Haymich Olivier: The Art of Broken Pieces

Nami­bij­ský taneč­ník a cho­re­o­graf Hay­mich Oli­vier vyrůs­tal v roz­pá­le­ném měs­teč­ku upro­střed Nami­bie. V roce 2007 zís­kal na Uni­ver­zi­tě v Kap­ském Měs­tě (UCT) diplom uči­te­le tan­ce a titul B.Mus (Hon) v obo­ru choreografie.

„Když jsem odjíž­děl z Nami­bie stu­do­vat, tele­fo­no­val jsem domů z tele­fon­ní bud­ky, jsme posled­ní gene­ra­ce, kte­rá nevy­rost­la s inter­ne­tem. Vyros­tl jsem do tech­no­lo­gic­ké a infor­mač­ní éry. Tato úžas­ná doba mi dala sílu před­sta­vo­vat si nové způ­so­by bytí. Vědo­mí, že se život může tak snad­no změ­nit a posu­nout, při­spě­lo k tomu, jakou vizi si v tom­to svě­tě před­sta­vu­ji. Tato vize je vyjá­d­ře­na mým umě­ním a lze ji popsat jako dyna­mic­kou a neu­stá­le se mění­cí. Umě­lec­ký pro­ces mě zají­má víc než umě­lec­ké dílo. Tanec a cho­re­o­gra­fie mi slou­ží jako způ­sob, jak poro­zu­mět světu.”

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *