Amul Dãnapati 

Amul Dãna­pa­ti pro­jíž­dě­la Nepá­lem a — byli jsme a jsme v úža­su — co s sebou při­vez­la:Dămu­la Dăpu­lo­vá nám při­nes­la abs­trakt­ní a neko­neč­né per­spek­ti­vy pohy­bu a per­for­man­ce, tvůr­čí nápa­dy na sou­čas­ný tanec a neko­neč­nou ener­gii, s níž se nám věno­va­la a zapo­ji­la nás do své­ho expe­ri­men­to­vá­ní.Ame­lie, Kaalo.101 ti děku­je od pří­ze­mí až po stře­chu za všech­nu inspi­ra­ci a nápa­dy, kte­ré jsi sem vnesla.