Tomáš Procházka: Nemám čo viac stratiť, ale odmietam kauzu opustiť bez pokusu o nápravu

Tenhle roz­ho­vor je mojí dru­hou nebo jed­nou z mno­ha dal­ších šan­cí. Záro­veň mým vykou­pe­ním z dlu­hů, kte­ré jsem nadě­lal a zatím nespla­til; z tex­tů, kte­ré jsem nikdy nedo­dal a už nedo­dám; a z roz­ho­vo­rů, kte­ré jsem nepře­psal. Začí­nám zde. U Tomá­še Pro­cház­ky, divadelní/ho režisérky/režiséra, performera/performerky, drag que­en, zná­mé­ho též jako Gró­f­ka. Toto vyzná­ní je mož­ná až pří­liš osob­ní, ale tako­vá je jeho/její tvor­ba. Sám/sama sobě pod­mě­tem, před­mě­tem… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tomáš Pro­cház­ka: Nemám čo viac stra­tiť, ale odmi­e­tam kau­zu opus­tiť bez poku­su o nápravu

Šárka Maršíková: Miluju podivnosti

Z dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu CIRKOPOLIS člo­věk snad­no zís­ká pocit, že nový cir­kus je nej­o­te­vře­něj­ší per­for­ma­tiv­ní for­ma, kte­rá klou­bí meta­fy­zi­ku s pata­fy­zi­kou, tře­ba jako Clau­dio Stella­to v The Work (na fes­ti­va­lu 2022), vytvá­ří pro­stor pro filo­zo­fii sebe­ur­če­ní jako v pří­pa­dě insce­na­ce Anec­kxan­der Ale­xan­de­ra Van­tour­nhou­ta (na fes­ti­va­lu 2017) nebo zkrát­ka vyje­vu­je svět skr­ze dopo­sud nevy­je­ve­né geni­ál­ní zkrat­ky a výro­ny kre­a­ti­vi­ty. O duši fes­ti­va­lu jsem… Pokra­čo­vat ve čte­ní Šár­ka Mar­ší­ko­vá: Milu­ju podivnosti

Jedenácterým kruhem v poli

Drama souboje. © Les Vélocimanes Associés

Fes­ti­val Cir­ko­po­lis dovr­šil jede­náct let. Za pod­stat­ná se pova­žu­jí kula­tá nebo půl­ku­la­tá výro­čí, ale čís­lo 11 je pro fes­ti­val „jedi­neč­ných jed­not­liv­ců“, „jedi­neč­ných indi­vi­du­a­lit“ nebo „jedi­neč­ných jed­not­li­vos­tí“ více než sym­bo­lic­ké a své­mu úče­lu poslou­ží. Midi Lidi v jed­nom ze svých trac­ků zpí­va­jí 1:1 tělo a duch, jako by našli rov­no­váhu mezi for­mou a obsa­hem, tak jako per­for­me­ři na fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis nalé­za­jí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jede­nác­te­rým kru­hem v poli

Anketa o smyslu uměleckých ocenění

Tato anke­ta vzni­ka­la ve zjitře­ných oka­mži­cích poté, co Filip Sta­něk zvřej­nil na ser­ve­ru Ope­ra Plus svůj pro­vo­ka­tiv­ní pří­spě­vek do dis­ku­se o Cenách Thá­lie (ZDE; na témže ser­ve­ru pak nalez­ne­te také napří­klad odpo­věď před­se­da poro­ty Cen Thá­lie v kate­go­rii Balet, tanec a pohy­bo­vé diva­dlo Roma­na Vaš­ka: ZDE). Oslo­vil jsem přes šest desí­tek osob­nos­tí, nicmé­ně zadá­ní, tedy odpo­věď číta­jí­cí maxi­mál­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Anke­ta o smys­lu umě­lec­kých ocenění

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Machovarium ∞

Foto: Markéta Perroud, gencraft

Edi­to­rial je krá­lov­ská dis­ci­plí­na. Svým for­má­tem pře­sa­hu­je všech­ny ostat­ní lite­rár­ní, lyric­ko­epic­ké, dra­ma­tic­ké či jinak ‑ické for­my. Je nedíl­nou sou­čás­tí odka­zu psa­né­ho slo­va, leč se ho zde — v pozi­ci edi­to­ra inter­ne­to­vé­ho vydá­ní Taneč­ní zóny — dopouš­tím napo­sle­dy. Ledy puk­ly, stej­ně jako můj pocit, že iTZ už nemám, co nabíd­nout. Spíš nao­pak. Vypůj­čím si tedy něko­lik řád­ků ze zatím posled­ní­ho tiš­tě­né­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Macho­va­ri­um ∞

Machovarium 1: Letní highlights light delights

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones (foto: Phile Deprez)

