Amir Shpilman, Shiran Eliaserov: IMPACT

Vnitř­ní ces­ta ze tmy Impact – vnitř­ní ces­ta ze tmy je evo­lu­cí per­for­ma­tiv­ní insta­la­ce Inver­ze budouc­nos­ti (Inver­si­on of a Futu­re) Ami­ra Shpil­ma­na a Shi­ran Eli­a­se­rov. Do pro­žit­ku lid­ské­ho těla vná­ší novou vizu­a­li­tu pro­střed­nic­tvím nových oper­ních prv­ků, kte­ré jsou pro­po­je­ny s živou fil­mo­vou kaska­dér­skou akcí. Impact je výsled­kem roz­sáh­lé­ho výzku­mu, kte­rý pod­po­ři­ly insti­tu­ce jako Doc­kArt, Ber­lín­ský senát a Fonds Dar­s­tellen­de Kün­s­te, a spo­ju­je inter­dis­ci­pli­nár­ní zku­še­nos­ti toho­to tvůr­čí­ho týmu.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Amir Shpil­man, Shi­ran Eli­a­se­rov: IMPACT