Ve spojení s matčinou

Před­sta­ve­ní Eve­ry Minu­te Mother­land odpo­ví­dá letoš­ní dra­ma­tur­gic­ké lin­ce Diva­del­ní Flo­ry a zastřešu­jí­cí­mu mot­tu „свобода-Fre­i­he­it-wol­ność-vol­nost“. I toto trud­né dílo cho­re­o­gra­fa Macie­je Kuź­mińské­ho tema­ti­zo­va­lo osob­ní či poli­tic­ké (ne)zažívání volnosti. 

Samot­ný styl výra­zo­vých pro­střed­ků v před­sta­ve­ní je netra­dič­ní a odrá­ží intim­ní auten­tic­ké emo­ce, kte­ré v sou­bo­ru per­for­mer­ky a per­for­me­ři od začát­ku vál­ky sdí­lí. Snad pro vel­kou míru cit­li­vos­ti a indi­vi­du­ál­nos­ti zku­še­nos­tí si kolek­tiv zvo­lil vel­mi abs­trakt­ní vyjá­d­ře­ní svých niter­ných poci­tů. I přes záměr­nou frag­men­tár­nost a nekon­krét­nost výra­zů, se pohy­by kaž­dou chví­li pub­li­ku poji­li s neu­stá­lý­mi aso­ci­a­ce­mi tís­ni­vých situ­a­cí, extrém­ních fyzic­kých sta­vů, a emo­ce­mi bez­mo­ci. Celé před­sta­ve­ní je prol­nu­to neu­stá­lý­mi pády a vstá­vá­ním, kře­čo­vi­tý­mi sta­hy sva­lů tru­pu a kon­če­tin a jejich násled­né násil­né napí­ná­ní. V někte­rých scé­nách akté­ři a aktér­ky pro­plé­ta­jí své kon­če­ti­ny do nepři­ro­ze­ných nepo­ho­dl­ných poloh, kte­ré půso­bí obzvlášť nuce­ně. Podob­ně tak i scé­na při­po­mí­na­jí­cí dril vojen­ské­ho pocho­du. Syn­chro­ni­zo­va­ný pohyb ve sku­pi­ně se stří­dá se sólo­vý­mi výstu­py. Per­for­me­ři se doslo­va šiku­jí do for­ma­cí. Z nich se even­tu­el­ně odtrh­ne jedi­nec a jede si vlast­ní cho­reo do té doby, než ho sku­pi­na opět pohl­tí a zfor­mu­je zpět do dis­ci­pli­no­va­né řady. Takhle pro­bí­há neu­stá­lé opouš­tě­ní jedin­ce a pře­trans­for­mo­vá­vá­ní něja­kou dobu.

Za vzni­kem pro­jek­tu for­mál­ně sto­jí pol­ský cho­re­o­graf Maciej Kuź­miński. Ten je na domá­cí, ale i zahra­nič­ní scé­ně oce­ňo­va­ný za spo­jo­vá­ní tra­dič­ních pohy­bo­vých výra­zů s expe­ri­men­tál­ní­mi postu­py. Kuź­miński je autor tech­ni­ky „Dyna­mic Phra­sing“ – kom­plex­ní prá­ce s dyna­mi­kou, rytmem, ply­nu­los­tí či gra­vi­ta­cí a rovnováhou.

Pre­mi­é­ru mělo před­sta­ve­ní už v létě 2022, čili má na kon­tě už dva roky a desít­ky repríz, a to zejmé­na na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech. Kuź­miński původ­ně neměl v před­sta­ve­ní účin­ko­vat, avšak z nepřed­ví­da­tel­ných důvo­dů musel nedlou­ho po pre­mi­é­ře sou­bor opus­tit jeden z per­for­me­rů, kte­ré­ho se nako­nec roz­ho­dl sám zastoupit. 

Taneč­ni­ce Anna Mylo­slav­ska ze Lvo­va na dis­ku­si po před­sta­ve­ní při­zna­la, že není mož­né oddě­lit vlast­ní intim­ní pro­ží­vá­ní a cho­re­o­gra­fii Eve­ry Minu­te Mother­land. Od počát­ku pro­jekt vzni­kal jako výpo­věď o dění na Ukra­ji­ně. Má slou­žit jako memen­to pro­bí­ha­jí­cí vál­ky. Přes­to­že je před­sta­ve­ní nároč­né nejen fyzic­ky, ale hlav­ně emoč­ně, děla­jí to sko­ro z povin­nos­ti při­spět a pod­ní­tit divác­tvo k inten­ziv­něj­ší­mu tla­ku na jejich poli­tic­ké představitele.

O pro­ce­su vzni­ku pro­jek­tu Eve­ry Minu­te Mother­land nato­či­la ukra­jin­ská fil­mař­ka Anna Seme­no­vá krát­ký doku­ment Frag­ments of Resi­li­en­ce (2022). Sní­mek byl pro­mí­tán na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu East Doc Plat­form (2023) ve Fran­couz­ském insti­tu­tu v Pra­ze a sou­těž­ním fes­ti­va­lu fil­mu a umě­ní Le FIFA v Mon­tre­a­lu (2023), Kana­dě, kde autor­ka nyní žije. 

V kon­tex­tu s Olo­mou­cí téma útě­ku, vál­ky a nási­lí sil­ně rezo­no­va­lo, jeli­kož je to povět­ši­nu dní v roce mís­to s vaj­bem Hobití­na – řád věcí zde čas od času naru­ší jen spor­tov­ní fanouš­ci při­jíž­dě­jí­cí na sta­di­on pod­po­řit svůj tým. Pro­to Eve­ry Minu­te Mother­land, potaž­mo poli­tic­ká lin­ka dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu zasáh­la v olo­mouc­kém kon­tex­tu jako blesk z čis­té­ho nebe. Tím nalé­ha­vě­ji a inten­ziv­ně­ji půso­bí poslá­ní toho­to představení. 

Psá­no z před­sta­ve­ní dne 11. 5. 2024 v rám­ci fes­ti­va­lu Diva­del­ní Flo­ra Olomouc.

Eve­ry Minu­te Mother­land, Cho­re­o­gra­fie: Maciej Kuź­miński, Dra­ma­tur­gie: Paul Bar­get­to, Asi­s­tent­ka cho­re­o­gra­fa: Moni­ka Wit­kowska, Pro­duk­ce: Poli­na BulatMaciej Kuź­miński, Účin­ku­jí: Daria KovalAnna Mylo­slav­skaVita­liia VaskivMar­ce­li­na Jasin­skaMoni­ka Wit­kowskaSzy­mon TurMaciej Kuź­miński. Pre­mi­é­ra 25. 8. 2022

Od Viktor Hájek

Viktor Hájek aktuálně studuje navazující magisterský dvouobor Divadelní věda a Kulturní antropologie na FF UP v Olomouci. Zabývá se neantropocentrickou filosofií, ne-lidským aktérstvím či posthumanismem. Inspiruje se v současných tendencích na mezinárodních festivalech body based arts a performance art.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *