Rébecca Chaillon / Santarcangelo Festival 2023

Whi­tewa­shing je postup, kdy bílí her­ci hra­jí role postav z jiných etnic­kých sku­pin. Rébec­ca Chaillon zde za pou­ži­tí stej­né­ho ter­mí­nu — sbi­an­ca­men­to — expe­ri­men­tu­je s pra­xí běle­ní ple­ti v kon­krét­ních ter­mí­nech a zkou­má poli­tic­kou sílu tako­vé­ho ges­ta. Chaillon v tom­to díle zkou­má ambi­va­lent­ní napě­tí, kte­ré zaží­vá žena tma­vé ple­ti v bílé spo­leč­nos­ti, mezi tím, že je uklí­zeč­kou, a tím, že peču­je o své tělo, o své já. Rébec­ca Chaillon a Auro­re Déon jsou na jeviš­ti dvě uklí­zeč­ky, kte­ré čis­tí a leští pod­la­hu běli­dlem. Z jejich gest vyplý­vá bolest­ná prav­da: mno­ho čer­no­šek je odsu­nu­to ke spo­le­čen­sky deval­vu­jí­cím úko­lům. Běle­ní, vybě­lo­vá­ní se stá­vá extrém­ním poku­sem unik­nout rasis­mu a absen­ci vlast­ní iden­ti­ty v médi­ích a kolek­tiv­ních repre­zen­ta­cích. A je doce­la prav­dě­po­dob­né, že ji uvi­dí­te na letoš­ním fes­ti­va­lu ArtWi­fe v Lip­tov­ském Mikuláši.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *