Jedenácterým kruhem v poli

Drama souboje. © Les Vélocimanes Associés

Fes­ti­val Cir­ko­po­lis dovr­šil jede­náct let. Za pod­stat­ná se pova­žu­jí kula­tá nebo půl­ku­la­tá výro­čí, ale čís­lo 11 je pro fes­ti­val „jedi­neč­ných jed­not­liv­ců“, „jedi­neč­ných indi­vi­du­a­lit“ nebo „jedi­neč­ných jed­not­li­vos­tí“ více než sym­bo­lic­ké a své­mu úče­lu poslou­ží. Midi Lidi v jed­nom ze svých trac­ků zpí­va­jí 1:1 tělo a duch, jako by našli rov­no­váhu mezi for­mou a obsa­hem, tak jako per­for­me­ři na fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis nalé­za­jí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jede­nác­te­rým kru­hem v poli