Ve spojení s matčinou

Před­sta­ve­ní Eve­ry Minu­te Mother­land odpo­ví­dá letoš­ní dra­ma­tur­gic­ké lin­ce Diva­del­ní Flo­ry a zastřešu­jí­cí­mu mot­tu „свобода-Fre­i­he­it-wol­­ność-vol­­nost“. I toto trud­né dílo cho­re­o­gra­fa Macie­je Kuź­mińské­ho tema­ti­zo­va­lo osob­ní či poli­tic­ké (ne)zažívání vol­nos­ti.  Samot­ný styl výra­zo­vých pro­střed­ků v před­sta­ve­ní je netra­dič­ní a odrá­ží intim­ní auten­tic­ké emo­ce, kte­ré v sou­bo­ru per­for­mer­ky a per­for­me­ři od začát­ku vál­ky sdí­lí. Snad pro vel­kou míru cit­li­vos­ti a indi­vi­du­ál­nos­ti zku­še­nos­tí si kolek­tiv zvo­lil vel­mi abs­trakt­ní vyjá­d­ře­ní svých niter­ných… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ve spo­je­ní s matčinou

Daria Koval bojuje s démony a tančí emotivní modernu

Darja Koval z Dně­p­ru je nada­ná cho­re­o­gra­f­ka, kte­rá vytvo­ři­la mno­ho zají­ma­vých pro­jek­tů a nezná slo­vo „odpo­či­nek“. Na jeviš­ti pořa­du Tanec. World of Dan­ce 1. sezó­ny bude taneč­ni­ce vyprá­vět svůj vlast­ní dojem­ný pří­běh o boji s per­fek­ci­o­nis­mem a sku­teč­nou nemocí.