Pocketart: Fairy Tales

Zabý­va­jí se téma­tem žen­ství a hod­no­ta­mi, kte­ré žen­ství při­ná­ší do naše­ho svě­ta, a vra­ce­jí se na mís­ta své­ho dět­ství, aby odha­li­ly pro­ce­sy stá­vá­ní se sebou samým. Jako by si zkou­še­ly růz­né role, jako by to byla jen dal­ší hra nebo dal­ší šaty. Role, kte­ré všich­ni zná­me ze zná­mých pohá­dek nebo sku­teč­ných postav. Vytvá­ří­me si nové fan­ta­zie, zno­vu si před­sta­vu­je­me svou identi­tu a způ­sob, jakým vidí­me své šťast­né konce.

Kolek­tiv POCKETART je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný tým tvůr­ců půso­bí­cích v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce a fyzic­ké­ho diva­dla pod vede­ním cho­re­o­gra­fek Sabi­ny Boč­ko­vé a Joha­ny Pocko­vé. V rám­ci svých pro­jek­tů tým sdru­žu­je uměl­ce z oblas­ti tan­ce, hud­by, scé­no­gra­fie, výtvar­né­ho umě­ní a svě­tel­né­ho desig­nu. Jejich prá­ce absol­vo­va­la mezi­ná­rod­ní tur­né po Evro­pě, Afri­ce a Již­ní Ame­ri­ce, jejich díla byla sou­čás­tí Aerowa­ves Twenty21 a Twenty22 a byla uve­de­na na růz­ných fes­ti­va­lech včet­ně Tanzmes­se 2022. Se svý­mi díly jsou sou­čás­tí evrop­ských pro­jek­tů jako Sha­pe it! a Big Pul­se Dan­ce Alliance.

Tvor­ba týmu se vyzna­ču­je tím, že se zabý­vá téma­ty, kte­rá pře­sa­hu­jí osob­ní zku­še­nost jed­not­liv­ce a dotý­ka­jí se spo­le­čen­ských otá­zek, jako je mani­pu­la­ce pro­střed­nic­tvím médií, glo­bál­ní hroz­by pro život­ní pro­stře­dí, stres v kon­ku­renč­ním pro­stře­dí nebo posta­ve­ní jedin­ce v sys­té­mu firem­ní prá­ce. K těm­to téma­tům se tvůr­ci sna­ží při­stu­po­vat kom­plex­ně pro­střed­nic­tvím detail­ní prá­ce se vše­mi diva­del­ní­mi slož­ka­mi. Pro kaž­dé své dílo hle­da­jí vždy novou sty­li­za­ci fyzic­ké­ho pro­je­vu, kte­rá je jedi­neč­ná pro dané téma, a vytvá­ře­jí taneč­ní obra­zy z kon­krét­ních těles­ných odka­zů. Svou oso­bi­tou poe­ti­kou, vizu­ál­ní čis­to­tou a sil­nou ori­gi­nál­ní hud­bou se sna­ží dát vznik­nout duchov­ní­mu zážit­ku a při­mět divá­ky k zamyš­le­ní nad naší společností.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *