Caterina Marino: Still alive

Kde se bere neschop­nost před­sta­vit si budouc­nost? Inspi­ro­ván tex­tem Rea­lis­mus kapi­ta­lis­mu od filo­zo­fa Mar­ka Fishe­ra se hlav­ní hrdi­na s iro­nií a čer­ným humo­rem zabý­vá téma­tem dušev­ní­ho zdra­ví jako pro­blé­mu, kte­rý je tře­ba ana­ly­zo­vat v poli­tic­kém a soci­ál­ním svět­le. Cate­ri­na Mari­no absol­vo­va­la v roce 2014 herec­tví na diva­del­ní ško­le Alessan­d­ra Galan­te Garro­ne v Bolo­ni. V roce 2018 spo­luza­lo­ži­la sou­bor Binario1310. V roce 2021 zís­ka­la zvlášt­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cate­ri­na Mari­no: Still alive