Platforma

V před­ve­čer 21. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my se ve videu týd­ne ohléd­ne­me za tím uply­nu­lým. Doku­men­tár­ní črta zachy­cu­jí­cí atmo­sfé­ru jubi­lej­ní­ho XX. roč­ní­ku fes­ti­va­lu ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA. Exklu­ziv­ní výběr čes­ké nezá­vis­lé taneč­ní tvor­by, kte­rý se v dub­nu 2014 ode­hrál na čtyřech praž­ských scé­nách, při­bli­žu­jí jak frag­men­ty cho­re­o­gra­fií, natá­če­né během akce, tak roz­ho­vo­ry s uměl­ci a čle­ny odbor­né poro­ty. „V… Pokra­čo­vat ve čte­ní Plat­for­ma

Be Ready! Be happy!

A je před námi Den tan­ce, váže­ní. Den, kdy se roz­tan­čí celý svět, kdy se bude éte­rem šířit posel­ství význam­né taneč­ní osob­nos­ti (v tuto chví­li ješ­tě neví­me jaké) a kdy v Čes­ké repub­li­ce už po šes­té Vize tan­ce – pro­fes­ní taneč­ní orga­ni­za­ce – pořá­dá vel­ko­le­pé osla­vy spja­té s tím­to svát­kem. Ten­to­krát se ke ško­lám, stu­di­ím, diva­dlům, sou­bo­rům, stagi­o­nám… Pokra­čo­vat ve čte­ní Be Rea­dy! Be happy!

Jeden svět také tančí

Letoš­ní roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Jeden svět má na pro­gra­mu i něko­lik doku­men­tů s taneč­ním námě­tem. Něko­lik redakč­ních tipům vám napo­ví, jak tanec sou­vi­sí s lid­ský­mi prá­vy. Líst­ky ješ­tě seženete!

Forsytheův choreografický objekt

Videem toho­to týd­ne nahléd­ne­me do gale­rie Fol­kwang Musea v Esse­nu, kde Wil­li­am For­sy­the před dvě­ma lety insta­lo­val jeden ze svých cho­re­o­gra­fic­kých objek­tů NOWHERE AND EVERYWHERE AT THE SAME TIME, NO.2.

Moving Prague

Loni na jaře jsme na našich strán­kách pub­li­ko­va­li krát­ký taneč­ní pozdrav z Paří­že – Moving Paris.

Konec mise Jany Návratové

A je tu ta chví­le, přá­te­lé, – lou­čím se. Po více než dese­ti letech, kdy jsem měla tu čest a potě­še­ní jako šéf­re­dak­tor­ka řídit jedi­neč­ný časo­pis Taneč­ní zóna a poz­dě­ji jeho webo­vé strán­ky – prv­ní taneč­ní por­tál u nás – pře­dá­vám s důvě­rou ten­to post novým kole­gům. Už loni funk­ci šéf­re­dak­to­ra tiš­te­né ver­ze pře­vzal zku­še­ný Vla­di­mír Hulec, a nyní se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Konec mise Jany Návratové

Letící pozdrav krásy

Prv­ní video nové­ho roku bylo nato­če­no nad stře­cha­mi Paří­že. Zce­la kon­krét­ně na stře­še palá­ce Gar­nier, kde síd­lí nej­star­ší balet svě­ta — balet paříž­ské Opery.

The Black Spring

Ten­to­krát jsme sáh­li ke kon­tem­pla­tiv­ní­mu videu reži­sé­ra a foto­gra­fa Este­ba­na, kte­rý se jinak věnu­je pře­váž­ně prá­ci pro kos­me­tic­ké či mód­ní nebo spor­tov­ní značky.

Trocadéro tančí

Nedáv­no v skon­čil Fes­ti­val fran­couz­ské­ho fil­mu a v naší dis­tri­buci po něm zbyl odde­cho­vý Sex v Paří­ži reži­sér­ky Aud­rey Dany.

Tančící semafory

Video toho­to týd­ne mi při­po­mně­lo akci Roma­na Týce, výtvar­ní­ka a čle­na sku­pi­ny Ztoho­ven, kte­rý v roce 2007 na praž­ských sema­fo­rech vymě­nil skla sig­na­li­zač­ních panáč­ků. A pak za to byl odsouzen.