George – identita ženy ukrytá ve jméně

George © Eliška Říhová

Žen­ské téma, inte­gri­ta, eman­ci­pa­ce, femi­nis­mus, pay gap, me too, man­žel­ství pro všech­ny a mno­ho jiných. Sou­čas­ná spo­le­čen­ská téma­ta, kte­rá mají někdy vět­ší, někdy men­ší pro­stor ve veřej­né dis­ku­zi. Na pomy­sl­ném sto­le už ale leží dlou­ho a že by byla vyře­še­na se mi nezdá. Lze je vůbec vyřešit?

Eliš­ka Řího­vá a kol. se pouš­tě­jí do inter­pre­ta­ce pří­bě­hu Geor­ge Sand. Fran­couz­ské roman­tic­ké spi­so­va­tel­ky, jejíž osud popsal And­ré Mau­ro­is v kni­ze Lélia aneb život Geor­ge Sand v roce 1966, a kte­rý se stal vol­nou před­lo­hou a inspi­ra­cí při sta­vě­ní insce­na­ce Geor­ge. Sand ve svých dení­ko­vých zápis­cích roze­bí­rá pře­de­vším téma iden­ti­ty, ale také pro­ble­ma­ti­ku vzta­hu mezi mužem a ženou, mezi bytím mužem či ženou, svůj vztah k pří­ro­dě a iden­ti­fi­ka­cí se zví­ře­cí­mi dru­hy. Iden­ti­ta – o té se zde jed­ná především.

Jak vel­kou moc v pří­pa­dě iden­ti­ty má naše jmé­no? Nara­zi­la jsem na tenhle pro­blém při zkou­má­ní transgen­der tema­ti­ky, ale také při roz­ho­vo­rech se žena­mi, kte­ré vstou­pi­ly do man­žel­ství, s novým jmé­nem se těž­ko sží­va­ly a nebo si necha­ly vlast­ní. „Moje jmé­no tvo­ří pod­stat­nou část mé iden­ti­ty. Žilo se mnou od dět­ství a po něko­li­ka deká­dách, nehle­dě na rodin­ný stav, žije dál.“ Je to jejich Geor­ge. Pří­běh ukry­tý ve jmé­ně Geor­ge Sand je jis­tě jiný než ten, kte­rý by psa­lo jmé­no Aman­ti­ne Auro­re Luci­le Dupin de Fran­cu­e­il (vlast­ní jmé­no GS).

Kost­ra děje je posta­ve­na na vývo­jo­vých fázích, podob­ně jako v psy­cho­lo­gii. Kaž­dá z nich ský­tá svá vlast­ní úska­lí a spe­ci­fi­ka, kte­rá sle­du­ji jako divák se sobě vlast­ní kri­tič­nos­tí k jed­ná­ní hrdi­nů. Jak vypa­da­la moje vlast­ní puber­ta si ale samo­zřej­mě nechá­vám pro sebe. Vzdu­chem sice nelí­ta­ly kuku­řič­né lupín­ky jako na jeviš­ti, ale para­le­lu bych urči­tě našla. 

Hlav­ní hrdin­ka, ztvár­ně­ná jako bytost s med­vě­dí hla­vou, pro­chá­zí jed­not­li­vý­mi fáze­mi od bato­le­cí­ho vzdo­ru a stra­chu z opuš­tě­ní mat­kou či ze smr­ti otce přes zmí­ně­nou puber­tu, osa­mo­stat­ně­ní, part­ner­ské vzta­hy až ke smí­ře­ní a pokoj­né­mu stá­ří. Celá tato ces­ta vykres­lu­je více či méně dra­ma­tic­ký boj o své­byt­nost a mís­to i ženy na tom­to svě­tě. V němž suve­re­ni­ta a svo­bo­da neby­ly a nejsou samo­zřej­mos­tí. Geor­ge to nicmé­ně doká­za­la a svo­bo­du si vybojovala. 

Význam­nou část insce­na­ce tvo­ří zkou­má­ní vzta­hů, pře­váž­ně mezi muži a žena­mi. Vděč­né téma bez jed­no­znač­ných odpo­vě­dí. Vždyc­ky se o něm bude dát dis­ku­to­vat. Geor­ge řeší dva základ­ní mode­ly, a to je vztah dce­ry a otce a vztah part­ner­ský. Pri­már­ní obdiv smě­rem k otci se po jeho smr­ti mění v obdiv k muži, kte­rý ale kon­čí s kon­venč­ním man­žel­stvím, pře­chá­zí ve zkla­má­ní z plyt­kos­ti či pou­hé fyzič­nos­ti part­ner­ských vzta­hů. Z muže se po svat­bě stá­vá jed­no­du­chá „šel­ma“ a žena je někým, kdo je jen uspo­ko­jo­va­te­lem jeho potřeb včet­ně škrá­bá­ní na bříš­ku (pří­má meta­fo­ra k jed­no­stran­né­mu sexu­ál­ní­mu uspo­ko­jo­vá­ní). To, co vidím je pro mě zob­ra­ze­ním „kla­sic­ké­ho“ mode­lu man­žel­ské­ho sou­ži­tí minu­lých sto­le­tí. Vytrá­cí se roman­ti­ka a nastu­pu­je kru­tá rea­li­ta. Žena slou­ží muži, aniž by ji napadlo, že ze zača­ro­va­né­ho kru­hu lze vystou­pit a osvo­bo­dit se. Ale je to oprav­du svo­bo­da, co by odchod z man­žel­ství ženám posky­tl? A má o ni oprav­du zájem kaž­dý? Roz­hod­ně ne. Geor­ge se nicmé­ně roz­hod­ne ze vzta­hu vystou­pit a sym­bo­lic­ky pře­bí­rá muž­skou roli skr­ze kos­tým vol­ných dlou­hých kalhot a saka. Bere si zpět svou med­vě­dí hla­vu a odchá­zí do lesa. Tam, kde naše lid­ské soci­ál­ní zvy­ky nema­jí váhu. Tam mají váhu záko­ni­tos­ti pří­ro­dy. Jed­na žena odchá­zí a její mís­to vzá­pě­tí nahra­zu­je jiná. Při­ro­ze­ně. Nikdo si snad nemys­lel, že je nenahraditelný.

Původ­ní Mau­ro­i­sův román odkrý­vá kro­mě posta­ve­ní a vnitř­ních poci­tů Geor­ge Sand také její vztah k pří­ro­dě a iden­ti­fi­ka­ci se zví­řa­ty. Odtud i med­vě­dí alter ego. Kro­mě něj tvůr­ci odka­zu­jí k pří­rod­ním moti­vům i hudeb­ním pod­kre­sem, tvo­ře­ným pře­váž­ně zvu­ky lesa – švi­to­ře­ní ptá­ků, hmy­zu, rost­lin a tok vody. Plus výraz­ně zapo­ju­jí pro­jek­ci kvě­ti­no­vých moti­vů, kte­rá je efekt­ní, nepře­hléd­nu­tel­ná a pod­pra­ho­vě mi neu­stá­le při­po­mí­ná, že vztah k pří­ro­dě je jed­ním ze vzta­hů pri­már­ních. Ale­spoň v pří­pa­dě Geor­ge Sand.

Stá­le se motám oko­lo téma­tu pří­ro­dy, svo­bo­dy a posta­ve­ní ženy ve spo­leč­nos­ti. A k nim mě vede i vyús­tě­ní pří­bě­hu. Smí­ře­ní divo­ké Geor­ge v osa­mě­ní a ve spo­je­ní s pří­ro­dou. Vytvá­ří si z hlí­ny roz­sy­pa­né po jeviš­ti záho­nek a tím i meta­fo­ru poklid­né­ho stáří. 

Román Lélia aneb život Geor­ge Sand bývá ozna­čo­ván za doku­men­tár­ní dílo, kte­ré nechá­vá čte­ná­ře utvo­řit si na Geor­ge Sand vlast­ní názor. Na podob­ném prin­ci­pu sta­ví reži­sér­ka Eliš­ka Řího­vá. Vidím sled obra­zů, zdán­li­vě spo­lu nesou­vi­se­jí­cích situ­a­cí. Obra­zy, kte­ré mi pře­dá­vá nejsou však zatěž­ká­ny sou­dem ani nepod­sou­va­jí názor, jak si jed­not­li­vé situ­a­ce vyhod­no­co­vat. Pros­tě jen jsou a je zce­la na divá­ko­vě vůli, jak s nimi dál pra­co­vat. Nejsem si však jis­tá, že jsou jed­not­li­vé situ­a­ce vždy napl­ně­ny obsa­hem tak, aby unes­ly poma­lé tem­po a nena­hlo­da­ly divá­ko­vu trpě­li­vost. Meta­fo­rič­nost má své limi­ty, a i když nemu­sí být všech­no pocho­pe­no a vysvět­le­no, nechci pří­liš dlou­ho tápat. 

Přes­to­že zpra­co­vá­ní insce­na­ce Geor­ge není bez otaz­ní­ků, téma i tou­ha po jeho pře­dá­ní je to, čeho si cením. Vede mě k závě­ru, že jakmi­le jed­nou zaku­sím sílu svo­bod­né vůle, už z ní není ces­ty zpět. Jen ces­ty vpřed, na kte­ré je moje aktu­ál­ní já tou nej­lep­ší ver­zí mě samotné. 

Geor­ge – Eliš­ka Řího­vá a kol. – Malá inven­tu­ra 2024

Režie: Eliš­ka Říhová

Dra­ma­tur­gie: Joha­na Bártová

Scé­na, kos­týmy: Dra­gan Stojčevski

Asi­s­tent­ka scé­no­gra­fie: Anna Hubená

Hudeb­ní dra­ma­tur­gie: Lukáš Cajk, Micha­e­la Švédová

Hra­jí: Leon­tý­na Mák, Alž­bě­ta Nová­ko­vá, Tomáš Kru­ti­na, Ema Lovecká

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *