Nebuďte se ze sna. Sněte dál.

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne “hora”? Kopec, ská­la, Himá­laj nebo snad hora Zkro­ce­ná (iko­nic­ký sní­mek Anga Lee­ho z roku 2005)? Insce­na­ce HORA a cho­re­o­gra­fie Oha­da Naha­ri­na nemá ale (podob­ně jako u vět­ši­ny kusů Batche­va Dan­ce Com­pa­ny) jeden výklad, správ­ný inter­pre­tač­ní směr, vysvět­le­ní nebo návod k pocho­pe­ní. Balet­ní sou­bor Národ­ní­ho diva­dla Morav­sko­slez­ské­ho nahléd­nul do tajů HORY v čes­ké pre­mi­é­ře… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nebuď­te se ze sna. Sně­te dál.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Lidské tělo jako radost, obava i destrukce – Česká taneční platforma 2023

Veronika Hrabalová na České taneční platformě 2023 (foto: Veronika Hrabalová)

Ocit­la jsem se psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně nebo posta­po­ka­lyp­tic­kém seri­á­lu? Fan­ta­zii se meze nekla­dou a špat­ná odpo­věď nee­xis­tu­je . Ocit­la jsem se totiž na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2023. Ano­mál­ní jevy v cho­re­o­gra­fii Evy Urba­no­vé a inter­pre­ta­ci Joa­ny Simões O týden dřív, než jsem navští­vi­la před­sta­ve­ní Ano­ma­lie, jsem vidě­la na fes­ti­va­lu Baza­ar tan­čit Evu Urba­no­vou sólo The Essen­ce (text nalez­ne­te ZDE). Per­for­mer­ka… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lid­ské tělo jako radost, oba­va i destruk­ce – Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2023

Publikováno
V rubrikách Recenze

Eliška Brtnická: Site-specific je jedno z mých specifik

Foto: Adéla Vosičková

Eliš­ka Brt­nic­ká zís­ka­la Insce­na­ce Thin Skin zís­ka­la Užší nomi­na­ce na Cenu Thá­lie 2022 v kate­go­rii alter­na­tiv­ní diva­dlo za pro­jekt Hang Out, teď oce­ně­ní na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě za Thin Skin. Byla to dlou­há ces­ta?Byla a stá­le je. Když jsem začí­na­la s cir­ku­sem, sko­ro nikdo se tomu tady nevě­no­val. Teh­dy se vzduš­nou akro­ba­cií pra­co­va­lo snad jen diva­dlo Con­ti­nuo a poslé­ze… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eliš­ka Brt­nic­ká: Site-spe­ci­fic je jed­no z mých specifik

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Bazaar 2023 aneb hledání odpovědi na tisíc a jednu otázku

Foto: Vojtěch Brtnický

Za časů hlu­bo­kých covi­do­vých, v roce 2020, jsem sedě­la v tep­lá­kách a díva­la se na stre­am insce­na­cí a dis­ku­sí Baza­a­ru. Letos bez tep­lá­ků, zato naži­vo. S podti­tu­lem Take care, ve mně rezo­nu­jí jako pře­ta­že­ná stru­na u kyta­ry. Před dvě­ma lety to byl poně­kud jiný záži­tek, přes­to záži­tek. Jeho sou­čás­tí byla deba­ta s Kris­ti­nou Nor­man – autor­kou a per­for­mer­kou pro­jek­tu Ligh­ter than Woman, kte­rý… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar 2023 aneb hle­dá­ní odpo­vě­di na tisíc a jed­nu otázku

Publikováno
V rubrikách Recenze

Z Mexika na Cejl

Los The Ultramar - performance. Brno 28. a 29. 7. 2022. Foto Vojtěch V. Sláma

LOStheUL­TRA­MAR – Foco alAire – BPART a dal­ší “Be Part! je dvou­le­tý mezi­ná­rod­ní pro­jekt zahr­nu­jí­cí Island, Čes­ko, Mexi­ko, Itá­lii, Kana­du a Spo­je­né stá­ty. Vyu­ží­vá umě­lec­ký pro­ces jako nástroj na pod­po­ru roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti, poci­tu souná­le­ži­tos­ti a zvi­di­tel­ně­ní mar­gi­na­li­zo­va­ných sku­pin.” Pro začá­tek jsem si vypůj­či­la defi­ni­ci, kte­rá vze­šla pří­mo od dvou žen čes­ké­ho, a neostý­chám se říct, i svě­to­vé­ho taneč­ní­ho a per­for­ma­tiv­ní­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Z Mexi­ka na Cejl

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

It is time to be real

Insce­na­ce o (ne)svobodě, o gene­ra­ci Z, soci­ál­ních sítích, pohy­bu vše­ho dru­hu, jed­né vál­ce, o tom, co nás roz­dě­lu­je, ale mno­hem více o věcech, kte­ré nás spo­ju­jí. Ten pří­běh dnes zná celý svět a bez ohle­du na to, na kte­ré stra­ně bari­ká­dy sto­jí, se téměř kaž­dé­ho člo­vě­ka (trou­fám si říct nejen Evro­pa­na) sil­ně dotý­ká. Boom vol. 2 je pokra­čo­vá­ním diva­del­ní­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní It is time to be real

Publikováno
V rubrikách Recenze

A pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat

Foto: Lukáš Bíba

Čas je nedo­stat­ko­vé zbo­ží. Je ho málo a je dra­hý. Měřím dobu, za kte­rý doběh­nu do prá­ce, hodi­ny, kte­ré ješ­tě můžu pro­spat, minu­ty do odjez­du tram­va­je i vte­ři­ny než se mi uva­ří sní­da­ně. Dělám to auto­ma­tic­ky, a i když nesná­ším mate­ma­ti­ku, neu­stá­le počí­tám. Nej­ra­dě­ji bych nepo­čí­ta­la nic, ale jde to vůbec? Tak bychom stih­li všech­no, co chce­me a nemě­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní A pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat

Publikováno
V rubrikách Recenze

Dobré jitro pane Samso

Foto: Jakub Červenka

Před­sta­vi­tel Řeho­ře Sam­sy Ondřej Vin­klát si na scé­ně při­pra­vu­je svůj malý Dogville . — osob­ní pro­stor rámo­va­ný bílou gafou na čer­ném bale­ti­zo­lu. Půdo­rys bez­peč­né­ho úto­čiš­tě, kte­ré se pro­mě­ní v noč­ní můru, mís­to mani­pu­la­ce, pokry­tec­tví a prizma­tem stav­by kla­sic­ké­ho dra­ma­tu i k závě­reč­né kata­stro­fě. Dogville. Až na to, že jde o pohy­bo­vou inter­pre­ta­ci Pro­mě­ny Fran­ze Kaf­ky. Dob­ro­vol­ně při­stu­pu­ji na pro­mě­nu, tedy meta­mor­fó­zu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Dob­ré jitro pane Samso

Publikováno
V rubrikách Recenze

Naučte se dýchat.

Foto: Udi Hilman

Mír je něco jako zdra­ví. Dokud se nezačne ztrá­cet, při­pa­dá mi jeho přá­ní nebo u kaž­dé­ho pří­pit­ku něco jako nepsa­ná povin­nost. Až do chví­le, kdy se vytrá­cí a v tu chví­li je už  moc těž­ké udě­lat i nepa­tr­ný krok zpět. Letoš­ní Diva­del­ní svět Brno ofi­ci­ál­ně zahá­ji­la insce­na­ce Azyl sou­bo­ru Kibbu­tz Con­tem­po­ra­ry Dan­ce Com­pa­ny (dáke KCDC) s cho­re­o­gra­fií Rami­ho Be´era. KCDC… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nauč­te se dýchat.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Žijeme na podivném místě, kde skutečná hodnota klečí pod tíhou závislosti na luxusních komoditách

Foto: Vojtěch Brtnický

“Při­prav­te si všech­ny pomůc­ky na jed­no mís­to. Najdě­te si pří­jem­ný pro­stor a obklop­te se ale­spoň kous­kem pří­ro­dy. Čajo­vou kon­vič­ku i šál­ky pro­plách­ně­te hor­kou vodou — tím je nahře­je­te… Až si vychut­ná­te prv­ní nálev, může­te stej­ným postu­pem při­pra­vit něko­lik dal­ších. Kaž­dý bude mít ori­gi­nál­ní chuť a aro­ma.” Mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní per­for­mer­ka Neja Tomšič na Baza­ar při­vez­la ritu­ál, intim­ní per­for­man­ce pro 10 divá­ků, kte­ří… Pokra­čo­vat ve čte­ní Žije­me na podiv­ném mís­tě, kde sku­teč­ná hod­no­ta kle­čí pod tíhou závis­los­ti na luxus­ních komoditách

Publikováno
V rubrikách Recenze