Haymich Olivier: The Art of Broken Pieces

Nami­bij­ský taneč­ník a cho­re­o­graf Hay­mich Oli­vier vyrůs­tal v roz­pá­le­ném měs­teč­ku upro­střed Nami­bie. V roce 2007 zís­kal na Uni­ver­zi­tě v Kap­ském Měs­tě (UCT) diplom uči­te­le tan­ce a titul B.Mus (Hon) v obo­ru cho­re­o­gra­fie. „Když jsem odjíž­děl z Nami­bie stu­do­vat, tele­fo­no­val jsem domů z tele­fon­ní bud­ky, jsme posled­ní gene­ra­ce, kte­rá nevy­rost­la s inter­ne­tem. Vyros­tl jsem do tech­no­lo­gic­ké a infor­mač­ní éry. Tato úžas­ná doba mi dala sílu před­sta­vo­vat… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hay­mich Oli­vier: The Art of Bro­ken Pieces