Maciej Kuźmiński: my body falls lighter 

V dneš­ním „Videu týd­ne” si uká­že­me pol­ské­ho cho­re­o­gra­fa, jenž uchvá­til letoš­ní roč­ník Diva­del­ní Flo­ry, Macie­je Kuź­miński­ho. Tanec na hra­ni­ci bytí a neby­tí, na roz­bi­té archi­tek­tu­ře nahé­ho živo­ta, člo­vě­ka beze jmé­na. V tom limi­nál­ním pro­sto­ru, kde je nadě­je, že by na poza­dí noci a svi­tu hvězd mohl být mož­ný záblesk jedi­neč­nos­ti, prše­lo a šep­ta­lo se přá­ní, padat, ale padat leh­če­ji,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Maciej Kuź­miński: my body falls lighter