Lidské tělo jako radost, obava i destrukce – Česká taneční platforma 2023

Veronika Hrabalová na České taneční platformě 2023 (foto: Veronika Hrabalová)

Ocit­la jsem se psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně nebo posta­po­ka­lyp­tic­kém seri­á­lu? Fan­ta­zii se meze nekla­dou a špat­ná odpo­věď nee­xis­tu­je . Ocit­la jsem se totiž na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2023.


Ano­mál­ní jevy v cho­re­o­gra­fii Evy Urba­no­vé a inter­pre­ta­ci Joa­ny Simões

O týden dřív, než jsem navští­vi­la před­sta­ve­ní Ano­ma­lie, jsem vidě­la na fes­ti­va­lu Baza­ar tan­čit Evu Urba­no­vou sólo The Essen­ce (text nalez­ne­te ZDE). Per­for­mer­ka a taneč­ni­ce se v insce­na­ci Ano­ma­lie sta­la cho­re­o­gra­f­kou a režisérkou.

Obě sóla spo­ju­je sil­ná ten­den­ce vyjá­d­řit se k tomu, co to zna­me­ná být ženou a “vlast­ní­kem” lid­ské­ho těla. Jak jej v sou­čas­nos­ti vyu­ží­vá­me, zne­hod­no­cu­je­me, pře­tě­žu­je­me, poni­žu­je­me, pokru­cu­je­me, ale také to, jak o něj (ne)pečujeme.

Ano­má­lie je pod­le slov­ní­ku cizích slov “nepra­vi­del­nost, výji­meč­nost či odchylka/úchylka od nor­má­lu”. Cho­re­o­gra­fie i její inter­pret­ka jdou přes­ně tam, kde jako divák začí­nám výji­meč­nost či odchyl­ku vní­mat. Na hra­nu fyzic­ké pro­ve­di­tel­nos­ti, vyčer­pá­ní i gen­dro­vé­ho vyme­ze­ní se, kte­ré dneš­ní spo­leč­nost řeší vel­mi inten­ziv­ně. Joa­na Simões mě skr­ze suges­tiv­ní pohy­bo­vý i výra­zo­vý pro­jev bere někam na večí­rek nebo do cely psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny. Mož­ná je to tepa­jí­cí dis­ko­té­ka. Mož­ná tem­no­ta, hlu­bi­na, mož­ná dušezpyt, v němž vní­mám jen útrž­ky udá­los­tí mezi zábles­ky stroboskopu.

Ano­ma­lie vyvo­lá­vá úzkost z vlast­ní zra­ni­tel­nos­ti, křeh­kos­ti a toho, co by to zna­me­na­lo při­jít o sílu své­ho těla. To, že tělo (na prv­ní pohled nezdol­né a oba­le­né vrst­va­mi nej­růz­něj­ších slu­pek) dává­me jako lidé všanc stá­le nezna­me­ná, že by uvnitř nesíd­lil duch. Duše kře­h­čí než motý­lí kří­d­la tou­ží­cí po blíz­kos­ti a péči tak, jako novo­ro­ze­nec, kte­rý pří­tom­nost mat­ky potře­bu­je k ele­men­tár­ní­mu pře­ži­tí. Jak je tedy mož­né, že dospě­lý člo­věk je scho­pen tuto potře­bu blíz­kos­ti v dospě­lém věku pře­ko­nat, odbou­rat a potla­čit? Tře­ba nedob­ro­vol­ně, přes­to to pře­ži­je. A mož­ná jsou ony ano­má­lie prá­vě pozůstat­kem potla­če­ní potře­by být něko­mu nablízku.

Tělo, stej­ně jako vní­má­ní jeho hra­nic, tva­ru i funk­ce se dá pře­krou­tit na tisí­ce způ­sobů. Exis­tu­je vůbec pohled, kte­rý je správ­ný? Jsme schop­ni se při­způ­so­bit, být sou­čás­tí evo­lu­ce nebo jen čer­pá­me poten­ci­ál fyzic­ké schrán­ky, kte­rý má jas­ně daný začá­tek a konec.

Dob­rý večer, vítej­te v obludáriu. Na mís­tě, kde vyvě­ra­jí pes­t­ro­ba­rev­né emo­ce ukry­té pod povr­chem, odchyl­ky se cení a při­ná­še­jí těž­ký cash.

