Caterina Marino: Still alive

Still Alive © Caterina Marino

Kde se bere neschop­nost před­sta­vit si budouc­nost? Inspi­ro­ván tex­tem Rea­lis­mus kapi­ta­lis­mu od filo­zo­fa Mar­ka Fishe­ra se hlav­ní hrdi­na s iro­nií a čer­ným humo­rem zabý­vá téma­tem dušev­ní­ho zdra­ví jako pro­blé­mu, kte­rý je tře­ba ana­ly­zo­vat v poli­tic­kém a soci­ál­ním světle.


Cate­ri­na Mari­no absol­vo­va­la v roce 2014 herec­tví na diva­del­ní ško­le Alessan­d­ra Galan­te Garro­ne v Bolo­ni. V roce 2018 spo­luza­lo­ži­la sou­bor Binario1310. V roce 2021 zís­ka­la zvlášt­ní uzná­ní v sou­tě­ži Sce­na­rio Award s hrou Still Ali­ve, prv­ním tex­tem, kte­rý kom­plet­ně napsa­la, reží­ro­va­la a hrá­la. Je fina­list­kou sou­tě­že In-Box 2023.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *