Roztančete Ameriku, vzkazuje taneční kanál

Plat­for­ma Dot Move půso­bí­cí na You Tube v jed­nom z prv­ních videí vysí­lá — v sou­čas­ném kon­tex­tu obzvlášť — jas­nou zprá­vu: „Nech­me Ame­ri­ku zno­vu tancovat…“.

Divotvorné kruhy.

Pol­ský kolek­tiv Mul­ti­Vi­su­al pra­cu­jí­cí na pome­zí nové­ho cir­ku­su, kou­zel­nic­tví i dal­ších vizu­ál­ních kej­klů si umí řád­ně hrát se svou sebeprezentací. 

Krychlová metafyzika. Čtvercové absolutno.

Žong­lo­vá­ní sice není nic nové­ho a není ani tak taneč­ní. Jenomže co se sta­ne, když si žong­lér hra­je s Rubi­ko­vý­mi kost­ka­mi? Nasta­ne hoto­vý „Mess“!

Labutí jezero nahulaté hambaté. Skoro.

Tech­no­lo­gie neu­stá­le pro­ni­ka­jí do umě­ní, stá­va­jí se sou­čás­tí oká­za­lých expe­ri­men­tů, ale nut­ně to nemu­sí zna­me­nat, že výsle­dek dopa­dá vždyc­ky jako při­ro­ze­né sply­nu­tí živé­ho a umě­lé­ho materiálu.

Dužinatá. Pružná.

To, že má brit­ské duo The Che­mi­cal Bro­thers blíz­ko k tan­ci doká­za­lo již kul­tov­ním video­kli­pem k hitov­ce Hey Boy Hey Girl, kde na ni v rám­ci pár­ty v pro­slu­lém lon­dýn­ském klu­bu exta­tic­ky řádí desít­ky kost­liv­ců. Jejich nový video­klip Wide Open je opět napros­to mimo­řád­ný a tanec v něm má — jak jinak — hlav­ní roli.

Flamenko mnoha tváří

Video toho­to týd­ne věnu­je­me Isra­e­lu Gal­vá­no­vi. V dráž­ďan­ském Helle­rau prá­vě pro­bí­há pře­hlíd­ka děl toho­to špa­něl­ské­ho taneč­ní­ka a cho­re­o­gra­fa, kte­rý ve svě­tě fla­men­ka pla­tí za neú­nav­né­ho ino­vá­to­ra a avant­gar­dis­tu. Jeho taneč­ní slov­ník je tak neu­vě­ři­tel­ně oso­bi­tý, že v pod­sta­tě vytvo­řil vlast­ní fla­men­ko­vý styl. Komor­ní před­sta­ve­ní SOLO ve čty­ři­ce­ti minu­tách vysti­hu­je esen­ci Gal­vá­no­va taneč­ní­ho výra­zu, fla­men­ko puro.

Odevzdáni tichu

Brněn­ská ini­ci­a­ti­va 4am — Fórum pro archi­tek­tu­ru a média pořá­dá během let­ních měsí­ců v Brně mezi­ná­rod­ní fes­ti­val taneč­ní a pohy­bo­vé impro­vi­za­ce MOVE THE CITY. Orga­ni­zá­to­ři pro­po­ju­jí v rám­ci worksho­pů pohyb a měst­ské exte­ri­é­ry. Z letoš­ní­ho roč­ní­ku vzni­kl krát­ký autor­ský snímek. 

Sasha Waltz. Portrét.

Video toho­to týd­ne věnu­je­me Sashe Waltz, jejíž vel­ko­le­pý Impromp­tus zahá­jí letoš­ní, už 27. roč­ník, fes­ti­va­lu Tanec Praha.

Tanec s drony

Vztah vědy a umě­ní je pro mno­hé vág­ní spo­je­ní s těž­ko před­sta­vi­tel­ným prak­tic­kým vyu­ži­tím. Cho­re­o­gra­f­ka Nina Kov už ale něja­kou dobu zkou­má ambi­va­lent­ní vztah člo­vě­ka k tech­no­lo­giím, kte­rý je na jed­né stra­ně plný nadě­je a na stra­ně dru­hé plný stra­chu. Do své­ho výzku­mu zahr­nu­je i otáz­ky těles­né komu­ni­ka­ce, vyu­ži­tí cho­re­o­gra­fic­ké­ho myš­le­ní v kaž­do­den­ním živo­tě, jakož i v rám­ci svě­ta tech­no­lo­gií. Její prv­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tanec s drony