Amir Shpilman, Shiran Eliaserov: IMPACT

Vnitř­ní ces­ta ze tmy

Impact – vnitř­ní ces­ta ze tmy je evo­lu­cí per­for­ma­tiv­ní insta­la­ce Inver­ze budouc­nos­ti (Inver­si­on of a Futu­re) Ami­ra Shpil­ma­na a Shi­ran Eli­a­se­rov. Do pro­žit­ku lid­ské­ho těla vná­ší novou vizu­a­li­tu pro­střed­nic­tvím nových oper­ních prv­ků, kte­ré jsou pro­po­je­ny s živou fil­mo­vou kaska­dér­skou akcí. Impact je výsled­kem roz­sáh­lé­ho výzku­mu, kte­rý pod­po­ři­ly insti­tu­ce jako Doc­kArt, Ber­lín­ský senát a Fonds Dar­s­tellen­de Kün­s­te, a spo­ju­je inter­dis­ci­pli­nár­ní zku­še­nos­ti toho­to tvůr­čí­ho týmu.

Impact pře­pra­co­vá­vá hrdin­ské kaska­dér­ské kous­ky a fil­mo­vá ges­ta zná­má z pop­kul­tu­ry a odha­lu­je strach, zra­ni­tel­nost a smr­tel­nost, kte­ré se v nich skrý­va­jí. Během živo­ta člo­vě­ka z kaž­do­den­ní rea­li­ty vytrh­ne množ­ství udá­los­tí, kte­ré ho kon­fron­tu­jí s otáz­ka­mi živo­ta a smr­ti. Někte­ré z těch­to udá­los­tí jsou tak sil­né, že zpo­chyb­ňu­jí zákla­dy vlast­ní­ho svě­ta, v němž si člo­věk budu­je svou identi­tu. Těm­to udá­los­tem se říká „trau­ma­ta“. Trau­ma­ta boří ilu­ze a kon­fron­tu­jí s nesne­si­tel­ným odha­le­ním vlast­ní smr­tel­nos­ti. Vše se stá­vá cha­o­tic­kým a nesmy­sl­ným. Člo­věk je sám sobě cizí. Zce­la bez­moc­ný v nezná­mém vesmí­ru, bez jaké­ho­ko­li poně­tí o nových pra­vi­dlech hry. Pak začí­ná vnitř­ní ces­ta plná epi­zod a nástrah v této pekel­né říši divů za zná­mým hla­sem, kte­rý je tře­ba zkro­tit, aby mohl zpí­vat nový pří­běh: svůj vlastní.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *