Machovarium ∞

Foto: Markéta Perroud, gencraft

Edi­to­rial je krá­lov­ská dis­ci­plí­na. Svým for­má­tem pře­sa­hu­je všech­ny ostat­ní lite­rár­ní, lyric­ko­epic­ké, dra­ma­tic­ké či jinak ‑ické for­my. Je nedíl­nou sou­čás­tí odka­zu psa­né­ho slo­va, leč se ho zde — v pozi­ci edi­to­ra inter­ne­to­vé­ho vydá­ní Taneč­ní zóny — dopouš­tím napo­sle­dy. Ledy puk­ly, stej­ně jako můj pocit, že iTZ už nemám, co nabíd­nout. Spíš nao­pak. Vypůj­čím si tedy něko­lik řád­ků ze zatím posled­ní­ho tiš­tě­né­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Macho­va­ri­um ∞

Machovarium 1: Letní highlights light delights

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones (foto: Phile Deprez)

Macho­va­ri­um je nový for­mát, simu­la­ce mých „tolik popu­lár­ních“ edi­to­ri­a­lů v tiš­tě­ném vydá­ní Taneč­ní zóny. Zde v inter­ne­to­vé džun­g­li ale půjde o obsa­ho­vě i for­mál­ně méně spou­ta­ná, roz­sáh­lej­ší pojed­ná­ní, expe­ri­men­tál­ní makro­re­cen­ze a tex­ty plné nesou­vi­se­jí­cích sou­vis­los­tí. Zapo­meň­te tedy na všech­na oče­ká­vá­ní o lite­rár­ních doved­nos­tech, co je a není kva­lit­ní, kde začí­ná či kon­čí kli­nic­ká gra­fo­ma­nie. Nech­te se pohl­tit slas­tí diva­del­ní­ho gee­ka, obe­jmout váš­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Macho­va­ri­um 1: Let­ní high­li­ghts light delights