Nebuďte se ze sna. Sněte dál.

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne “hora”? Kopec, ská­la, Himá­laj nebo snad hora Zkro­ce­ná (iko­nic­ký sní­mek Anga Lee­ho z roku 2005)? Insce­na­ce HORA a cho­re­o­gra­fie Oha­da Naha­ri­na nemá ale (podob­ně jako u vět­ši­ny kusů Batche­va Dan­ce Com­pa­ny) jeden výklad, správ­ný inter­pre­tač­ní směr, vysvět­le­ní nebo návod k pocho­pe­ní. Balet­ní sou­bor Národ­ní­ho diva­dla Morav­sko­slez­ské­ho nahléd­nul do tajů HORY v čes­ké pre­mi­é­ře cho­re­o­gra­fie v břez­nu 2023.


Na začát­ku jsem zmí­ni­la horu, jako čes­ký výraz pro pří­rod­ní vyvý­še­ni­nu, chce­te-li kopec. Hora ale stej­ně tak může zna­me­nat tra­dič­ní folk­lór­ní tanec na Bal­ká­ně i špa­něl­ský či por­tu­gal­ský výraz pro hodi­nu (časo­vý údaj). Prá­vě mno­ho­vrs­tev­na­tost a mno­ho­vý­zna­mo­vost jsou klí­čem k mému čte­ní Naha­ri­no­vy cho­re­o­gra­fie. Pes­t­rost význa­mů, pohy­bů, hudeb­ních forem i jejich poten­ci­ál se neko­neč­ně měnit, inspi­ro­vat a reor­ga­ni­zo­vat – to je fas­ci­nu­jí­cí. Stej­ně tak jako diver­zi­ta, kte­rá je esen­cí pří­ro­dy samot­né i lid­ské­ho těla a jeho možností.

Nedáv­no mi někdo z mých přá­tel říkal, že ho prý zele­ná uklid­ňu­je. Mě nabí­jí, pro­vo­ku­je a ponou­ká k “neple­še”. Nechť je tedy neple­cha zahá­je­na. Use­dám a oci­tám se v hráš­ko­vě zele­ném lese. V kou­zel­né kra­ji­ně, v níž oče­ká­vám krá­lov­nu víl, zami­lo­va­né páry, krá­lov­skou svat­bu, sku­pin­ku řeme­sl­ní­ků i záškod­ní­ka, kte­rý všech­no pople­te… Pově­do­mé? Shake­spea­re. Je aktu­ál­ní, stej­ně tak jako kla­sic­ká hud­ba, z níž cho­re­o­gra­fie čer­pá. Jen s tím roz­dí­lem, že se nejed­ná o zná­mou ero­tic­kou fée­rii. Magic­ký opar i pocit, že sním ale zůstává.

Naha­ri­no­vy cho­re­o­gra­fie jsou syno­ny­mem pro simul­ta­ne­i­tu akcí, proud změn, flow, sou­hru, neko­neč­no a ply­nu­tí. Taneč­ní­ci bed­li­vě poslou­cha­jí jeden dru­hé­ho a jsou orga­nis­mem při­po­mí­na­jí­cím měňav­ku pod mik­ro­sko­pem. Insce­na­ce sklad­bou při­po­mí­ná typ fil­mů Hodi­ny (režie: Ste­phen Dal­d­ry 2002), slo­že­ných z para­lel­ních pří­bě­hů. Na prv­ní pohled se jed­not­li­vé cha­rak­te­ry nezna­jí, jejich živo­ty jsou nicmé­ně přes­to paprs­ko­vi­tě pro­po­je­ny. Přes­ně tak­to fun­gu­je vyprá­vě­ní jed­not­liv­ců, párů i sku­pin v cho­re­o­gra­fii. Spo­lu­pra­cu­jí, jsou jako jed­no tělo, záro­veň odliš­ní, ambi­va­lent­ní, pro­lí­na­jí se, pozo­ru­jí se zpovzdálí.

Pozo­ru­ju měk­ká těla, kte­rá při­po­mí­na­jí srn­ky v lese. A já se, stej­ně jako v pří­pa­dě ost­rav­ské­ho nastu­do­vá­ní HORY, jen dívám na jejich sebe­vě­do­mý pohyb tajem­ným lesem, v němž se dob­ro­vol­ně na hodin­ku ztrá­cím a sle­du­ji, kam mě tyhle bytos­ti ješ­tě vez­mou. Zdá se totiž, že fyzic­ké hra­ni­ce jsou jim cizí. Jsou záro­veň maxi­mál­ně cit­li­ví, ale také pří­mo­ča­ří, expre­siv­ní i vtip­ní. Nebo­jí se pádu ani sku­teč­né­ho těles­né­ho kolapsu.

“Není nut­né vytvá­řet něco nové­ho, ale odha­lit skry­té cen­nos­ti, kte­ré máme uvnitř.”

Ohad Naha­rin

Balet Národ­ní­ho diva­dla Morav­sko­slez­ské­ho — O. Naha­rin: Hora (foto: Ser­ghei Gherciu)

Vytvo­řit něco zce­la nové­ho se zdá být v sou­čas­nos­ti nemož­ným úko­lem. A Naha­rin sám mož­ná tako­vou ambi­ci ani nemá. A nijak se za to (v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu) nesty­dí. Odha­lu­je, pře­tvá­ří a vyu­ží­vá to, co dáv­no zná­me. Ať už se jed­ná o pohyb, kte­rý jsme auto­ma­tic­ky a beze stu­du děla­li jako děti nebo o vyu­ži­tí noto­ric­ky zná­mých melo­dií, jejichž trans­for­ma­ci bez okol­ků zapo­ju­je do hry. Hora čer­pá ener­gii mimo jiné i z remi­xu kla­sic­kých skla­deb. Přes­ně těch, ze kte­rých v minu­los­ti čer­pal ve své tvor­bě japon­ský umě­lec a hudeb­ník Isao Tomi­ta, na jehož tvor­bě cho­re­o­gra­fii už v roce 2009 Naha­rin s Batche­va Dan­ce Com­pa­nyposta­vil. Ved­le Straus­so­vy sym­fo­nic­ké bás­ně Tak pra­vil Zara­tusthra kla­de Wag­ne­ro­vu Val­ký­ru, Star Wars Joh­na Wil­li­am­se nebo Pre­lu­di­um k Fau­no­vu odpo­led­ni Clauda Debussy­ho. Vyu­ží­vá je při­zna­ně, s poko­rou, ale také humo­rem sobě vlast­ním, což se pro­je­vu­je napří­klad v již zmí­ně­ném remi­xu nebo kom­bi­na­cí váž­né hud­by a repe­ti­tiv­ní­ho či zdán­li­vě neko­or­di­no­va­né­ho pohy­bu. Pod­sta­tou je kon­trast a odva­ha vyu­žít či trans­for­mo­vat kla­si­ku. Niko­liv ji sle­pě umís­ťo­vat na pie­destal a bát se zasáh­nout. Ať už se baví­me o pohy­bo­vém slov­ní­ku nebo hudeb­ních moti­vech Naha­rin není z těch kte­ří by apri­o­ri něco nebo něko­ho uzná­va­li. Hra­vost, pochyb­nost, naru­še­ní řádu a zkou­má­ní mož­nos­tí toho, co už zná­me vní­mám jako vodít­ko k pocho­pe­ní jeho tvorby.

A teď mě bav­te. Nene­ne, bav se sám a hledej.

Způ­sob, kte­rým Naha­rin vyprá­ví není nikdy expli­cit­ní, neu­dá­vá jeden daný směr, kte­ré­ho se při výkla­du či pocho­pe­ní cho­re­o­gra­fie musí divák držet. Pod­le jeho vlast­ních slov věci ani udá­los­ti sko­ro nikdy nema­jí jen jeden důvod.

A i když se může zdát, že tanec je jako druh umě­ní uza­vře­ný do sebe, při­klá­ním se čím dál víc k názo­ru, že není. Čím méně se toho děje nave­nek, tím více se toho děje uvnitř. Jak láka­vé, ale­spoň pokud máte duši obje­vi­te­le a prů­zkum­ní­ka. Všich­ni máme rádi tajem­ství a já, spe­ci­ál­ně v pří­pa­dě tan­ce, mívám pocit, jako bych byla jedi­neč­ným divá­kem, vedou­cím spik­le­nec­ký dia­log s dílem i jeho autorem.

A pro­to – kdo by nechtěl vést dia­log s Oha­dem Naha­ri­nem? Já roz­hod­ně ano.

Balet Národ­ní­ho diva­dla Morav­sko­slez­ské­ho — O. Naha­rin: Hora (foto: Ser­ghei Gherciu)

Národ­ní diva­dlo Morav­sko­slez­ské Ost­ra­va
HORA

Cho­re­o­gra­fie: Ohad Naha­rin
Hudeb­ní aranž­má: Isao Tomi­ta
Kos­týmy: Eri Naka­mu­ra
Nastu­do­vá­ní: Matan David: Hani Sir­kis
Repe­ti­tor: Nata­ša Novot­ná
Pre­mi­é­ra 16. břez­na 2023.
Psá­no z reprí­zy 14. dub­na 2023.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.