Maciej Kuźmiński: my body falls lighter 

V dneš­ním „Videu týd­ne” si uká­že­me pol­ské­ho cho­re­o­gra­fa, jenž uchvá­til letoš­ní roč­ník Diva­del­ní Flo­ry, Macie­je Kuźmińskiho.

Tanec na hra­ni­ci bytí a neby­tí, na roz­bi­té archi­tek­tu­ře nahé­ho živo­ta, člo­vě­ka beze jmé­na. V tom limi­nál­ním pro­sto­ru, kde je nadě­je, že by na poza­dí noci a svi­tu hvězd mohl být mož­ný záblesk jedi­neč­nos­ti, prše­lo a šep­ta­lo se přá­ní, padat, ale padat leh­če­ji, z pro­va­zu času.


„Uce­le­né dílo, kte­ré oslo­vi­lo divá­ky pře­de­vším emo­ci­o­nál­ně a zpo­chyb­ni­lo jejich smys­ly (…) dale­ko pře­sa­hu­je rámec taneč­ní­ho diva­dla„
Hes­sisch Nie­der­säch­sische Allgemeine

Maciej Kuź­miński, kte­rý se naro­dil v roce 1985, je pol­ský cho­re­o­graf půso­bí­cí od roku 2014. Jeho v Evro­pě kri­ti­kou oce­ňo­va­ná před­sta­ve­ní, kte­rá pra­cu­jí s dyna­mic­kým, mno­ho­vrs­tev­na­tým pohy­bem, se točí kolem exis­ten­ci­ál­ních a filo­zo­fic­kých témat. Od roku 2014. Jeho díla byla uve­de­na více než 300krát ve 22 zemích a postup­ně si zís­ka­la mezi­ná­rod­ní uznání.

Kuzmin­ski vytvo­řil před­sta­ve­ní také na pozvá­ní Sta­a­tsthe­a­ter Kas­sel, Lan­desthe­a­ter Linz, Sca­pi­no Ballet Rot­ter­dam, Polish Dan­ce The­a­t­re nebo kon­zer­va­to­ří Codarts, Tri­ni­ty Laban, ArtEZ či Pera.

Jeho díla, rea­li­zo­va­ná v rám­ci nezá­vis­lé­ho sou­bo­ru Maciej Kuź­miński Com­pa­ny, zís­ka­la více než 30 oce­ně­ní za cho­re­o­gra­fii, což z něj činí jed­no­ho z nej­čas­tě­ji oce­ňo­va­ných pol­ských taneč­ních umělců.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *