Česká účast na ARé Fest v Jerevanu

Tématem letošního ročníku ARé Festu jsou "Proměny" © ARé Fest

ARé Fest je mezi­ná­rod­ní fes­ti­val per­for­man­ce a inter­dis­ci­pli­nár­ní­ho umě­ní. Jed­ná se o jedi­ný kon­ti­nu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val per­for­man­ce artu nejen v Armé­nii, ale v celém regi­o­nu Kav­ka­zu. V roce 2024 osla­ví fes­ti­val jubi­lej­ní 10. edi­ci od své­ho zalo­že­ní. Čes­kou účast na fes­ti­va­lu umož­ňu­je plat­for­ma Per­form­C­zech, půso­bí­cí v rám­ci Diva­del­ní­ho ústa­vu — Insti­tu­tu umě­ní. Anto­nín Brin­da v per­for­man­ci „PRG -> EVN” v dub­nu 2022 v pro­sto­ru HayArt Cul­tu­ral Cen­t­re… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká účast na ARé Fest v Jerevanu

Zemřela Zdenka Kratochvílová

Zleva Richard Weber, Ivan Lukeš, Božena Věchetová, Ladislav Fialka, Jana Pešková, Zdenka Kratochvílová, Olga Przygrodská v "restauraci pro nóbl" ve scéně "Příliš sladký život" z "Knoflíku" © Mladý svět

„Voj­tí­šek začal den tím, že při­šla půvab­ná Zdeň­ka Kra­to­chví­lo­vá a roz­sví­ti­la. Při­šla, zhas­la ten den a pan Voj­tí­šek se pro­mě­ňo­val,” napsal o Zdeň­ce Kra­to­chví­lo­vé Otakar Brů­na v Nej­vět­ších pie­ro­tech.  Děko­vač­ka. Dru­há zle­va Zden­ka Kra­to­chví­lo­vá © J. S. McIn­tosh V pon­dě­lí nás zastih­la smut­ná zprá­va o odcho­du vyni­ka­jí­cí taneč­ni­ce, cho­re­o­gra­f­ky, mim­ky a obě­ta­vé peda­da­gož­ky Zdeň­ky Kra­to­chví­lo­vé. Zdeň­ka Kra­to­chví­lo­vá se naro­di­la roku 1936… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zemře­la Zden­ka Kratochvílová

Odvážné praxe a tělesné zkušenosti žen v performativním umění III.: BioGEOchoreography a o času nestability v době klimatické krize:

Tereza Ondrová © Vojtěch Brtnický

Od roku 1999 je tvor­ba taneč­ni­ce Tere­zy Ondro­vé spja­ta s pro­sto­ry diva­dla Ponec. Na jeviš­ti pro­ži­la své taneč­ní začát­ky, úspěš­né expe­ri­men­tál­ní insta­la­ce, ale i neú­spě­chy způ­so­be­né zdra­vot­ní­mi kom­pli­ka­ce­mi. S diva­dlem si vytvo­ři­la nato­lik osob­ní vztah, že zača­la pát­rat po jeho minu­los­ti a po jeho čás­tech skry­tých pod povr­chem vidi­tel­né­ho. Co se skrý­vá v pod­lo­ží diva­dla, ale i naše­ho těla se pokou­ší… Pokra­čo­vat ve čte­ní Odváž­né pra­xe a těles­né zku­še­nos­ti žen v per­for­ma­tiv­ním umě­ní III.: Bio­GE­O­cho­re­o­gra­phy a o času nesta­bi­li­ty v době kli­ma­tic­ké krize:

Festival Mezinárodní týdny tance zahájí gala představení mladých talentů v Divadle na Vinohradech

Palucca © Ida Zenna

Blí­ží se osmatři­cá­tý roč­ník Mezi­ná­rod­ních týd­nů tan­ce, nej­star­ší­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho taneč­ní­ho umě­ní ve střed­ní Evro­pě. Vel­ký taneč­ní svá­tek odstar­tu­je gala před­sta­ve­ní, kte­ré se usku­teč­ní v nedě­li 21. dub­na 2024 od 19 hodin v praž­ském Diva­dle na Vino­hra­dech. Dra­ma­tur­gie slav­nost­ní­ho veče­ra, pořá­da­né­ho kon­zer­va­to­ří Taneč­ní cen­t­rum Pra­ha, je zamě­ře­na pře­de­vším na špič­ko­vé mla­dé čes­ké uměl­ce a umě­lec­ké pro­jek­ty domá­cích i zahra­nič­ních kon­zer­va­to­ří a aka­de­mií. Na jed­nom jeviš­ti… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Mezi­ná­rod­ní týd­ny tan­ce zahá­jí gala před­sta­ve­ní mla­dých talen­tů v Diva­dle na Vinohradech

Česká pantomima opět v zahraničí: Radim Vizváry na prestižním Belgrade Dance Festival

Radim Vizváry © Dušan Vukić

Před­ní čes­ký mim Radim Vizvá­ry vystou­pil na 21. roč­ní­ku Bel­gra­de Dan­ce Fes­ti­val, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších evrop­ských taneč­ních fes­ti­va­lů. Ve dnech 19. a 20. břez­na zde ode­hrál svou slav­nou insce­na­ci Sólo, stal se tak prv­ním uměl­cem, kte­rý zde pub­li­ku před­sta­vil umě­ní pan­to­mi­my a tepr­ve čtvr­tým čes­kým auto­rem, jehož dílo bylo na fes­ti­va­lu uve­de­no. Úspěš­ným vystou­pe­ním před­chá­ze­la i tis­ko­vá kon­fe­ren­ce pro srb­ská… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká pan­to­mi­ma opět v zahra­ni­čí: Radim Vizvá­ry na pres­tiž­ním Bel­gra­de Dan­ce Festival

Odvážné praxe a tělesné zkušenosti žen v performativním umění II.: Feministická politizace v praxi

Dance Floor©Dana Maxim

Mezi prv­ní­mi tře­mi zaha­jo­va­cí­mi per­for­man­ce­mi 10. roč­ní­ku Baza­ar Fes­ti­val může­me vysle­do­vat spo­leč­ný znak pozná­vá­ní, vychá­ze­jí­cí­ho z umě­lec­ké­ho výzku­mu. Jed­not­li­vé uměl­ky­ně se ve svých per­for­man­cích dotý­ka­jí témat mocen­ských vzta­hů, vede­ných vál­kách, kli­ma­tic­ké kri­zi nebo posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Per­for­mer­ky spo­ju­je těles­ná zku­še­nost, z níž čer­pa­jí a pře­dá­va­jí zís­ka­né poznatky pro­střed­nic­tvím scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré spl­ňu­je leit­mo­tiv letoš­ní­ho fes­ti­va­lu – odváž­né pra­xe.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Odváž­né pra­xe a těles­né zku­še­nos­ti žen v per­for­ma­tiv­ním umě­ní II.: Femi­nis­tic­ká poli­ti­za­ce v praxi

Odvážné praxe a tělesné zkušenosti žen v performativním umění I.: Kybernetická říše elfů

Magda Szpecht © Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Mezi prv­ní­mi tře­mi zaha­jo­va­cí­mi per­for­man­ce­mi 10. roč­ní­ku Baza­ar Fes­ti­val může­me vysle­do­vat spo­leč­ný znak pozná­vá­ní, vychá­ze­jí­cí­ho z umě­lec­ké­ho výzku­mu. Jed­not­li­vé uměl­ky­ně se ve svých per­for­man­cích dotý­ka­jí témat mocen­ských vzta­hů, vede­ných vál­kách, kli­ma­tic­ké kri­zi nebo posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Per­for­mer­ky spo­ju­je těles­ná zku­še­nost, z níž čer­pa­jí a pře­dá­va­jí zís­ka­né poznatky pro­střed­nic­tvím scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré spl­ňu­je leit­mo­tiv letoš­ní­ho fes­ti­va­lu – odváž­né pra­xe.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Odváž­né pra­xe a těles­né zku­še­nos­ti žen v per­for­ma­tiv­ním umě­ní I.: Kyber­ne­tic­ká říše elfů

George – identita ženy ukrytá ve jméně

Žen­ské téma, inte­gri­ta, eman­ci­pa­ce, femi­nis­mus, pay gap, me too, man­žel­ství pro všech­ny a mno­ho jiných. Sou­čas­ná spo­le­čen­ská téma­ta, kte­rá mají někdy vět­ší, někdy men­ší pro­stor ve veřej­né dis­ku­zi. Na pomy­sl­ném sto­le už ale leží dlou­ho a že by byla vyře­še­na se mi nezdá. Lze je vůbec vyře­šit? Eliš­ka Řího­vá a kol. se pouš­tě­jí do inter­pre­ta­ce pří­bě­hu Geor­ge Sand. Fran­couz­ské roman­tic­ké spi­so­va­tel­ky,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Geor­ge – iden­ti­ta ženy ukry­tá ve jméně

Fabula Sylvestris aneb co do lesa nepatří

Fabula Sylvestris©Musaši Entertainment Company

Luboš a Miloš, pan Hlad­ký a Boban Vaz­ba – hlav­ní posta­vy lout­ko­vé les­ní pohád­ky Fabu­la Syl­vestris. Hrdi­no­vé pros­té­ho pří­bě­hu o čis­to­tě lesa, pří­ro­dy i přá­tel­ství. Berou spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou a razí vstříc potres­tá­ní naru­ši­te­lům kli­du a pořád­ku v jejich hoo­du. Aktu­ál­ní? Stá­le více, obzvlášť, když si vidím, že mi v úno­ru pod okny kve­tou kro­ku­sy. Vypra­věč­ský jazyk pří­bě­hu balan­cu­je na hra­ně mezi… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fabu­la Syl­vestris aneb co do lesa nepatří

17. 4. – 18. 4. CO.LABS a Vize tance

w♀men in art  © Co.Labs

Vize tan­ce půso­bí i v regi­o­nech. Vize tan­ce se spo­lu­po­dí­lí na orga­ni­za­ci dru­hé­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce w♀men in art své­ho čle­na, brněn­ské­ho kul­tur­ní­ho cen­t­ra CO.LABS.Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce je Mateř­ství / rodi­čov­ství.Dvou­den­ní akce se usku­teč­ní v Brně v kre­a­tiv­ním hubu KUMST. Regis­tra­ce jsou již spuš­tě­ny: regis­tra­ce w♀men in art