Hopelessness is worse than fight. So we fight. 

Je počá­tek roku 2024, celo­svě­to­vě se potý­ká­me se slo­ži­tou spo­le­čen­skou i poli­tic­kou situ­a­cí a já se na úvod zamýš­lím nad tím, jak dlou­ho na Baza­ar jez­dím. Deset let to asi nebu­de, ale tako­vých osm asi ano. S not­nou dáv­kou nad­sáz­ky si při­pa­dám jako pamět­ni­ce a mám tedy snad i dosta­teč­ně vel­ký vzo­rek na to, abych se poku­si­la zhod­no­tit jeho vývoj.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hope­lessness is wor­se than fight. So we fight. 

Talk to the nature

Per­for­ma­tiv­ní pro­cház­ka a záro­veň work in pro­gress Lush Blast začí­ná u mlý­na v Lib­ni slo­vy “zapo­meň­te na vše, co víte o pří­ro­dě”. Nevím, jest­li to jde, zapo­me­nout na pod­sta­tu toho, z čeho bio­lo­gic­ky vychá­zím, ale zkou­ším to a vydá­vám se vel­mi poma­lou ces­tou spo­lu se sku­pi­nou per­for­me­rek na výlet do divo­či­ny. Obchá­zí­me malý okruh oko­lo Löwi­to­va mlý­na. Pro­chá­zí­me cyk­los­tezkou plnou dětí, pej­s­ka­řů i nerud­ných… Pokra­čo­vat ve čte­ní Talk to the nature

Are you the dancing queen?

Jugo­slá­vie byla za dob býva­lé­ho reži­mu jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších míst pro dovo­le­nou (nejen) čes­ko­slo­ven­ských obča­nů. Zmrz­li­na, hazard, slun­ce, moře, závan luxu­su a kapi­ta­lis­mu. Co se skrý­va­lo a skrý­vá pod náno­sem dovo­len­ko­vé­ho pozlát­ka je pře­ce jen tro­chu jiný pří­běh.  Dan­ce Flo­or 2022 je dílem tro­ji­ce per­for­me­rek, kte­rá se roz­hod­la vydat se na chor­vat­ský ost­rov Krk a pro­zkou­mat v post­co­vi­do­vé době genia loci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Are you the dan­cing queen?

George – identita ženy ukrytá ve jméně

Žen­ské téma, inte­gri­ta, eman­ci­pa­ce, femi­nis­mus, pay gap, me too, man­žel­ství pro všech­ny a mno­ho jiných. Sou­čas­ná spo­le­čen­ská téma­ta, kte­rá mají někdy vět­ší, někdy men­ší pro­stor ve veřej­né dis­ku­zi. Na pomy­sl­ném sto­le už ale leží dlou­ho a že by byla vyře­še­na se mi nezdá. Lze je vůbec vyře­šit? Eliš­ka Řího­vá a kol. se pouš­tě­jí do inter­pre­ta­ce pří­bě­hu Geor­ge Sand. Fran­couz­ské roman­tic­ké spi­so­va­tel­ky,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Geor­ge – iden­ti­ta ženy ukry­tá ve jméně

Fabula Sylvestris aneb co do lesa nepatří

Fabula Sylvestris©Musaši Entertainment Company

Luboš a Miloš, pan Hlad­ký a Boban Vaz­ba – hlav­ní posta­vy lout­ko­vé les­ní pohád­ky Fabu­la Syl­vestris. Hrdi­no­vé pros­té­ho pří­bě­hu o čis­to­tě lesa, pří­ro­dy i přá­tel­ství. Berou spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou a razí vstříc potres­tá­ní naru­ši­te­lům kli­du a pořád­ku v jejich hoo­du. Aktu­ál­ní? Stá­le více, obzvlášť, když si vidím, že mi v úno­ru pod okny kve­tou kro­ku­sy. Vypra­věč­ský jazyk pří­bě­hu balan­cu­je na hra­ně mezi… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fabu­la Syl­vestris aneb co do lesa nepatří

Nebuďte se ze sna. Sněte dál.

