TANEC PRAHA tančí dál!

32. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla pro­běh­ne 4. – 29. 6. v Pra­ze a dal­ších 17 měs­tech a obcích ČR. Fes­ti­val zahá­jí 7. červ­na od 17 hodin v praž­ské Stro­mov­ce celo­svě­to­vě sdí­le­ný pro­jekt Pina Bausch Foun­dati­on The NEL­­KEN-Line, kte­rý zve k pro­ce­sí v tan­ci koho­ko­li, kdo se chce vydat par­kem na Arm­stron­go­vu hud­bu. PONEC – diva­dlo pro tanec uve­de… Pokra­čo­vat ve čte­ní TANEC PRAHA tan­čí dál!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Festival KoresponDance 2020 každopádně bude, v srpnu a s českým programem

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se od roku 2013 kaž­do­roč­ně koná v čer­ven­ci na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou. V posled­ních letech je žďár­ský víkend navíc dopl­něn před­sko­ka­nem v podo­bě jed­no­ho praž­ské­ho fes­ti­va­lo­vé­ho dne kon­cem červ­na. I nad Kore­spon­Dan­ce tak visel otaz­ník, zda se v letoš­ním roce usku­teč­ní. Orga­ni­zá­to­ři dnes ozná­mi­li, že plá­no­va­ný pro­gram sice dozná… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce 2020 kaž­do­pád­ně bude, v srpnu a s čes­kým programem

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Podstatné zůstává nedořečeno

Šéf­re­dak­tor Taneč­ní zóny Vla­di­mír Hulec mě požá­dal, abych napsa­la refle­xi ke své nedáv­no vyda­né nove­le Balet­ky a k vzru­še­né reak­ci čte­ná­řů i nečte­ná­řů, jež vydá­ní kni­hy před­chá­ze­lo i provázelo. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Česká taneční platforma 2020

Neče­ka­ná pes­t­rost, diva­del­nost, nástup nové gene­ra­ce, diver­zi­ta tvůr­čích pří­stu­pů, tema­tic­ká roz­ma­ni­tost i vyu­ži­tí netra­dič­ních pro­stor, tak lze cha­rak­te­ri­zo­vat výběr sed­mi děl, kte­rá dopo­ru­či­la Dra­ma­tur­gic­ká rada ČTP k uve­de­ní na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 1. – 4. dub­na 2020. Jsou jimi: And Who is Use­less Now? (O. Hol­ba, F. Gol­fier), Con­stellati­ons III – My Son Is Loo­king to the… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2020

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dílna s Blankou Žižka v Divadle Archa

Ame­ric­ká reži­sér­ka čes­ké­ho půvo­du Blan­ka Žiž­ka pove­de u pří­le­ži­tos­ti své návštěvy Pra­hy exklu­ziv­ní díl­nu urče­nou diva­del­ním pro­fe­si­o­ná­lům. Ta bude zamě­ře­na na výzkum hla­su, dechu a pohy­bu jako nástro­jů k obje­vo­vá­ní nových mož­nos­tí inter­pre­ta­ce tex­tu v herec­ké prá­ci. Blan­ka Žiž­ka do Pra­hy při­jíž­dí na pozvá­ní Diva­dla Archa. DEADLINE PRO PŘIHLÁŠKY JE 15. ÚNORA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mezinárodní festival dokumentárního divadla – AKCENT 2019

Devá­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho diva­dla AKCENT při­ná­ší inspi­ra­tiv­ní náhled do nej­růz­něj­ších forem scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré míří k pod­stat­ným otáz­kám dneš­ní doby. Zážit­ko­vé insta­la­ce, inter­ak­tiv­ní scé­nic­ké udá­los­ti a insce­na­ce doku­men­tár­ní­ho diva­dla reflek­tu­jí lokál­ní i glo­bál­ní téma­ta. Prů­běž­ná pře­hlíd­ka sou­čas­né domá­cí a zahra­nič­ní diva­del­ní tvor­by pro­běh­ne v Diva­dle Archa od 26. říj­na do 2. prosince. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Archa.Fresh: výzva k vytvoření inscenace

Diva­dlo Archa se obra­cí s výzvou na pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní­ky – kolek­ti­vy i nově vznik­lá usku­pe­ní. Výzva je urče­na mla­dým a začí­na­jí­cím tvůr­cům v oblas­ti sou­čas­né­ho diva­dla, tan­ce a dal­ších inter­dis­ci­pli­nár­ních scé­nic­kých umění. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Laudatio Jiřího Bartovance pro Ninu Vangeli

Pře­čtě­te si celé zně­ní lauda­tia Jiří­ho Bar­to­van­ce, kte­ré před­ne­sl při slav­nost­ním pře­dá­vá­ní poct fes­ti­va­lu …příští vlna/next wave…, kde byla Nina Van­ge­li oce­ně­na jako živou­cí poklad. Ješ­tě jed­nou gratulujeme. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality