malé­ho divác­tva Think Big! sla­ví v letoš­ním vydá­ní ve dnech 4. – 13. 7. 2024 prv­ní kula­ti­ny. Desá­tý roč­ník fes­ti­va­lu ote­vře­la insce­na­ce japon­ské dvo­ji­ce Take­ši­ho Mat­su­mata a Maki­ko Aoja­my a usku­pe­ní Seven Circles Ori­ga­mi Club, jenž měl pre­mi­é­ru již v roce 2021, a poda­ři­lo se mu uchvá­tit návštěv­ní­ky něko­li­ka evrop­ských fes­ti­va­lů, zejmé­na lon­dýn­ské­ho Dan­ce Umbrel­la. Na tom mni­chov­ském okouz­lil nejen dět­ské návštěv­ní­ky,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Take­ši Mat­sumo­to / Seven Circles: Club Origami

Centrem letošního festivalu 4+4 dny v pohybu bude Hybernská 2

Pět zahra­nič­ních a sedm čes­kých pre­mi­ér letos uve­de v rám­ci své­ho 29. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho umě­ní, 4+4 dny v pohy­bu. Jeho cen­t­rem dění, jak výtvar­ným, tak diva­del­ním, se sta­ne ten­to­krát budo­va Hybern­ská 2 na Pra­ze 1. Fes­ti­val, jehož ústřed­ním téma­tem je VNITRO, se v Pra­ze usku­teč­ní od 4. do 13. říj­na 2024 a dal­ší­mi fes­ti­va­lo­vý­mi mís­ty budou vršo­vic­ký Vzlet, diva­dlo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cen­t­rem letoš­ní­ho fes­ti­va­lu 4+4 dny v pohy­bu bude Hybern­ská 2

V Divadle X10 se v září představí 6 Degrees, jedinečná mezinárodní živá performance kombinovaná se smíšenou realitou

Spo­lu­prá­ce čes­ké plat­for­my pro sou­čas­ný tanec ME-SA, kre­a­tiv­ní­ho stu­dia Bra­inz Immer­si­ve a kre­a­tiv­ní orga­ni­za­ce MOTIONHOUSE síd­lí­cí v Bru­se­lu, při­ná­ší zásad­ní počin na čes­kou kul­tur­ní scé­nu. Fyzic­ká per­for­man­ce se 2. a 3. září spo­jí se zážit­kem ve vir­tu­ál­ní a smí­še­né rea­li­tě a to na scé­ně pro­gre­siv­ní­ho expe­ri­men­tál­ní­ho praž­ské­ho Diva­dla X10. Taneč­ně per­for­ma­tiv­ni insta­la­ce 6 Degre­es čer­pá inspi­ra­ci z eska­lu­jí­cí­ho otep­lo­vá­ní naší pla­ne­ty. Pro­střed­nic­tvím pohy­bu… Pokra­čo­vat ve čte­ní V Diva­dle X10 se v září před­sta­ví 6 Degre­es, jedi­neč­ná mezi­ná­rod­ní živá per­for­man­ce kom­bi­no­va­ná se smí­še­nou realitou

Mladé divadlo vykvetlo spolu se zahradou Chtění

Oblečeny/i jako kvě­ti­ny vítal* organizátorky/organizátoři návštěvníky/návštěvnice tře­tí­ho roč­ní­ku diva­del­ní­ho fes­ti­va­lu Plá­cek v are­á­lu brněn­ské Káz­nice. A neby­ly to kvě­ti­ny leda­ja­ké. Vyrost­ly totiž na zahra­dě jmé­nem Chtě­ní. Tako­vé bylo téma letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu mla­dé­ho diva­dla v Brně, kte­rý se ode­hrál ve dnech 9. až 11. květ­na. Pro­sto­ry Káz­nice se tak dru­hý týden v květ­nu sta­ly záze­mím fes­ti­va­lu, kte­rý se sou­stře­dí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mla­dé diva­dlo vykvet­lo spo­lu se zahra­dou Chtění

„Denně čerství akrobaté! Přímo až do domu!” Cirk La Putyka rozjíždí rozvážkovou službu novocirkusového představení

Pra­ha, 20. červ­na 2024 – Sou­bor Cirk La Puty­ka zavá­dí novou revo­luč­ní služ­bu! Dovoz novo­cir­ku­so­vé­ho před­sta­ve­ní až do domu! Pod názvem Cir­cus Express si zájem­ci, ať už sou­kro­mé oso­by nebo fir­my, mohou pro své osla­vy, naro­ze­ni­ny, svat­by, fes­ti­va­ly, pár­ty či jiné sou­kro­mé akce objed­nat pět­a­dva­ce­ti­mi­nu­to­vé str­hu­jí­cí vystou­pe­ní s pěti akro­ba­ty, původ­ní hud­bou a neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem.  Sta­čí objed­nat… Pokra­čo­vat ve čte­ní „Den­ně čer­ství akro­ba­té! Pří­mo až do domu!” Cirk La Puty­ka roz­jíž­dí roz­váž­ko­vou služ­bu novo­cir­ku­so­vé­ho představení

Festival současného pohybového umění KoresponDance začíná už dnes v Praze a Novém Městě na Moravě

©Jasper van het Groenewoud

Prv­ní dny Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce čeka­jí divá­ky již ten­to týden. Ve stře­du 19. červ­na popr­vé pro­bu­dí génia loci Horác­ké gale­rie v Novém Měs­tě na Mora­vě cho­re­o­gra­f­ka Soňa Feri­en­čí­ko­vá a per­for­mer­ka Sté­pha­nie NDu­hi­ra­he. O den poz­dě­ji, 20. červ­na, pak oži­je továr­na na kabe­ly PRAKAB v praž­ské Hos­ti­va­ři. Hlav­ní část pro­gra­mu 12. roč­ní­ku Kore­spon­Dan­ce se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní Kore­spon­Dan­ce začí­ná už dnes v Pra­ze a Novém Měs­tě na Moravě

Butó v současné performance: Kompozice

TERMÍNY 25.06.2024 / 19:00 – 21:15 26.06.2024 / 19:00 – 21:15 INFORMACE Večer nových děl pro­jek­tu pro­fe­si­o­nál­ní­ho roz­vo­je Butoh v sou­čas­né per­for­man­ce: Kom­po­zi­ce.  V rám­ci toho­to veče­ra se spo­leč­ně vydá­me na ces­tu plnou butó ze Stu­dia ALTA do diva­dla Venu­še ve Šveh­lov­ce. Hos­tu­jí­cí zahra­nič­ní uměl­ci Yuka Nego­ro (JP/UK) a Daniel Somer­ville (UK) se spo­leč­ně s deví­ti míst­ní­mi uměl­ci podě­lí o výsled­ky dese­ti­den­ní­ho inten­ziv­ní­ho pro­ce­su na téma pro­fes­ní­ho roz­vo­je věno­va­né­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Butó v sou­čas­né per­for­man­ce: Kompozice