Česká taneční platforma již zná ocenění

Foto: Adéla Vosičková

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma kaž­do­roč­ně před­sta­vu­je výběr nej­za­jí­ma­věj­ších děl, kte­rá se zro­dí na poli sou­čas­né­ho tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. Není jen pře­hlíd­kou skvě­lých taneč­ních insce­na­cí, ale i pří­le­ži­tos­tí, kdy se na čes­ký tanec při­je­dou podí­vat zahra­nič­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé z celé­ho světa.


Letoš­ní 29. roč­ník pro­bě­hl na sed­mi praž­ských scé­nách v ter­mí­nu 30. 3. – 2. 4. 2023 za hoj­né účas­ti zahra­nič­ních hos­tů. Vel­ká diver­zi­ta a vyso­ká kva­li­ta vybra­ných děl rezo­no­va­la i u širo­ké­ho pub­li­ka. Z deví­ti vybra­ných insce­na­cí hlav­ní­ho pro­gra­mu oce­ni­la mezi­ná­rod­ní poro­ta dvě napros­to odliš­ná díla: Mik­ro­svě­ty Jazmí­ny Pik­to­ro­vé a Sabi­ny Boč­ko­vé, kte­ré záro­veň zís­ka­ly i Cenu divá­ka, a Thin Skin Eliš­ky Brt­nic­ké. Cenu Čes­kých cen­ter zís­ka­la Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá za svůj výji­meč­ný výkon v insce­na­ci Soft Spot. Spe­cial men­ti­on, tedy zvlášt­ní oce­ně­ní poro­ty, putu­jí dvě­ma dal­ším osob­nos­tem: mimo­řád­ně talen­to­va­né mla­dé taneč­ni­ci Dia­ně Khrushch a svě­tel­né­mu desig­né­ro­vi Tomáši Morávkovi.

Mezi­ná­rod­ní poro­ta vyzdvih­la kom­plex­nost obou oce­ně­ných děl ve všech slož­kách (kon­cept, inter­pre­ta­ce, cho­re­o­gra­fie, prá­ce s objek­ty a pro­sto­rem, hud­ba, zvuk, kos­týmy, svě­tel­ný design). Oce­ně­ní tvůr­ci zís­ká­va­jí tvůr­čí rezi­den­ce ve Stu­diu Kre­nov­ka a v Rezi.dance Komařice.

Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá při pře­dá­vá­ní cen letoš­ních ČTP (foto: Adéla Vosičková)

 „Pro mě je plat­for­ma kaž­do­roč­ním svát­kem setká­vá­ní, pro­hlu­bo­vá­ní part­ner­ství ředi­te­lů diva­del či fes­ti­va­lů s uměl­ci, kte­ří půso­bí na naší scé­ně bez ohle­du na to, zda se tu naro­di­li nebo sem při­šli ze Slo­ven­ska, Fran­cie, Němec­ka a loni nově z Ukra­ji­ny. Za jejich tvor­bou jsou sil­né osob­ní pří­běhy, kte­ré rezo­nu­jí,“ říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka pořa­da­tel­ské orga­ni­za­ce Tanec Praha.

Jazmí­na Pik­to­ro­vá a Sabi­na Boč­ko­vá při pře­dá­vá­ní cen letoš­ních ČTP (foto: Adéla Vosičková)

Do letoš­ní­ho roč­ní­ku se při­hlá­si­lo 34 děl, z nichž odbor­ná Dra­ma­tur­gic­ká rada vybra­la 9 nej­za­jí­ma­věj­ších do hlav­ní­ho pro­gra­mu a řadě dal­ších uměl­ců dala pří­le­ži­tost v jiných for­má­tech, např. Artist Trips, Mee­ting Room či Dis­cus­si­ons & Brunch. Mezi­ná­rod­ní poro­tu tvo­ři­lo pět ze šes­ti čle­nů Dra­ma­tur­gic­ké rady (Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, Mar­ta Ljub­ko­vá, Mar­ké­ta Mál­ko­vá, Jit­ka Pavli­šo­vá a Mar­ké­ta Perroud), kte­ré dopl­ni­lo pět zahra­nič­ních osob­nos­tí, jme­no­vi­tě: Rober­to Casa­rot­to, nový spo­lu­ře­di­tel plat­for­my Aerowa­ves, Anna Kali­ta, mana­žer­ka Lub­lin Dan­ce The­a­t­re, Catja Loep­fe, ředi­tel­ka Tan­zhaus Zürich, Fred­die Opo­ku-Addaie, ředi­tel Dan­ce Umbrel­la Lon­don a Sam­me Raey­ma­e­kers, ředi­tel Dan­sens Hus Oslo.

Už jen tato jmé­na nazna­ču­jí, že plat­for­ma zna­me­ná pro čes­ký tanec sku­teč­nou brá­nu do svě­ta. Na Čes­kou taneč­ní plat­for­mu při­je­lo 85 návštěv­ní­ků ze zahra­ni­čí a více než 40 z ČR. Vzni­ka­jí tak pozvá­ní našich uměl­ců do zahra­ni­čí i regi­o­nů a záro­veň se blí­že navzá­jem pozná­va­jí uměl­ci půso­bí­cí v ČR.

Eliš­ka Brt­nic­ká při pře­dá­vá­ní cen letoš­ních ČTP (foto: Adéla Vosičková)

V tří­den­ním hlav­ním pro­gra­mu 30. 3. — 1. 4. 2023 vidě­li divá­ci 9 děl (abe­ced­ně):

Ano­ma­lie — Eva Urba­no­vá / body2022 

Boom vol.2 — Cirk La Putyka

Mik­ro­svě­ty — Jazmí­na Pik­to­ro­vá & Sabi­na Bočková

PRIMA — Vik­tor Černický

Seis­mic — Marie Gour­da­in & Felix Baumann

Soft Spot — ME-SA / Adri­enn Hód, Mar­ti­na Hajdy­la, Soňa Ferienčíková

TETSU — The Ener­gy That Sha­pes Us — Peter Šavel, mimo­Os a kol.

Thin Skin — Eliš­ka Brt­nic­ká a kol

Toge­ther Alo­ne — Yana Reutova

Jed­no vybra­né dílo, INSECTUM in…Prague Tere­zy Ondro­vé a Sil­vie Gri­bau­di, bylo k vidě­ní až v nedě­li, 2. 4. po plat­for­mě, z důvo­du dis­po­ni­bi­li­ty umělkyně.

Ofi­ci­ál­ní web: wwww.tanecniplatforma.cz

FB: https://www.facebook.com/CzechDancePlatform/

Medi­ál­ní ser­vis: 2media.cz, s.r.o.

Mar­ké­ta Faus­to­vá, marketa@2media.cz, tel: 722 11 90 91

Simo­na Andě­lo­vá, simona@2media.cz, tel: 775 112857

www.2media.cz, www.facebook.com/2media.cz, www.instagram.com/2mediacz

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."