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne “hora”? Kopec, ská­la, Himá­laj nebo snad hora Zkro­ce­ná (iko­nic­ký sní­mek Anga Lee­ho z roku 2005)? Insce­na­ce HORA a cho­re­o­gra­fie Oha­da Naha­ri­na nemá ale (podob­ně jako u vět­ši­ny kusů Batche­va Dan­ce Com­pa­ny) jeden výklad, správ­ný inter­pre­tač­ní směr, vysvět­le­ní nebo návod k pocho­pe­ní. Balet­ní sou­bor Národ­ní­ho diva­dla Morav­sko­slez­ské­ho nahléd­nul do tajů HORY v čes­ké pre­mi­é­ře… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nebuď­te se ze sna. Sně­te dál.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Lidské tělo jako radost, obava i destrukce – Česká taneční platforma 2023

Veronika Hrabalová na České taneční platformě 2023 (foto: Veronika Hrabalová)

Ocit­la jsem se psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně nebo posta­po­ka­lyp­tic­kém seri­á­lu? Fan­ta­zii se meze nekla­dou a špat­ná odpo­věď nee­xis­tu­je . Ocit­la jsem se totiž na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2023. Ano­mál­ní jevy v cho­re­o­gra­fii Evy Urba­no­vé a inter­pre­ta­ci Joa­ny Simões O týden dřív, než jsem navští­vi­la před­sta­ve­ní Ano­ma­lie, jsem vidě­la na fes­ti­va­lu Baza­ar tan­čit Evu Urba­no­vou sólo The Essen­ce (text nalez­ne­te ZDE). Per­for­mer­ka… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lid­ské tělo jako radost, oba­va i destruk­ce – Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2023

Publikováno
V rubrikách Recenze

Eliška Brtnická: Site-specific je jedno z mých specifik

Foto: Adéla Vosičková

Eliš­ka Brt­nic­ká zís­ka­la Insce­na­ce Thin Skin zís­ka­la Užší nomi­na­ce na Cenu Thá­lie 2022 v kate­go­rii alter­na­tiv­ní diva­dlo za pro­jekt Hang Out, teď oce­ně­ní na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě za Thin Skin. Byla to dlou­há ces­ta?Byla a stá­le je. Když jsem začí­na­la s cir­ku­sem, sko­ro nikdo se tomu tady nevě­no­val. Teh­dy se vzduš­nou akro­ba­cií pra­co­va­lo snad jen diva­dlo Con­ti­nuo a poslé­ze… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eliš­ka Brt­nic­ká: Site-spe­ci­fic je jed­no z mých specifik

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Bazaar 2023 aneb hledání odpovědi na tisíc a jednu otázku

Foto: Vojtěch Brtnický

Za časů hlu­bo­kých covi­do­vých, v roce 2020, jsem sedě­la v tep­lá­kách a díva­la se na stre­am insce­na­cí a dis­ku­sí Baza­a­ru. Letos bez tep­lá­ků, zato naži­vo. S podti­tu­lem Take care, ve mně rezo­nu­jí jako pře­ta­že­ná stru­na u kyta­ry. Před dvě­ma lety to byl poně­kud jiný záži­tek, přes­to záži­tek. Jeho sou­čás­tí byla deba­ta s Kris­ti­nou Nor­man – autor­kou a per­for­mer­kou pro­jek­tu Ligh­ter than Woman, kte­rý… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar 2023 aneb hle­dá­ní odpo­vě­di na tisíc a jed­nu otázku

Publikováno
V rubrikách Recenze

Z Mexika na Cejl

Los The Ultramar - performance. Brno 28. a 29. 7. 2022. Foto Vojtěch V. Sláma

LOStheUL­TRA­MAR – Foco alAire – BPART a dal­ší “Be Part! je dvou­le­tý mezi­ná­rod­ní pro­jekt zahr­nu­jí­cí Island, Čes­ko, Mexi­ko, Itá­lii, Kana­du a Spo­je­né stá­ty. Vyu­ží­vá umě­lec­ký pro­ces jako nástroj na pod­po­ru roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti, poci­tu souná­le­ži­tos­ti a zvi­di­tel­ně­ní mar­gi­na­li­zo­va­ných sku­pin.” Pro začá­tek jsem si vypůj­či­la defi­ni­ci, kte­rá vze­šla pří­mo od dvou žen čes­ké­ho, a neostý­chám se říct, i svě­to­vé­ho taneč­ní­ho a per­for­ma­tiv­ní­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Z Mexi­ka na Cejl

Publikováno
V rubrikách Rozhovory