Macho­va­ri­um je nový for­mát, simu­la­ce mých „tolik popu­lár­ních“ edi­to­ri­a­lů v tiš­tě­ném vydá­ní Taneč­ní zóny. Zde v inter­ne­to­vé džun­g­li ale půjde o obsa­ho­vě i for­mál­ně méně spou­ta­ná, roz­sáh­lej­ší pojed­ná­ní, expe­ri­men­tál­ní makro­re­cen­ze a tex­ty plné nesou­vi­se­jí­cích sou­vis­los­tí. Zapo­meň­te tedy na všech­na oče­ká­vá­ní o lite­rár­ních doved­nos­tech, co je a není kva­lit­ní, kde začí­ná či kon­čí kli­nic­ká gra­fo­ma­nie. Nech­te se pohl­tit slas­tí diva­del­ní­ho gee­ka, obe­jmout váš­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Macho­va­ri­um 1: Let­ní high­li­ghts light delights

Horizont události

Foto: Iryna Drahun

Taneč­ní, lépe řeče­no per­for­ma­tiv­ní řada insce­na­cí na reper­toá­ru před­ní praž­ské scé­ny Stu­dio Hrdi­nů má vazbu na fes­ti­val NORMA, akci sou­stře­dě­nou kolem vyhra­ně­né­ho vku­su, osob­nos­ti umě­lec­ké­ho ředi­te­le a dra­ma­tur­ga domu Jana Horá­ka. V roce 2021 pozval do Veletrž­ní­ho palá­ce v rám­ci fes­ti­va­lu pozo­ru­hod­né sólo Jump­co­re pol­ské­ho per­for­me­ra a cho­re­o­gra­fa Pawła Sakowic­ze. Ten v posled­ní novin­ce kon­čí­cí sezo­ny zaha­lil Stu­dio Hrdi­nů do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hori­zont události

Publikováno
V rubrikách Recenze

Makroskopický mikrokosmos

Petr Nikl (vprostřed), Ondřej Smeykal (vlevo). Foto: Blanka Křikaková

Praž­ské Pla­ne­tári­um v par­ku Stro­mov­ka se brzy začne měnit. Jed­ním z posled­ních pod­ni­ků, kdy bylo mož­né mimo ast­ro­no­mic­ké pořa­dy pro­zkou­mat krá­su a kouz­lo ana­lo­go­vé­ho pro­jek­to­ru byla alchy­mis­tic­ká sean­ce výtvar­ní­ka, per­for­me­ra, hudeb­ní­ka – obec­ně vel­mi čino­ro­dé­ho tvůr­ce Pet­ra Nik­la. Líheň v pla­ne­táriu, jak byla jed­no­rá­zo­vá akce nazva­ná, dopro­vá­zel jeho dlou­ho­le­tý spo­lu­pra­cov­ník Ondřej Smey­kal a jako jaký­si netu­še­ný guest­star (zde spíš star… Pokra­čo­vat ve čte­ní Makro­sko­pic­ký mikrokosmos

Česká taneční platforma již zná ocenění

Foto: Adéla Vosičková

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma kaž­do­roč­ně před­sta­vu­je výběr nej­za­jí­ma­věj­ších děl, kte­rá se zro­dí na poli sou­čas­né­ho tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. Není jen pře­hlíd­kou skvě­lých taneč­ních insce­na­cí, ale i pří­le­ži­tos­tí, kdy se na čes­ký tanec při­je­dou podí­vat zahra­nič­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé z celé­ho svě­ta. Letoš­ní 29. roč­ník pro­bě­hl na sed­mi praž­ských scé­nách v ter­mí­nu 30. 3. – 2. 4. 2023 za hoj­né účas­ti zahra­nič­ních hos­tů. Vel­ká diver­zi­ta a vyso­ká kva­li­ta… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma již zná ocenění

Publikováno
V rubrikách Aktuality

V omamných Cirkopolích

Dych­ti­vé fes­ti­va­lo­vé pub­li­kum (komor­něj­ší­ho rázu a z Pra­hy) se může z fas­ci­nu­jí­cích autor­ských zpo­vě­dí těšit už po deset let. Celou deká­du dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis před­sta­vu­je intim­ně zemětřas­né lahůd­ky, kte­ré smě­le opouš­tí žánro­vá osidla nové­ho cir­ku­su a ide­o­vě i for­mál­ně uni­ka­jí k odváž­ným expe­ri­men­tům.  Soli­tér­ní. Str­hu­jí­cí. Ori­gi­nál­ní. S pří­mě­sí osa­mě­los­ti i schop­nos­ti arti­ku­lo­vat své poci­ty v artist­ních for­má­tech, ale více arty než artis­tic­kých. Tako­vé a tako­ví… Pokra­čo­vat ve čte­ní V omam­ných Cirkopolích

Publikováno
V rubrikách Recenze