Nerůst aneb Návrat experimentálního divadla v prvním týdnu války a následně doma u lidí bez domova

Návrat expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla v prv­ním týd­nu vál­ky. Brněn­ské HaDi­va­dlo, kte­ré fun­gu­je v rám­ci Cen­t­ra expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla, měst­ské pří­spěv­ko­vé orga­ni­za­ce, na kon­ci úno­ra rea­li­zo­va­lo prav­dě­po­dob­ný vrchol aktu­ál­ní sezó­ny – tvůr­čí inter­ven­ci kolem Bam­buš­ko­vy insce­na­ce Woy­zeck. Násle­do­va­la pak břez­no­vá tvůr­čí inter­ven­ce s Hav­lo­vou jed­no­ak­tov­kou Ver­ni­sáž. Dra­ma­tur­gic­ké hes­lo brněn­ské­ho HaDi­va­dla je pro leto­šek Nerůst, tedy nevy­tvá­ře­ní nových insce­na­cí – na čemž… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nerůst aneb Návrat expe­ri­men­tál­ní­ho diva­dla v prv­ním týd­nu vál­ky a násled­ně doma u lidí bez domova

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Manifest iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

foto: archiv iniciativy Ne!musíš to vydržet!

Jsme stu­dent­ská ini­ci­a­ti­va, kte­rá mlu­ví o tom, co by nejen na naší fakul­tě (DAMU) nemě­lo být nadá­le pova­žo­vá­no za normální.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Představení baletu GISELLE

Foto: archiv souboru

dne 4.12. (So) v 16:30 v Měst­ské knihov­ně v Pra­ze. Mari­án­ské náměs­tí 1, Pra­ha 1 (sta­ni­ce tram či met­ra A — Staroměstská)

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Bazaar Festival provokuje k akci v době environmentální krize

Letoš­ní roč­ník Baza­ar Fes­ti­va­lu je věno­ván téma­tu člo­vě­ka a kra­ji­ny. Jak uměl­ci ze střed­ní a východ­ní Evro­py reflek­tu­jí pro­ble­ma­ti­ku život­ní­ho pro­stře­dí a kli­ma­tic­kých změn ve svých spo­leč­nos­tech? A jaký je názor našich věd­ců na sou­čas­nou kri­zi? Baza­ar před­sta­ví díla ino­va­tiv­ních uměl­ců, kte­ří se nebo­jí ote­ví­rat pal­či­vá téma­ta. Do této dis­ku­ze mezi uměl­ci a veřej­nos­tí vstou­pí také reno­mo­va­ní věd­ci z oblas­ti kli­ma­to­lo­gie,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar Fes­ti­val pro­vo­ku­je k akci v době envi­ron­men­tál­ní krize

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Umíme i dnes učinit sen skutečností?!

Tanec Pra­ha obstál ve veřej­né sou­tě­ži MČ Pra­ha 3 na vyu­ži­tí budo­vy býva­lých žiž­kov­ských láz­ní se zámě­rem vybu­do­vat zde prv­ní sku­teč­ný Dům tan­ce v ČR. Taneč­ní a pohy­bo­vé umě­ní zaží­vá nebý­va­lý boom a stá­le více nás úspěš­ně repre­zen­tu­je v zahra­ni­čí. Nemá ale žád­nou insti­tu­ci, pro­fe­si­o­nál­ní pod­mín­ky pro tvůr­čí pro­ces, chy­bí řád­ná péče o taneč­ní­ky i jejich pro­­­dukč­­ně-tech­­nic­­ké týmy. Taneč­ní pro­fe­se při­tom pat­ří… Pokra­čo­vat ve čte­ní Umí­me i dnes uči­nit sen skutečností?!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

Původ­ně se měl praž­ský diva­del­ní a taneč­ní fes­ti­val usku­teč­nit v břez­nu letoš­ní­ho roku, ale pan­de­mie koro­na­vi­ru jej odsu­nu­la na pod­zim. Baza­ar Fes­ti­val se usku­teč­ní ve dnech 20. říj­na až 1. lis­to­pa­du 2020 v Diva­dle PONEC, Stu­diu ALTA, Prostoru39, Diva­dle ARCHA a v Praž­ském kre­a­tiv­ním cen­t­ru. Jádro i téma fes­ti­va­lu zůstá­va­jí — letoš­ní roč­ník je věno­ván super­hr­din­kám a těšit se může­te na insce­na­ce, kte­ré… Pokra­čo­vat ve čte­ní BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

Publikováno
V rubrikách Aktuality

KoresponDance 2020

11. srp­na Pra­ha 14.- 16. srp­na Žďár nad Sáza­vou Kore­spon­Dan­ce – fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su vás při­ví­tá již po osmé v Pra­ze a na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou. Z mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu se však pro tuto sezó­nu sta­ne fes­ti­val ryze čes­ký a jed­not­li­vá před­sta­ve­ní bude mož­né zhléd­nout nejen na mís­tě, ale také onli­ne. Pro­gram před­sta­ví čes­ké uměl­ce,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Kore­spon­Dan­ce 2020

Publikováno
V rubrikách Aktuality

TANEC PRAHA tančí dál!

32. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla pro­běh­ne 4. – 29. 6. v Pra­ze a dal­ších 17 měs­tech a obcích ČR. Fes­ti­val zahá­jí 7. červ­na od 17 hodin v praž­ské Stro­mov­ce celo­svě­to­vě sdí­le­ný pro­jekt Pina Bausch Foun­dati­on The NEL­­KEN-Line, kte­rý zve k pro­ce­sí v tan­ci koho­ko­li, kdo se chce vydat par­kem na Arm­stron­go­vu hud­bu. PONEC – diva­dlo pro tanec uve­de… Pokra­čo­vat ve čte­ní TANEC PRAHA tan­čí dál!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Festival KoresponDance 2020 každopádně bude, v srpnu a s českým programem

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se od roku 2013 kaž­do­roč­ně koná v čer­ven­ci na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou. V posled­ních letech je žďár­ský víkend navíc dopl­něn před­sko­ka­nem v podo­bě jed­no­ho praž­ské­ho fes­ti­va­lo­vé­ho dne kon­cem červ­na. I nad Kore­spon­Dan­ce tak visel otaz­ník, zda se v letoš­ním roce usku­teč­ní. Orga­ni­zá­to­ři dnes ozná­mi­li, že plá­no­va­ný pro­gram sice dozná… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce 2020 kaž­do­pád­ně bude, v srpnu a s čes­kým programem

Publikováno
V rubrikách Aktuality