Ano­ma­lie na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2023 (foto: Adéla Vosičková)

Všech­no trac­ko­vat nelze. Kde jsou křeh­ká mís­ta Mar­ti­ny Hajdy­la, Adri­enn Hód a Soňi Ferienčíkové?

Proč je tak boles­ti­vé být odmít­nut nebo prohrát?

“Pro­hra ani odmít­nu­tí nede­fi­nu­je naši osob­nost. Je pou­ze jed­nou ze situ­a­cí naše­ho života.”

Lucie Audi

V mojí bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti se ote­ví­rá hra­cí pole se dvě­ma „figur­ka­mi“. Ram­pa nee­xis­tu­je. I když jako pozo­ro­va­tel, jsem uvnitř eko­sys­té­mu, v němž se insce­na­ce Soft Spot ode­hrá­vá. Dívám se na dvě bytos­ti s dis­ple­ji namís­to tvá­ře a říkám si – do jaké míry je tvář důle­ži­tá pro čitel­nost našich emo­cí? Nesta­čí tře­ba jen tělo? Soft Spot respek­to­va­né maďar­ské cho­re­o­gra­f­ky Adri­enn Hód, v němž jako per­for­mer­ky exce­lu­jí Mar­ti­na Hajdy­laSoňa Feri­en­čí­ko­vá mi mož­ná zčás­ti odpo­ví. Tro­chu se bojím, že se bez tvá­ří tře­ba obejdeme.

“Smell of colabse.”
“Tas­te of loss.”
“What can you track?”

Jen zlo­mek sdě­le­ní, kte­ré lze číst z “digi­tál­ních tvá­ří” oněch bytos­tí namís­to “vyčpě­lých” lid­ských emo­cí. Mezi stro­ji jedou­cí­mi na výkon se obje­vu­je sna­ha o doko­na­lost, jež je vyvo­lá­vá­na čas­to jedin­ci samot­ný­mi. Per­fek­ci­o­nis­mus pod­po­ru­je pop­kul­tu­ra, dik­tát ide­á­lu krá­sy i soci­ál­ní bub­li­na, v níž beze­spo­ru kaž­dý z nás žije. Trac­ku­je­me všech­no, spra­vu­je­me a kon­t­ro­lu­je­me. Jako v nikdy nekon­čí­cí hře. Na hra­cím poli plném panáč­ků bez vlast­ní­ho výrazu.

Bytos­ti v Soft Spot exis­tu­jí nezá­vis­le na sobě. Nepři­chá­ze­jí do kon­tak­tu. Žijí vlast­ním živo­tem na přes­ně vyme­ze­ném úze­mí. Udr­žu­jí svůj vlast­ní “spot”. Své bez­pe­čí, pocho­pi­tel­ně. Kaž­dý hned neo­te­vře to nej­bo­les­ti­věj­ší a nej­cit­li­věj­ší, co v sobě ukrý­vá. Pus­tit exkur­zi pozo­ro­va­te­lů do nit­ra bývá totiž vyso­ce ris­kant­ní. Nerad­no si zahrá­vat – tohle zra­ni­tel­né mís­to je nezvrat­ně křeh­ké a jeho zra­ně­ní se léčí dlou­ho. Přes­to se domní­vám, že bez zra­ně­ní by to asi nešlo. I když k tomu dnes vyu­ží­vá­me mili­on apli­ka­cí a tech­no­lo­gií, nejsme lid­mi, kte­ří by nepo­tře­bo­va­li vaz­by, vzta­hy, kon­tak­ty a doteky.

Z izo­la­ce do kon­tak­tu. Hra­cí pole cho­re­o­gra­fie Adri­enn Hód vyme­zu­je svět­lo a bílý čtve­rec, v němž se per­for­mer­ky pohy­bu­jí. Co by se ale sta­lo v momen­tě, kdy by tuhle hra­ni­ci pře­kro­či­li? Apo­ka­ly­psa nepři­jde, při­jde lid­ství, navzdo­ry tomu, že si pořád nejsem jis­tá, zda­li se o lid­ské bytos­ti jed­ná, vidím v jejich těle uvol­ně­ní, radost, hra­vost, napě­tí, vyčer­pá­ní i odda­nost. A asi i díky tomu, že se najed­nou cítím být sou­čás­tí. Jsme si tak blíz­ko, jak jen to jde a já pře­má­hám dojetí.

Soft Spot nedá­vá expli­cit­ní vysvět­le­ní, co lid­ství je, kolik má podob a skr­ze co jej lze vní­mat. I když žije­me v době, kte­rá svou rych­los­tí a pře­tech­no­lo­gi­zo­va­nos­tí může být stra­ši­del­ná, já se o lid­ství nebo­jím. Díky vzpo­mín­ce na R.U.RSoft Spot.

Soft Spot na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2023 (foto: Adéla Vosičková)

Vik­tor Čer­nic­ký, ten­to­krát jako PRIMA choreograf

Vše­ho­chuť trap­na, barev, pohy­bu a kolek­tiv­ní radosti.

Vždyc­ky, když se jako (více či méně) náhod­ný kolemjdou­cí zapo­jím do jaké­ho­ko­li hap­pe­nin­gu nebo per­for­man­ce, pře­má­hám svůj vnitř­ní hlas, kte­rý říká: „to zas budeš trap­ná“. A z toho­to trap­na se ve vět­ši­ně pří­pa­dů vyloup­ne něco, na co se mi díky­bo­hu neda­ří zapo­me­nout – umě­lec­ký zážitek.

PRIMA je komu­nit­ní pro­jekt, ve kte­ré Vik­tor Čer­nic­ký pra­cu­je jak s pro­fe­si­o­nál­ní­mi taneč­ní­ky, tak i lid­mi, kte­ří se chtě­jí zapo­jit. Do něče­ho, co je pro všech­ny v důsled­ku zábav­né, lehouč­ké, barev­né, radost­né a společné.

Po úvod­ních momen­tech je mi jas­né, že tohle tra­pas bude a pořád­ný. Ten­to­krát neje­nom pro mě, ale pro všech­ny na jeviš­ti. Dob­ro­vol­ný, cíle­ný a nesku­teč­ně zábav­ný. Směju se a zpr­vu nejsem schop­na for­mu­lo­vat, čemu se směju. V prů­bě­hu vždy jedi­neč­né PRIMY se směju tomu zná­mé­mu poci­tu, kdy udě­lám pohyb a vím, že je neo­hra­ba­ný a mož­ná i směš­ný. Tuhle “neo­hra­ba­nost” se per­for­me­ři nebo­jí vygra­do­vat, opa­ko­vat, zmno­ho­ná­so­bo­vat, násle­do­vat a pře­mě­ňo­vat v dal­ší a dal­ší. Tak dlou­ho až mě bolí bři­cho od smí­chu. A mě se to líbí.

Simul­ta­ne­i­ta, hyper­bo­li­za­ce situ­a­cí, hra s časem a extrém, to jsou výra­zo­vé prv­ky, kte­ré PRIMU tvo­ří. A taky roz­ma­ni­tost a dět­ská svo­bod­ná hra­vost, s níž k tvor­bě zčás­ti impro­vi­zo­va­né cho­re­o­gra­fie při­stu­pu­je kaž­dý z per­for­me­rů. PRIMA je vese­lá, hra­vá hodin­ka, kte­rou bych naor­di­no­va­la ška­ro­hlí­dům a bru­čou­nům z celé­ho svě­ta. Vyu­ží­vá totiž mezi­ná­rod­ní jazyk “blbos­ti”, beze­lstné­ho smí­chu a kolek­tiv­ní rados­ti. Lékař­ský před­pis netřeba.

Letoš­ní Čes­kou taneč­ní plat­for­mu samo­zřej­mě netvo­ři­ly pou­ze tyto vybra­né insce­na­ce. Klí­čem k mému výbě­ru jsou téma­ta, kte­rá rezo­nu­jí s mým osob­ním vní­má­ním svě­ta a for­my, kte­rý­mi tanec a per­for­man­ce komu­ni­ku­jí. Insce­na­ce Ano­ma­lie, Soft SpotPri­ma dle mého pro­po­ju­jí feno­mé­ny jako:

  1. Tělo a jeho krá­sa navzdo­ry jaké­mu­ko­li sou­du či chy­bě, kte­ré se na něm dopouštíme
  2. Lid­skost, hlu­bo­ce zako­ře­ně­ná ve spo­leč­nos­ti plné technologie
  3. Radost, hra­vost, pes­t­rost a odva­ha smát se sám sobě

Směj­te se, zkou­mej­te limi­ty a hrej­te (si)!

PRIMA na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2023 (foto: Adéla Vosičková)

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2023

body22
Ano­ma­lie – Eva Urbanová

ME-SA
Soft Spot – Mar­ti­na Hajdy­la, Adri­enn Hód a Soňa Ferienčíková

Vik­tor Čer­nic­ký a kol.
PRIMA

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.